นักเรียนอนุบาลเพชรบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลต่าง ๆ ในรายการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 19

  

ตาลวิเศษที่เพชรบุรี

    

 ผลงานนักเรียนในการทำโครงงานตาลวิเศษที่เพชรบุรี กลุ่มสาระสังคมศึกษา

ครูสุวพิศ  ดีอยู่ ครูที่ปรึกษา โครงงาน

จัดทำโดย กลุ่ม  “ลูกตาลหวาน”

                                          1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สังข์สัมฤทธิ์         ชั้นป. 6/1

                                          2. เด็กหญิงนริศรา  ขุนทิพย์                   ชั้นป. 6/1

                                          3. เด็กหญิงชัญญา  สังข์พุก                   ชั้นป. 6/1

                                          4.  เด็กหญิงนวพร  ต่อสกุล                    ชั้นป. 6/1

                                          5.  เด็กหญิงสุดารัตน์  มีทรัพย์                ชั้นป. 6/1         

ที่มาและความสำคัญ

            กลุ่มลูกตาลหวานได้ศึกษาพบว่าปัญหาการลดลงของต้นตาลเกิดจาก  การขยายตัวของเมืองและการยืนต้นตายหรือเรียกว่า  “ตาลแหยง”  ของต้นตาลซึ่งเป็นผลมาจากการทำนาปีละหลายครั้ง  แนวทางแก้ปัญหาต้องมีการปลูกฝังให้ประชาชนในท้องถิ่นตระหนักถึงประโยชน์ของต้นตาล นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และร่วมกันปลูกต้นตาลเพราะต้นตาลเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพชรบุรี ทั้งเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับจังหวัดเพชรบุรีอีก

วัตถุประสงค์

        1)  เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาเผยแพร่ให้    นักเรียนโรงเรียนอนุบาลและผู้ที่สนใจทราบ

        2)  เพื่อนำความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการดำเนินชีวิต

        3)  เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้     ทุกคนหวงแหนรักษาต้นตาลและปลูกตาลไว้เป็นพืชเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   

สถานที่ และระยะเวลา

   กำนันถนอม  ภู่เงิน หมู่ 4 ตำบลถ้ำรงค์

 อำเภอบ้านลาด   จังหวัดเพชรบุรี  และวังตาล

ระยะเวลา   ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556  ถึงเดือน  สิงหาคม  2556 


วิธีดำเนินงาน

                              1.  ปรึกษารวมกลุ่มสมาชิกสำรวจสภาพปัญหา

                              2.  ประชุมเสนอโครงงาน

                              3.  ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนตาลกำนันถนอม  ภู่เงิน

                              4.  เชิญลุงผุด  นามมั่น สาธิตสิ่งประดิษฐ์จากตาล

                              5.จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางวีดีทัศน์ เว็บไซต์

                              6. จัดหาสมาชิกร่วมปลูกต้นตาล

                              7.  กิจกรรมปลูกต้นตาล 

                              8. ติดตามประเมินผล  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

                               9. สรุปโครงงาน

สรุปผลการศึกษา

ในการศึกษาเรื่องตาลวิเศษที่เพชรบุรี พบว่า ต้นตาลเป็นพืชมีประโยชน์ตั้งแต่รากจนกระทั่งถึงใบ คนเพชรบุรีและสามารถมีรายได้จากการประกอบชีพจากต้นตาลนำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  และผู้ที่สนใจทั่วไปเพื่อนักเรียนได้ตระหนักถึงประโยชน์ตาลโตนดเมืองเพชร  สามารถนำแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่มีอยู่ของชุมชนได้อย่างมีกระบวนการ  มีทักษะการจัดการทำงานเป็นกลุ่มและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบ   ซึ่งกลุ่มลูกตาลหวานมีแนวคิดที่จะปลูกต้นตาล 100  ต้นเป็นแนวทางในการปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนหวงแหนรักษาต้นตาลและไว้เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี   

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ได้เรียนรู้ประโยชน์ของต้นตาลที่เป็นพืชที่เป็นเอกลักษณ์ของเพชรบุรีความรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ไปประยุกต์ใช้  ได้รับประสบการณ์ตรงในการขยายพันธ์ปลูกตาลโตนดรวมทั้งการอนุรักษ์พันธ์ตาลให้คงอยู่คู่เมืองเพชรต่อไปคลิกที่ข้อความด้านล่างเพื่อดูภาพทั้งหมด