ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ รุจิรา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่า

                                                                                      
                                  นางยุวนิตย์  เชื้อนิล                                                                                                      นายอุดม อยู่ชมบุญ
                               รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                              รองผู้อำนวยการโรงเรียน
                                                                                                           
นาง