ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O-Net เต็ม 100 คะแนน ดังนี้
วิชาภาษาอังกฤษ 
ด.ญ.จุลเพชร  จันทร์แสนโรจน์ ชั้น ป.6/5
วิชาคณิตศาสตร์
                                                    ด.ช.กฤติน  เสียงสนั่น         ชั้น ป.6/1
                                                    ด.ช.นพรัตน์  สุวรรณเวโช    ชั้น ป.6/1
                                                    ด.ญ.สุดารัตน์  ปานอ้น        ชั้น ป.6/1
                                                    ด.ช.พีรภัทร  ไพรอร่าม       
ชั้น ป.6/1
                                                    ด.ญ.อรกัญญา  สมรมิตร     
ชั้น ป.6/1
                                                    ด.ช.ชนินทร  แก้วโกศล        
ชั้น ป.6/1
**************************************************************************
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครคนครัว
**************************************************************************
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้องโครงการส่งเสริมศักยภาพทางคณิตศาสตร์ 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1/2 - 1/4
ปีการศึกษา 2561

     ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าห้องโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่จับสลากได้และมีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน (กรณีเงื่อนไขพิเศษ)ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเข้าเรียน
ห้องโครงการศักยภาพทางคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ห้องเรียนสองภาษา (English Program)  ปีการศึกษา 2561 
............................................................................................................................

ประกาศรายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกโครงการห้องเรียนสองภาษา (English Program

ระดับชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2561


............................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี

.............................................................................................................................
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
                       ............................................................................................................................
ประกาศรับนักเรียนปีพุทธศักราช 2561โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี
.............................................................................................................................
ผลการสอบโครงการคณิต - วิทยฯ- อังกฤษ ช้างน้อย ประจำปีการศึกษา 2560
ผลการสอบ
   

 ................................................................................................................................................................................................
วันเด็กแห่งชาติ 2561
แนะนำครูใหม่
คุณครูใหม่กล่าวแนะนำตัวเองให้กับผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ประกอบด้วย ครูเหมือนฝัน ขุนราช ครูบุญตา บุญโพธิ์ โดยคุณครูได้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี


กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
         
  
..........................................................................................................................................................................................

กิจกรรมวันคริสมาสต์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

      
  

...............................................................................................................................................................................................................
 
รองฯยุวนิตย์ เชื้อนิล และ รองฯอุดม อยู่ชมบุญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
      

ครูรัชนี อินทนิล ให้ความรู้เกี่ยวกับสภานักเรียน การเลือกตั้งสภานักเรียน และแนะนำตัวผู้สมัครประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา2561
 โดยโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรีจะจัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียน ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560

 
 
  
   คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นำนักเรียนเข้าแข่งขัน และรับรางวัลเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

   

 
................................................................................................................................................................................................................................
         ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา และคณะครูโรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี  ให้การต้อนรับผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ  นายศุภชัย ชนะดี  
                           เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  (2 ธ.ค.60).
     
                   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 นายศุภชัย  ชนะดี พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมสนามแข่งขันงานศิลป
                                หัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ  รุจิรา และคณะครูให้การต้อนรับ.
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น