Home‎ > ‎

LERT & T Model

LERT & T Model

               โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านคณิตศาสตร์เพื่อสามารถนำความรู้ไปพัฒนาตนเองได้ต่อไป จึงดำเนินการพัฒนาด้วยกลยุทธ์ LERT ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์หลัก 4 ประการดังนี้

L    :    Learning Process   หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนรู้ 

          องค์ประกอบที่ 1  พัฒนากระบวนการคิดเลขเร็ว

          องค์ประกอบที่ 2  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยโครงงาน

          องค์ประกอบที่ 3  จัดกระบวนการฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา

          องค์ประกอบที่ 4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

องค์ประกอบที่ 5 จัดกระบวนการวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

มาตรการที่ 6 ส่งเสริมบทบาทการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

E   :    Experience      หมายถึง การจัดประสบการณ์ให้กับผู้เรียน

          องค์ประกอบที่ 1  จัดค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมประสบการณ์คิดคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย

          องค์ประกอบที่ 2  ส่งเสริมเทคนิควิธีคิดคณิตศาสตร์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

          องค์ประกอบที่ 3  ส่งเสริมประสบการณ์ตรงจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้

          องค์ประกอบที่  4  ดำเนินการจัดห้องเรียนศักยภาพทางคณิตศาสตร์

R  :  Research    หมายถึง   การวิจัยเพื่อซ่อมเสริมและพัฒนาคุณภาพสาระคณิตศาสตร์

          องค์ประกอบที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยงานวิจัย

          องค์ประกอบที่ 2  แก้ปัญหาคุณภาพสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยงานวิจัย

          องค์ประกอบที่ 3  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น

T :  Technology     หมายถึง  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

          องค์ประกอบที่ 1  พัฒนาระบบ ICT  การจัดการความรู้และองค์กรแหล่งเรียนรู้

          องค์ประกอบที่ 2  พัฒนาระบบสารสนเทศ จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

          องค์ประกอบที่ 3  พัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP

          องค์ประกอบที่ 4 พัฒนาการเรียนคณิตศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ  ด้วยการจัดให้มีห้องเรียนคณิตศาสตร์

ที่ทันสมัย

T : Talent : ความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ซึ่งนำไปสู่ความเป็นเลิศ              

               ทุกกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาศักยภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ให้สามารถเข้าสู่ระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการปฏิบัติกิจกรรมห้องเรียนศักยภาพทางคณิตศาสตร์ พบว่า  นักเรียนมีพัฒนาการด้านคณิตศาสตร์ดีเยี่ยม มีความรู้ในด้านหลักการคณิตศาสตร์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดทักษะการคิดคณิตศาสตร์ที่สูงขึ้น  และก้าวเข้าสู่เวทีการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  14 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 26 พ.ค. 2559 00:27 โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี อำเภอเมือง
Comments