กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

1. นางสุพรรณภา  ศักดิ์ทอง        นักวิชาการศึกษา
2. นางน้ำเพชร ชิระมณี         นักวิชาการศึกษา 
3. นางเตือนใจ รอดภัย         นักวิชาการศึกษา 
4. นางวลีวัลย์  ศรีสุขใส         นักวิชาการศึกษา