ระบบสำนักงาน/บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

                      - Smart Obec
                      - AMSS
                     
- E-Office
                      - E-filing
                      - E-money