นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสมรรถนะด้วยเทคโนโลยี  Google Apps for Education  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อการเชื่อมต่อและเก็บข้อมูลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1  กับโรงเรียนในสังกัด  เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เป็นข้อมูลสารสนเทศที่นำออกมาใช้ได้ทันที่ที่ต้องการเป็นการลดเวลา  ลดการเดินทาง  และสามารถลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างดี  และมีประสิทธิภาพ  เมื่อระหว่างวันที่  25 - 27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2559  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพัฒน์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเขต 1
  http://www.guruonline.in.th/    
      
      
      
 

เว็บไซต์เครือ สพฐ.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

http://contentcenter.obec.go.th/m/
http://www.techno.bopp.go.th/tech/front.php
http://www.vitheebuddha.com/main.php