The gadget spec URL could not be found


กิจกรรมงานตรวจสอบภายใน

 • ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน           นางพิไล  เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี ขต 1  ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดย  นางรุ้งทอง  ทัศนาลัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาย ...
  Posted Feb 21, 2019, 5:51 PM by New Robot
 • ตรวจสอบงานการเงิน บัญชีและพัสดุ         นางพิไล  เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 พร้อมด้วย  นางกนกวรรณ   รื่นเริง  ออกตรวจสอบงานการเงิน บัญชีและพัสด ...
  Posted Feb 11, 2019, 12:20 AM by New Robot
 • สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ศึกษาดูงาน      ต้อนรับคณะทำงานตรวจสอบภายใน  จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 5  ศึกษาดูงานการตรวจสอบภายในสถานศึกษาของหน่วยตรวจสอบภายใน  สพป.เพชรบุรี เขต 1  เมื่อวันที่  2  กรกฎาคม  2561  ณ  ห้องประชุมเพชรพิพ ...
  Posted Jul 4, 2018, 4:40 AM by New Robot
 • ตรวจสอบ ดูแล และให้คำปรึกษา                 นางพิไล  เกตุธิโภค  ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  และเจ้าหน้าที่  ได้ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ครูผู้ปฏิบ ...
  Posted Jan 31, 2018, 5:57 AM by New Robot
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน        ผู้ตรวจสอบภายใน  สพป.เพชรบุรี เขต1  เข้ารับการอบรมด้านการตรวจสอบภายใน  สำหรับผู้ตรวจสอบภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระหว่างวันที่  13 - 15  ธันวาคม  2560 ...
  Posted Dec 20, 2017, 4:36 PM by New Robot
Showing posts 1 - 5 of 7. View more »