Long term planning - approaches and methodologies

The long-term plan should briefly outline the range of methodologies a teacher will use over the course of the year including specific methodologies that will be used in relation to certain subjects. Over the year, the teacher should employ a variety of methodologies to motivate and engage children and cater for different learning styles. In his/her short-term planning, this can be developed in greater detail and could be informed by reflection on actual learning outcomes.

Such methodologies are outlined in the image below (click to enlarge and see below for in-depth overview of key methodologies for Geography and Gaeilge) and described in greater detail in Section 5 of the Teacher Guidelines for every subject. The methodologies overview (can be downloaded at the bottom of this page) and the examples below detail a menu of methodologies that could be employed over the course of the year in Geography and Gaeilge. Reference to how the children will be organised and the activities they will engage in to ensure that learning takes place should be included. 


methodologiesscreenshot.jpg

Please note this example is intended as a guide - experienced teachers should use their professional judgement to determine the level of detail necessary to inform their teaching and learning.

Example: Key methodologies for Geography:

The following active learning approaches are particularly suited to geography and will be used throughout the year in the context of the three strand units. Children will experience working in pairs and co-operative groups depending upon the nature of the activity.

  • Fieldwork and trails - trails in and around the immediate school environment will allow children to engage in age appropriate fieldwork activities when exploring the local natural and human environments. All trails undertaken by the children will include an element of environmental awareness and care. Activities will be varied to address each of the strand units. 

              - Human environments - a study of the local street furniture in relation to its form (making simple sketches), fabric (investigating material it is made from) and function (use or purpose).

              - Natural environments - study of the local river upon which the town is built. This will include an in depth scientific study of the living things in and around the river bank.

              - Environmental awareness and care - exploring the litter problem on the river bank and conducting a survey of types of litter.

In the interest of meaningful integration across SESE, trails will consist of activities pertaining to geographic, scientific and historical investigation, where feasible and appropriate.

NB The school safety statement will always be consulted in advance of all fieldwork activities and potential hazards identified with a prior visit to the area.

  • Maps, globes and graphical skills - the mapping skills of the geographer will feature wherever possible, in all geographical learning and investigation

              - Human environments - the use of symbols to interpret and represent services on tourist maps.

              - Natural environments - comparing physical maps with aerial photos of the same area.

              - Environmental awareness and care - identifying areas of deforestation using the globe and a variety of atlases.

  • Use of ICT

              - Human environments - using route planner sites such as www.aaroadwatch.ie to compare various ways of travelling to the same place.

              - Natural environments - downloading daily images from www.met.ie and comparing them with local weather.

              - Environmental awareness and care - using MS Excel or other such programmes to record and represent data gathered during recycling week.

  • Use of story - stories and texts with geographical themes will be used to enhance learning where appropriate

              - Human environments - any story outlining the journey of a character will have possibilities for map work, e.g. The Flight of the Doves by Ralph Nelson.

              - Natural environments - exploring folklore relating to weather predictions.

              - Environmental awareness and care - Ice man by Michael Smith will accompany the study of the Antarctic.

  • Interviews and surveys - these methodologies will be used where suitable in the teaching and learning of the three strands

              - Human environments - an interview with the local traffic warden will be conducted along side a survey of parking facilities in the area.

              - Natural environments - a simple land use survey of the school grounds and plotting the various surface types on a map 

              - Environmental awareness and care - the children will interview local people and record some ideas for the best ways to improve the appearance of the river bank

  • Use of photographs - photographs will be widely used to enhance the teaching and learning of all areas of the Geography curriculum. Examples include:

              - Human environments - the use of aerial photos to explore settlement distribution in an area

              - Natural environments - the use of photos to demonstrate extreme weather conditions across the globe.

              - Environmental awareness and care - the use of photos to critically comment on man’s intervention on the natural environment.

  • Simulations and models - occasionally, the children will investigate processes in the human and natural environments using a range of these

              - Human environments - making 3-D representations of the classroom layout and reproducing it in map/plan form

              - Natural environments - using various compositions of rocks and soils to demonstrate soil erosion

              - Environmental awareness and care - investigating pollution in the environment using wax paper and Vaseline.  


Sampla: Teagasc agus Foghlaim na Gaeilge - cur chuige, modhanna agus straitéisí - rang a haon - trí

Beidh an cur chuige cumarsáideach i dtaca le modhanna agus straitéisí ar leith in úsáid i rith na bliana ag brath ar chomhthéacs agus ar riachtanas an ranga. Cruthaíonn na téamaí comhthéacs do mhúineadh na bhfeidhmeanna teanga ag éirí as riachtanais nádúrtha chumarsáide laistigh. Is faoi scáth an chur chuige chumarsáidigh a mhúintear eiseamláirí de na feidhmeanna teanga don bhliain.

  • Cur chuige cumarsáideach

Tá cumarsáid i gceist sna ceithre snáithe, san ábhar teagaisc agus foghlama, sna modhanna múinte agus sna straitéisí. Féach thíos gnéithe ar leith den chontanam cumarsáide.

              - an tréimhse réamhchumarsáide - ionchur teanga, cleachtadh, athrá, cluichí struchtúrtha agus gníomhaíochtaí réamhchumarsáide chun ullmhú don chumarsáid, gníomhaíochtaí faoi threoir.

              - an tréimhse cumarsáide - tascanna agus idirghníomhú sóisialta, an fhoghlaim ghníomhach, an fhoghlaim chomhoibríoch, seiftiú, úsáid na teanga, mar shampla rólghlacadh i suímh dhifriúla, scéalta a aithris,a athinsint, a chumadh,a chríochnú, cluichí foghraíochta agus litrithe, drámaíocht, sceitsí, plé, díospóireacht, agallaimh.

              - an tréimhse iarchumarsáide - anailís ar an teanga, féachaint siar ar na gníom haíochtaí, aschur teanga, traschur eolais go tascanna nó go cluichí eile, cleachtaí gramadaí.

  • Modhanna Múinte

Úsáidtear modhanna múinte éagsúla chun cumas cumarsáide an pháiste a fhorbairt.

              - an modh díreach - pictiúir, póstaeir, ábhar dilis a úsáid chun chun sainfhoclóir na dteanaí don leibhéal a mhúineadh, mar shampla, na focail cháilitheacha mór, beag, fada, íseal. Aithris agus athrá i gceist.

              - modh na sraithe - sraith abairtí le chéile i bhfoirm scéil a léiriú le pictiúir nó le gníomhartha, mar shampla, dánta a athris, páirt a ghlacadh i sceitsí gearra.

              - modh na lánfhreagartha gníomhaí - gníomhartha fisiceacha a úsáid chun brí agus tuiscint na Gaeilge a léiriú, mar shampla, gníomhamhráin a chanadh, cluichí teanga, Deir Ó Grádaigh, Éist agus tarraing.

              - an modh closlabhartha - leas a bhaint as agallamh taifeadta, fiseán, cainteoir beo, mar shampla, éisteacht agus aimsiú/maeitseáil, éisteacht agus leanúint treoracha, gluaiseacht le ceol, meitithéarmaíocht na léitheoireachta a chloisteáil.

              - an modh closamhairc - leas a bhaint as pictiúir, ábhair dhílis mar straitéisí cúiteacha, mar shampla, focail a aithint ó leideanna a úsáid ó phictiúir, pictiúrleabhair, leabhair mhóra, cartúin, páipéir ghrinn, focalchártaí, frásachártaí, abairtchártaí, an múinteoir a fheiceáil ag scríobh (múnlú).

              - modh na ráite - frásaí, nathanna beaga nó ‘ráite’ úsáideacha a mhúineadh, mar shampla, focail a scríobh ó chuimhne, nath na seachtaine, seanfhocail.

  • Straitéisí

Seo a leanas roinnt do na straitéisí is coitianta a bheidh in úsáid ar mhaithe na cumarsáide a fhorbairt. Tá samplaí éagsúla léirithe thíos.

              - Agallaimh - creathlacha réamhcheaptha a chóipeáil agus a iomlánú

              - Drámaíocht agus sceitsí - puipéid a úsáid, suímh, shamhlaíocha a chruthú

              - Rólghlacadh – bolgáin chainte a lionadh i gcartúin

              - Cluichí teanga – Feicim le mo shúilín, cluiche cuimhne

              - Druileanna – scéalta gearra a insint ag úsáid sraith briathra

              - Tascanna agus fadhbanna – tomhais, treoracha a thabhairt le cabhair léarscáile

              - Teicneolaíocht an eolais – cluichí léitheoireachta idirghníomhacha

              - An fhoghlaim lánpháirtithe ábhair agus teanga – Gaeilge a mhúineadh trí ábhair eile, scileanna trí ábhar

              - Fiseáin – Dóra ó TG4, caint faoi na rudaí a tharla, atá ar siúl agus a tharlóidh

              - Filíocht, rannta, rabhlóga – gníomhamhráin, focail a aithint trí bhriseadh i siollaí, fuaimeanna na Gaeilge a thuiscint: gutaí, consain, séimhiú ar thúschonsain

              - Díospóireacht agus plé – scéal béaloidis a phlé, gneithe d’fheasacht teanga: focail idirnáisiúnta sa Ghaeilge

              - Amhráin amhráin a chumadh nó a iomlánú, fuaimeanna na Gaeilge a iniuchadh

              - An fhoghlaim tascdhírithe – ríomhphost a scríobh chuig páistí i scoil eile, tógáil ar fhréamhacha focal.  

Ċ
Sean Gallagher,
9 Mar 2011, 07:43
Comments