360-Kultur-analys

Varför:

"Kulturen äter strategier till frukost"*1. Har du inte etablerat en kultur som är gemensam och som är förankrad hos personalen så är det stor risk att ditt övriga förbättrings och strategi-arbete inte kommer att nå så långt som det borde.

Hur:

I större organisationen kan man behöva dela upp arbetet i grupper för att alla skall komma till tals.

Hur arbetet går till:

  1. Genomför en internetbaserad enkät på alla i verksamheten
  2. Genomför sedan workshop i grupper om 15-25 personer:
    • Resultatet presenteras för gruppen som skall arbeta tillsammans.
    • Arbete för att söka det som skall stärkas, elimieras eller bibehållas.
    • Framtagande av aktiviteter för att åstadkomma den överenskomna förändringen.
    • Prioritering och utvärdering.

Tid:

- 20-30 minuter att fylla i enkät enskilt

- 6 timmar för workshop/grupp

*1 “Culture Eats Strategy For Breakfast” Denna kommentar yttrades av Peter Drucker och uppmärksammades och användes 2006 av Mark Fields (president Ford Motor Company).