Splošni pogoji poslovanja in naročanja, izjava o zasebnosti

Pogoji naročanja, poslovanja in uporabe strani ter druge pomembne informacije


1. Splošne klavzule - veljavnost pogojev:

a)       Center-tiska.net in druge so spletne strani v oskrbi podjetja

AERO Print d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana,
z matično registracijsko številko 6744478000 in davčno številko SI12636533 (v nadaljevanju izvajalec).

Izvajalec je EU zavezanec za davek z VIES id številko SI12636533 in je specialist za izvedbo vseh vrst tiska in izvedbe marketinških materialov  in opreme prodajnih mest - od tiskovin, nalepk in etiket, izvedbe direktne naslovljene pošte, tiska katalogov, revij in knjig do izdelave embalaže, marketinških materialov in personalizacije ter promocijskih daril, štampiljk, kakor tudi potiskane izvedbe izdelkov za osebno rabo (personalizirane skodelice, majčke in druge tekstilne izdelke, foto knjige, drobna darila in drugo).  

 

b)       Ti splošni pogoji veljajo in se nanašajo za kakršnokoli uporabo infrastrukture izvajalca, poslovanje, naročila in komunikacijo poslov prek domene center-tiska.net in njenih pod-domen, kakor tudi morebitnih drugih spletnih strani ali načinov naročanja, ki potekajo preko izvajalca. Katerakoli drugačna določila od tu navedenih, so veljavna le v primeru, da so bila pisno potrjena iz strani izvajalca. Ustni dogovori ali ponudbe niso zavezujoči, enako velja za morebitne dodatne ustne komunikacije k pisno zavedeni korespondenci.

 

c)        Ti splošni pogoji veljajo tako za poslovanje s pravnimi osebami, kot drugimi organizacijami, vključujoč vladne in druge, prav tako pa za poslovanje s fizičnimi osebami (v nadaljevanju uporabnik). Uporabnik z oddajo naročila v celoti sprejema tu definirane pogoje poslovanja, navkljub morebitnim drugačnim lastnim pogojem naročanja, pri čemer morebitna dobava ne pomeni sprejemanja drugačnih pogojev od zapisanih tu. Vse poslovanje poteka izključno po pogojih, navedenih v tem dokumentu. Kakršnekoli razlike niso sprejete, čeprav jih izvajalec morda eksplicitno ni zavrnil. V primeru, da zakonodaja predpisuje drugače, se za izključno sporni del pogojev uporablja najmanjši zakonsko predpisan kriterij. Osebje izvajalca nima pooblastil za potrjevanje posebnih dogovorov in popravkov splošnih pogojev poslovanja. Le direktor ali vodja poslovanja izvajalca sta edina pooblaščena za kaj takega. Vse spremembe teh pogojev so veljavne izključno, če so bile podane v pisni obliki in pisno potrjene iz strani izvajalca.

Prosimo, da pogoje podrobno preberete in jih sprejmete PREDEN oddate kakršnokoli naročilo. V kolikor se z njimi ne strinjate, oddaja naročila žal ne bo mogoča. Z oddajo naročila namreč izvajalec smatra, da so pogoji poslovanja, uporabe in naročanja znani in v celoti brezpogojno sprejeti.


2. Opredelitev pojmov:

Za potrebe teh pogojev, v izogib nesporazumom, podrobneje opredeljujemo naslednje izraze z definicijami pojmov:

-          IZVAJALEC  je družba Aero Print d.o.o., kot navedeno zgoraj

-          RAČUN  je osebni uporabniški račun naročnika za dostop do našega naročniškega sistema, ki ga naročnik pridobi z vnosom svojega email naslova in določitve gesla;

-          UPORABNIK  je vsak, ki uporablja storitve in infrastrukturo izvajalca (spletno ali drugačno), ne glede na status naročila;

-          POSLOVNI NAROČNIK  je vsak, ki naroča storitve ali izdelke izvajalca za potrebe poslovnih aktivnosti, obrti ali drugo pridobitno dejavnost, ne glede na pravni status plačnika naročila.

-          NAROČNIK  je vsaka fizična oseba, ki opravi naročilo ki ni primarno vezano na poslovno oz. pridobitno dejavnost;

-          STORITEV  je vsaka storitev, vključno z dobavo blaga, prilagojena in izdelana po navodilih uporabnika;

-        GRAFIČNA PRIPRAVA  je tehnična ureditev,oblikovanje ali druga opravila urejanja datotek z namenom posodobitve oblike ali prilagoditve primernosti za tisk;

-          REGISTRACIJA  je prva prijava in vse nadaljnje, kar omogoča uporabo sistema;

-          DELOVNI DAN  oz. delovni čas - velja od ponedeljka do petka od 8. do 16. ure, razen uradnih praznikov;

-          OBRATOVALNI ČAS  je čas delovanja prodajnih spletnih sistemov, s podporo ali brez in šteje 24/7;

-          POSKUSNI ODTIS  je digitalni izpis datoteke pripravljene za tisk izveden po standardih ISO 12647;

-          PERSONALIZIRANI PRODUKT  je izdelek, ki je posebej dodelan tako, da se vsak izpis razlikuje po posebni oznaki;

-          NAROČILO  je vsaka komunikacija uporabnika ki ima za posledico dobavo storitev ali izdelkov iz strani izvajalca, s čimer velja to kot pogodbena zaveza neglede na način sklenitve;

-          POTRDITEV NAROČILA  je email sporočilo, ki ga izvajalec pošlje ko je sprejel naročilo;

-          IZDELEK  je katerakoli plačljiva storitev ali blago, ki ga uporabniku dobavi izvajalec;

-          STRAN  je katerakoli spletna stran oz. aplikacija v oskrbi izvajalca, namenjena posredovanju informacij ali pridobivanju naročil.


3. Registracija in prijava

Predpogoj za uporabo strani izvajalca je trajna registracija na posamični strani, kar  se opravi z vpisom potrebnih podatkov v za to predvideni spletni obrazec. Registracija je zaključena s pritiskom na gumb „Zaključi registracijo“ ali podobno.

Prijava se izvede ob vsakem obisku z uporabo email naslova oz. uporabniškega imena in gesla, določenega pri registraciji.

Izvajalec si pridržuje pravico do zavrnitve registracije ali blokade dostopa in uporabe strani brez navedbe razlogov, kljub temu da so sicer izpolnjeni vsi pogoji.

Kot registracija šteje tudi kakršenkoli odgovor na posredovano ponudbo iz strani izvajalca, s čimer se smatra tudi sprejemanje teh splošnih pogojev.


4. Komunikacija z uporabniki

Uporabnik je dolžan najkasneje ob oddaji naročila navesti elektronski naslov (naslov elektronske pošte) z nemotenim delovanjem v času od oddaje do zaključka naročila. Prav tako je dolžan sam poskrbeti za nemoteno prejemanje pošte iz strani izvajalca, vključno z nastavitvami Filtra za nezaželeno e-pošto (SPAM) (lokalno in/ali pri njegovem ponudniku internetnih storitev). Vpisani naslov ostane veljaven tudi za nadaljnja naročila do trenutka preklica ali dokler ga uporabnik ne spremeni oz. odstrani svoj uporabniški račun.

Izvajalec ima (nezavezujočo) pravico, kakršnakoli sporočila – tudi takšna sporočila, ki so bistvenega pomena za pogodbeno razmerje in pravilno realizacijo pogodbe – pošiljati izključno preko elektronske pošte. Uporabnik se izrecno odreka pravici po zahtevi za obveščanje oz. posredovanje sporočil preko telefona, faksa ali mobilne telefonije v obliki SMS sporočil, kakor tudi ne v obliki pisma; niti se ne more v primeru nesprejetega sporočila uspešno sklicevati na nevednost, če je izvajalec sporočilo posredoval na elektronski naslov iz prvega odstavka. Vsa sporočila izvajalca, ki so preko elektronske pošte poslana na elektronski naslov iz prvega odstavka, štejejo kot istočasno dostavljena uporabniku. Izvajalec je odgovoren le za tiste napake v prenosu, ki izhajajo iz njegove strani. Izvajalec načeloma ni zavezan uporabnika opozoriti, da je elektronski naslov iz prvega odstavka pomanjkljiv, nedelujoč ali nepravilen. Uporabniku se dovoljuje, da predloži dokaz, da sporočila ni prejel zaradi razlogov, ki ne ležijo na njegovi strani.


5. Sklenitev pogodbe

Ob naročilu uporabnik najprej izbere posamičen izdelek, vnese potrebne parametre v spletni obrazec, preveri pravilnost svojih navedb na končni pregledni strani in zaključi postopek naročanja s pritiskom na
gumb „Zaključi naročilo“. Z zaključkom naročila odda uporabnik zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe - naročilo, predvsem pa potrjuje, da je v celoti seznanjen s temi pogoji poslovanja in jih razume in nanje pristaja. V kolikor je bilo naročilo uspešno oddano, dobi uporabnik potrditveni e-mail, v katerem se potrdi prejem naročila pri izvajalcu in v njem uporabniku posredujejo vse potrebne informacije glede naročila in izdelka. To potrditveno sporočilo še ne predstavlja sprejema uporabnikovega naročila oz. ponudbe. Pogodba je sklenjena in s tem zavezujoča za posamezne storitve šele takrat, ko izvajalec izrecno sprejme ponudbo s potrditvijo naročila ali s konkludentnim dejanjem, zlasti s pripravo pošiljke za uporabnika.Uporabnik lahko naročilo v fazi priprave, pred oddajo oz. končno potrditvijo, vedno prekine z zaprtjem okna brskalnika, brez da bi mu s tem nastali stroški. Pregledna stran, ki se pojavi pred končanjem naročila omogoča uporabniku, da svoje podatke preveri glede pravilnosti in v primeru napak pri vnašanju le-te popravi s pritiskom na gumb „Spremeni naročilo“ ali podobno. Za sklenitev pogodbe je na voljo zgolj slovenski jezik. Izvajalec naročilo shrani, ga pošlje uporabniku s potrditvenim sporočilom in ga lahko v primeru izgube dokumentov v dvojniku ponovno pošlje
uporabniku, če ta to pisno zahteva in poravna s tem nastale stroške.

Če uporabnik kot naslov za dostavo navede napačen naslov, velja pogodba kljub temu za sklenjeno. V kolikor uporabnik nastopa po pooblastilu tretjega, je pogodba sklenjena s tretjim le, če predloži pooblastilo in izvajalec izrecno potrdi sklenitev pogodbe s tretjim. V vseh drugih primerih je navedba drugega naslova za dobavo brezpredmetna, vedno pa ostane uporabnik solidarno odgovoren.

Izvajalec lahko odkloni naročila ali brez dodatnega roka odstopi od že sklenjenih pogodb, če je iz posredovanih naročil za tisk razvidno, da imajo pornografsko vsebino, levo ali desno ekstremistično vsebino, rasistično ali diskriminirajočo vsebino, vsebino, ki ogroža dobrobit otrok ali mladine ali vsebino, ki pomeni kršitev Ustave Republike Slovenije oziroma drugih predpisov veljavnih v EU.


6. Cene in izstavitev računov

Cene storitev izvajalca so razvidne iz navedb na spletnih straneh izvajalca in iz pregledne strani pred zaključkom naročila ter iz potrditve naročila in eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe, poleg tega pa tudi iz aktualnega cenika, ki velja v trenutku naročila vsakokratne storitve oz. izdelka. Navedene cene NE vključujejo DDV, razen če to ni posebej opredeljeno, enako velja tudi za stroške embalaže, prevoza in poštnine, v kolikor iz sprejema naročila ni razvidno kaj drugega.

Za vse dostave izven RS – razen če v posameznem primeru pisno ni dogovorjeno drugače - v ceno niso všteti davki, dajatve in carine. Vse navedene cene veljajo izključno le, če se vsebina naročila po sklenitvi pogodbe ne spremeni. Stroški, ki nastanejo zaradi naknadnih sprememb na zahtevo uporabnika se zaračunajo posebej. Stroški dostave obsegajo strošek enkratne pošiljke na naslov, ki ga navede uporabnik.

Izvajalec pošilja račune izključno preko e-maila s kvalificiranim podpisom, ki so polno veljavni in enakovredni papirnim. S svojo ponudbo izrazi uporabnik svoje soglasje s tem načinom izstavitve računa. Račun v papirni obliki ni obvezen, izdan pa je lahko na posebno zahtevo uporabnika, pri čemer izvajalec lahko obračuna dodatne stroške. Račun ne pomeni pogoja za dospelost. Če je, kot je to običajno, dogovorjeno vnaprejšnje plačilo, mora biti plačilo izvedeno najkasneje tri dni od prejema potrditve naročila. Račune je treba poravnati takoj po izdaji in brez odbitka.
Podrobnosti glede plačila, dobave in izpolnitve lahko z izbiro načina plačila in dostave uporabnik določi sam. Plača lahko s kreditno kartico, po predračunu ali preko Paypal-a. Dobavni roki navedeni v ponudbi / potrditvi naročila ustrezajo določenemu planskemu stanju in so nezavezujočega informativnega značaja. Dobave izven Slovenije so predmet posebnega dogovora.

Izvajalec je upravičen, da kljub drugačnim navodilom uporabnika, poračuna plačila najprej s starejšimi dolgovi, in o tem načinu obračuna tudi obvesti uporabnika. Če so nastali že stroški in obresti, je izvajalec upravičen, da plačilo najprej poračuna s stroški, nato z obrestmi in nazadnje z glavno terjatvijo.

Plačilo je izvedeno šele takrat, ko lahko izvajalec razpolaga z zneskom. Če so izvajalcu znane okoliščine, ki postavljajo pod vprašaj plačilno sposobnost uporabnika (npr. ustavitev plačil, blokada sredstev na računu, zavrnitev kartičnega plačila), je izvajalec upravičen, da šteje celoten preostali dolg za zapadel, tudi če je izvajalec sprejel obročno plačilo. Izvajalec je v tem primeru tudi upravičen, da zahteva vnaprejšnja plačila ali zavarovanja. V primeru zavrnitve  dobropisov ali bremepisov, mora uporabnik povrniti izvajalcu stroške, ki ji jih je zaračunala izvedbena banka, razen če uporabnik za to ni odgovoren.

V primeru ko uporabnik uveljavi odstop v skladu z 9. členom in ko je mogoče stvar poslati kot paket, nosi uporabnik stroške povratne pošiljke le v primeru:

-          da dobavljeno blago ustreza naročenemu in cena stvari, ki jo je treba poslati nazaj, ne presega 50 EUR,

-          da uporabnik pri višji ceni stvari v času preklica še ni opravil nasprotne izpolnitve ali pogodbeno dogovorjenega delnega plačila.

Sicer je povratno pošiljanje za uporabnika brezplačno.


7. Poduk o pravici do odstopa od pogodbe

Pravico do odstopa od pogodbe ima le naročnik v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZvPot-1) pri pogodbah sklenjenih na daljavo. Kadar kupuje fizična oseba blago kot poslovni naročnik, torej v okviru opravljanja svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti, nima pravice do odstopa od pogodbe.

Naročnik - potrošnik ima pravico, da brez navedbe razlogov v 14 dneh odstopi od pogodbe. Odstopni rok poteče v 14 dneh od  dne, ko naročnik pridobi fizično posest na blagu ali jo namesto njega pridobi tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik.

Za uveljavitev pravice do odstopa mora naročnik z nedvoumno izjavo obvestiti izvajalca o svoji odločitvi o odstopu od pogodbe (npr. z dopisom, poslanim po navadni ali elektronski pošti). V ta namen lahko naročnik neobvezno uporabi vzorčni odstopni obrazec, ki je na voljo na koncu teh splošnih pogojev poslovanja. Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice naročnika do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe.

Učinki odstopa od pogodbe: Če naročnik odstopi od te pogodbe, mu izvajalec brez nepotrebnega
odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva prejetja obvestila o odstopu od te pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroški dostave (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja). Tako povračilo podjetje izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če je izrecno dogovorjeno drugače; v nobenem primeru pa zaradi tega povračila naročnik ne nosi dodatnih stroškov. Podjetje lahko zadrži vračilo plačila, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler naročnik ne pošlje dokazila, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej.

Naročnik blago vrne ali izroči brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 14 dneh od dneva, na katerega je naročnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok se upošteva, če naročnik blago pošlje nazaj pred iztekom 14 dnevnega roka. Za stvari, ki jih je mogoče poslati kot paket, je pri povratnem pošiljanju nevarnost na strani izvajalca. Kot naročnik nosi stroške vrnitve stvari, kadar je stvari mogoče poslati kot paket. Stvari, ki jih ni mogoče poslati kot paket, se prevzamejo pri naročniku na stroške izvajalca.

Naročnik odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti ali delovanja. Če dobave naročnik ne vrne v nespremenjenem stanju, v celoti in to stori le delno ali v slabšem stanju, je dolžan nastali strošek, skladno s cenikom storitev izvajalca, poravnati v roku 30  dni od podane izjave o odstopu.

Izključitev pravice do odstopa: Pravice do odstopa ni pri pogodbi o prodaji na daljavo v primeru blaga, ki ni izdelano v naprej, temveč je izdelano po natančnih navodilih naročnika na podlagi osebne naročnikove izbire ali odločitve ali očitno prirejeno glede na njegove osebne potrebe ali če blago glede na svojo kakovost ni primerno za povratno odpošiljanje ali se lahko hitro pokvari ali če je bil prekoračen rok uporabe.


8. Dobavni in produkcijski roki

Dobavni termini ali roki, ki so lahko dogovorjeni kot zavezujoči ali nezavezujoči roki, morajo biti dogovorjeni pisno. Čas za izvedbo / dobavo se računa izključno v delovnih dneh. Tako dogovorjeni roki veljajo samo za dobave v Republiki Sloveniji in niso fiksni (t.j. ne štejejo za bistveno sestavino pogodbe) Če je izpolnitev obveznosti v določenem roku izrecno dogovorjena kot bistvena sestavine pogodbe (fiksen rok), mora biti ta rok s strani izvajalca kot takšen izrecno označen in dogovorjen. Praviloma dajejo navedeni roki le okvirno informacijo glede načrtovanega datuma izdelave. Čas izpolnitve naročila začne teči po prejemu sprejema naročila s tistim delovnim dnem v katerem do 12.00 ure izvajalec prejme vse podatke in predloge, potrebni za proizvodnjo (pri naročilih “Prednostno” in “Ekspres” do 10:00 ure). Če je uporabnik kot način plačila izbral predplačilo, se naročilo začne obravnavati šele po prejemu plačila, čemur se prilagodi tudi pričetek roka izdelave in čas dobave.

Za rok izdelave in dostave štejejo le delovni dnevi, torej od ponedeljka do petka z izjemo dela prostih dni. Za pravočasno dobavo šteje, če blago zapusti proizvodni obrat pred iztekom roka dobave oz. je bilo uporabniku pravočasno posredovano obvestilo o možnem prevzemu. Pogoj za spoštovanje časa dobave je pravočasna in pravilna izpolnitev obveznosti uporabnika. Če se izvajalec ne drži dogovorjenega časa dobave, mu mora uporabnik pisno postaviti primeren dodatni rok. Če izvajalec ne izpolni obveznosti v dodatnem roku, lahko uporabnik odstopi od pogodbe. Za zamudo pri dobavi in izdelavi zaradi višje sile in zaradi dogodkov, ki izvajalcu dobavo bistveno otežijo ali onemogočijo (posebno stavka, večja okvara, odstranitev z dela, odredbe državnih organov in druge nepredvidene ovire) in niso nastopili po njegovi krivdi ter znatno vplivajo na izdelavo ali dobavo blaga, tudi če nastanejo pri dobaviteljih izvajalec ne odgovarja. Za čas, dokler traja ovira in čas, potreben za zagon, je izvajalec upravičen odložiti dobavo oziroma izdelavo ali zaradi še neizpolnjenega dela delno ali v celoti odstopiti od pogodbe. Če zaradi zgoraj navedenih okoliščin storitev ni mogoča, je izvajalec prost obveznosti opraviti storitev. Izvajalec mora o ovirah uporabnika nemudoma obvestiti.

Uporabnik ob oddaji naročila določi tudi način prevzema naročila. V primeru osebnega prevzema se zavezuje prevzem opraviti v največ 5 delovnih dneh po izdaji sporočila o prevzemu, sicer mu lahko izvajalec zaračuna stroške hrambe skladno s temi pogoji in veljavnim cenikom. Po 30 dneh ne-prevzema ima izvajalec pravico blago uničiti, uporabnika pa bremeniti za vse povzročene stroške.

Če je uporabnik podjetje ali pravna oseba javnega prava veljajo dodatno tudi naslednja določila:

a)       če je bilo dogovorjeno odpošiljanje izdelka, se nanašajo dobavni roki in termini na trenutek predaje izdelka špediterju, prevozniku ali tretji osebi zadolženi za transport;

b)       če pride izvajalec v zamudo z izpolnitvijo zaradi višje sile ali zaradi dogodkov, ki izpolnitev izvajalca za dlje časa bistveno otežijo ali onemogočijo – k temu sodijo zlasti motnje v obratovanju vsakršne vrste, težave pri dobavi materiala ali energije, zamude pri prevozu, stavka, zakonita prepoved obratovanja, odredbe oblasti ali neopravljene, nepravilne ali nepravočasne dobave s strani dobaviteljev, za katere izvajalec ni odgovoren - izvajalec ne odgovarja; v kolikor ti dogodki dobavo ali izpolnitev bistveno otežijo ali onemogočijo in so zgolj začasne narave, je izvajalec upravičen, da zamakne izpolnitev za čas trajanja ovire vključno s primernim pripravljalnim časom (za ponoven zagon); v primeru ovir, ki niso zgolj začasne narave, je izvajalec upravičen, da od neizpolnjenega dela pogodbe v celoti ali delno odstopi; če traja ovira več kot dva meseca, je uporabnik upravičena po primernem dodatnem roku odstopiti od še neizpolnjenega dela pogodbe.

Za spoštovanje izpolnitvenega časa s strani izvajalca je potrebno tudi popolno in pravilno sodelovanje in izvedba potrebnih dejanj uporabnika, kakor tudi prejem nakazila oz. pri plačilu s kreditno kartico dovoljenje plačila s strani družbe, ki ponuja storitev kreditne kartice; razen če je izjemoma dogovorjen odlog plačila.


9. Prehod odgovornosti in rizika

Če je uporabnik gospodarski subjekt v smislu 13. člena Obligacijskega zakonika (OZ), preide odgovornostni rizik naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na uporabnika ko izvajalec preda naročilo osebi, določeni za odpremo (pri čemer je merodajen začetek nakladanja). To velja neodvisno od tega, kdo nosi stroške dostave, tudi če dostavo opravijo delavci ali pogodbeni partnerji izvajalca. Če je stvar pripravljena za odpremo in pride do zamude odpreme ali prevzema iz razlogov, za katere izvajalec ni kriv, preide odgovornostni rizik naključnega uničenja ali poslabšanja stvari pri gospodarskih pogodbah v smislu 13. člena OZ na uporabnika, ko ta prejme obvestilo, da je stvar pripravljena za odpremo. Če uporabnik ni gospodarski subjekt v smislu 13. člena OZ, preide odgovornostni rizik naključnega uničenja ali poslabšanja stvari na naročnika šele z izročitvijo stvari naročniku. Na uporabnika preide odgovornostni rizik naključnega uničenja ali poslabšanja stvari tudi, če pride v zamudo s prevzemom.

Na željo uporabnika in na njegove stroške izvajalec lahko zavaruje dostavo za škode, ki jih je mogoče zavarovati. Stroške skladiščenja po prehodu odgovornosti nosi uporabnik; pri skladiščenju s strani izvajalca znašajo ti 0,3% zneska računa za predmetne dobave, ki jih je treba skladiščiti, za vsak začeti teden, pri čemer  je dopustno dokazovati, da so stroški skladiščenja višji ali nižji. Če se pošiljka vrne, ker je ni mogoče dostaviti, izvajalec ni dolžan stvari hraniti za uporabnika, razen če uporabnik ne odgovarja za oviro pri dostavi; v takem primeru je izvajalec upravičen, da dobavo - potem ko preveri pravilnost pošiljke, obvesti uporabnika in ko poteče primeren rok za prevzem - uniči, kar ne izniči pravice izvajalca da zahteva plačilo. Odgovornostni rizik pri začasni hrambi je na strani uporabnika.
Če je naročnik potrošnik v smislu 1(2). čl. Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) , preide odgovornostni rizik naključnega uničenja ali naključnega poslabšanja stvari na uporabnika šele s predajo stvari. Enako kot predaja šteje tudi, ko je uporabnik  v zamudi s prevzemom. Izvajalec je upravičen izvršiti tudi delne dobave, kadar

-          so delne dobave uporabne za uporabnika,

-          je zagotovljena dobava ostalega naročenega blaga in

če uporabniku s tem ne nastanejo občutno večji stroški ali dodatni stroški (razen če izvajalec izjavi, da je pripravljen kriti večje stroške ali zgoraj navedene dodatne stroške).

10. Opis storitev in tehnične lastnosti izvedbe

Opis storitev za izvedbo izdelkov je naveden v povzetku naročila in morebitnih pisnih dopolnitev. Pri tem je potrebno v zakup vzeti tehnične lastnosti proizvodnje, ki so:

-          tisk je izvajan na kalibriranih strojih po standardih definiranih iz strani Forschungsinstitut der grafischen Industrie (FOGRA), ki so skladni z ISO standardom 12647. Možna so manjša barvna odstopanja, ki
so lahko podlaga sestave materiala, obdelave površine materiala, dodelavnih postopkov ter okoljskih in drugih vplivov. V kolikor je barvna brezhibnost velikega pomena, svetujemo naročilo testnega izpisa
(doplačilo). Brez izdelave testnega izpisa reklamacije na barvna odstopanja niso mogoče;

-          pri razrezu in dodelavi malih formatov (tiskovine in nalepke do formata a3) je možno odstopanje velikosti, porezave ali zgibanja oz. zlaganja do 1,5 mm. Pri veliko-formatnem tisku (plakati, table, stojala, embalaža) so mogoča odstopanja do 3mm. Pri giga formatih (oblačenje stavb, table večje od 2m po daljši stranici, jumbo plakati, tiskovine / materiali iz več delov) je možno odstopanje do 6mm;

-          navkljub uporabi standardiziranih materialov prihaja občasno do menjav dobaviteljev oz. razlik v dobavah, zato so mogoča tudi manjša odstopanja v tipu materiala. Določene materiale ki so izven serijske
ponudbe lahko izvajalec brez opozorila nadomesti s primerljivimi materiali iz zaloge, pri čemur se tehnične lastnosti materiala bistveno ne spremenijo (končni videz, tip materiala in premazi, lastnosti in otip).

V kolikor uporabnik želi večjo točnost, mora na to dejstvo opozoriti ob naročilu tiska (možni dodatni stroški), sicer za odstopanja izvajalec ne nosi nobene odgovornosti.


11. Podatki za tisk in dolžnost pregleda ter hrambe

Izvajalec zagotovi tisk / izvedbo naročila na podlagi končnih datotek / podatkov uporabnika. Pri naročilu grafične priprave ali popravkov je uporabnik dolžan sam zahtevati in preveriti končni elektronski izpis naročila oz. testni izpis na papirju. Smatra se, da uporabnik prevzema za pravilnost vsebine popolno odgovornost in se odpoveduje reklamacijskim zahtevkom tako vsebinske kot oblikovne narave. Vsebinske napake in pomanjkljivosti ugotovljene po posredovanju datoteke za tisk oz. potrditvi elektronske verzije ali testnega izpisa bremenijo izključno uporabnika in se obračunajo glede na trenutno fazo naročila. V kolikor datoteke niso pripravljene po zahtevanih standardih izvajalec ne prevzame odgovornosti za morebitna odstopanja in napake.

Zagotovitev ustreznih datotek za tisk je obveza uporabnika. V kolikor uporabnik posreduje lastne datoteke za tisk, morajo biti pripravljene skladno z navodili objavljenimi na spletnih straneh in splošnimi standardi (PDF z oznakami za porezavo ter barvnim dodatkom, shranjen v x1a standardu za navaden barvni tisk, ter x3 standardu za posebne barve in ostalo; oz. izjemoma kakor je določeno na posamični spletni strani glede na želeni tip izdelka). Če podatki za tisk niso posredovani v CMYK modusu ali zahtevanem formatu, jih izvajalec lahko konvertira. Pri konverziji formatov, RGB podatkov ali ICC barvnih profilov seveda lahko pride do odstopanj od izvirnika v vsebini in barvah. Za takšna odstopanja je odgovoren izključno uporabnik. Če uporabnik posreduje podatke za tisk v kakšnem drugem formatu ali modusu, ne v navedenih standardih, s tem izrecno soglaša, da sam nosi tveganje konverzije.

Izvedbo datotek lahko s posebnim dogovorom zagotovi tudi izvajalec. Pri tem si pridržuje pravico, ne pa obvezo, do  samostojnega izvajanja potrebnega pripravljalnega dela oz. popravkov po lastni presoji, brez da bi se z uporabnikom posvetoval o tem, če smatra, da je to v poslovnem interesu naročnika ali doprinese k spoštovanju končnega roka  izvedbe. Morebitne potrebne popravke zaračuna izvajalec skladno s pogoji in cenikom, vendar največ do 10% vrednosti naročila in ne manj kot 7 eur + ddv (četrt delovne ure grafične priprave).  

V kolikor uporabnik naroči tudi grafično pripravo / oblikovanje, komuniciranje načeloma poteka po elektronski pošti. Uporabnik pred izdelavo / tiskom lahko zahteva elektronski vpogled končne verzije (brezplačno) ali testni izpis (doplačilo). V vsakem primeru pred izdelavo izvajalec priporoča naročilo testnega izpisa, ki je obračunan po veljavnem ceniku. Rok izdelave prične teči po pisni potrditvi elektronskega vpogleda ali testnega izpisa. Brez pisne potrditve referenčnega testnega izpisa, možnosti reklamacije na barvna odstopanja ali druga vizualna odstopanja niso mogoče, saj prikaz na ekranu ni verodostojen.

Hrambo datotek je dolžan zagotavljati uporabnik. Hrambo izvajalec zagotavlja izključno po dogovoru oz. z naročilom uporabnika kot dodatno storitev.

12. Testni izpisi

Uporabnik lahko naroči izvedbo testnega izpisa za doplačilo. Testni izpis je približek kasnejšega odtisa, saj ni nujno, da je izdelan na identičen material, daje pa najbolj verodostojen prikaz potencialnega izgleda izdelka. Testni izpis lahko uporabnik prevzame osebno pri izvajalcu, ali ga prejme po pošti. rok izvedbe v tem primeru prične teči, ko uporabnik potrdi pravilnost testnega izpisa. Če uporabnik testni izpis zavrne, mora dostaviti korekcijo datotek in se postopek ponovi (doplačilo).

13. Garancija / jamstvo / reklamacije

Če je uporabnik fizična oseba - potrošnik, veljajo zakonski predpisi o garanciji iz ZVPot-1. Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. Naročnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in  prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, uporabnik ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari.

Če je uporabnik podjetje ali pravna oseba javnega prava, jamčevalni zahtevki zaradi očitnih stvarnih napak  dobavljenega blaga ugasnejo, če uporabnik glede teh ne obvesti izvajalca najkasneje v osmih dneh po prejemu blaga oz. v primeru poslovnega uporabnika nemudoma ko to opazi, a ne kasneje kot v 8 dneh.

Jamčevalni zahtevki uporabnika zaradi skritih stvarnih napak dobavljenega blaga ugasnejo, če uporabnik glede teh ne obvesti izvajalca najkasneje v osmih dneh, ko je napako opazil oz. v primeru poslovnega uporabnika nemudoma ko to opazi, a ne kasneje kot v 8 dneh.

Za uveljavljanje v roku zadostuje pravočasna oddaja obvestila o napaki z natančnim opisom napake in predloženim dokazilom (npr. fotografijo pomanjkljivosti). Obvestilo o napakah oz. reklamacijo je treba poslati pisno, po e-mailu ali s pošto, na željo z uporabo obrazca, objavljenega na koncu teh pogojev.

Za poslovne uporabnike veljajo tudi naslednja določila:

-          Sklicevanje na stvarno napako ne more biti podano v primeru neznatnih odstopanj od dogovorjene kakovosti (skladni s tržnimi profesionalnimi standardi) ali pri odstopanjih z minimalnim vplivom na uporabnost. Izločijo se tudi vse v opisu izdelkov ali v pogojih navedene tolerance, ki so običajne v panogi;

-          Dolžnost stranke v skladu z 461. členom OZ, da nemudoma pregleda dobavljeno in graja napake, ostane pri tem nespremenjena;

-          Izvajalec je upravičen, da v okviru nadomestne izpolnitve blago po svoji izbiri izboljša ali dobavi novo;

-          V kolikor bi uporabniku zaradi okrnitve izpolnitve v pričakovanem roku in kakovosti nastane škoda, izvajalec omejuje svojo odgovornost do maksimalno višine vrednosti naročila oz. odstopa od dela ali celote zahteve po plačilu. Drugi zahtevki katerekoli vrste so izključeni. Izguba dobička ali druge finančne izgube poslovnega naročnika so še posebej izključene. To velja tudi za vse morebitne izgube, ki jih lahko individualno povzročijo zaposleni, predstavniki ter zastopniki izvajalca.

Za vse ostalo veljajo glede odškodninskih zahtevkov določbe po členih 468 (2) in (3) OZ.

Izvajalec jasno opozarja na dejstvo, da predstavljajo običajne tolerance v panogi, ki so izkazane v opisu izdelkov, dogovorjeno kakovost in zato znotraj teh toleranc ne more biti podana stvarna napaka. Če imajo napake samo nekatere dobavljene stvari, uporabnik ne more uveljavljati zahtevkov glede vseh stvari. Pravice uporabnika, ki je pravočasno obvestila izvajalca o napaki, ugasnejo po enem letu, šteto od dneva, ko je odposlala obvestilo.

Uporabnik pristaja na možna običajna odstopanja v maksimalni količini do 10% od naročene naklade. Zaračuna se dejansko dobavljena količina skladno z neproporcionalnimi parametri obračuna izvajalca. V primeru zahteve po absolutni točnosti dobave, se cena lahko poviša do 10%. Izvajalec ne odgovarja za napake, ki so nastale, ker uporabnik ni upošteval navodil in pogojev glede priprave in oddaje naročila za tisk. To velja še posebej za tiskarske proizvode, ki temeljijo na pomanjkljivih datotekah oz. podatkih, barvnem modusu RGB ali pri katerih so uporabljene črke, ki niso vstavljene. Neznatne napake ne morejo biti predmet reklamacije. Omejitev materialne odgovornosti izvajalca je opredeljena na maksimalno vrednost naročila oz. odstop terjatve do plačila le-tega.

Reklamacije obravnavamo komisijsko v največ 8 dneh po prejemu. V kolikor je po presoji ugotovljeno, da je reklamacija neupravičena ali uveljavljana po izteku določenega roka bo zavrnjena, uporabnik pa bo dolžan poravnati nastale stroške, skladno s temi pogoji (18. člen).


14. Izpolnitvena ravnanja izvajalca

Vsebina izpolnitev, ki jih dolguje izvajalec izhaja iz navedb na spletnih straneh izvajalca in pregledne strani oz. pisnega sporočila pred zaključkom naročila in iz potrdila naročila oziroma iz eventualno dogovorjenih sprememb in dopolnitev pogodbe. Vsaka naknadna sprememba k temu je mogoča le s pisno sklenitvijo aneksa. Tako vsaka želja uporabnika po spremembi šteje za ponudbo dano izvajalcu k sklenitvi pogodbe o odpravi prvega naročila in ponudbo k sklenitvi  nove pogodbe. Izvajalec ni dolžen sprejeti ponudbe uporabnika.


15. Lastnina, arhiviranje, avtorsko pravo; materialne in avtorske pravice v primeru grafične priprave

Nosilci za tisk in drugi izvedbeni materiali, ki jih izdela in uporabi izvajalec za izdelavo končnega izdelka ostanejo v njegovi lasti. Digitalnih podatkov in drugih predmetov, potrebnih za ponovno uporabo, kot tudi pol- in končnih izdelkov, izvajalec po preteku dobavnega roka ne hrani, niti jih ne pošilja uporabnikom. Z izrecnim dogovorom je možno zahtevati takojšnje uničenje le-teh v primeru občutljivih gradiv.

Izvajalec izdeluje izdelke izključno na podlagi vsebinskih navedb uporabnika v posredovanih podatkih za tisk. Izvajalec nima nobenega vpliva na vsebino tiskarskih izdelkov. Uporabnik zagotavlja, da ima vse pravice za uporabo, posredovanje ali objavo prenesenih podatkov, še posebej tekstov in slik. Uporabnik sam jamči za to, da ne krši pravic tretjih in da vsebine tiskovin ne pomenijo kršitve zakonov Republike Slovenije ali EU. Uporabnik v celoti razbremenjuje izvajalca vsake odgovornosti, če bi bil na podlagi posredovanih podatkov, zoper izvajalca uveden postopek zaradi kršitve pravic tretjih, še posebej zaradi kršitve avtorskega prava.

V primeru grafične priprave materialov za tisk, kar vključuje tudi adaptacije, mutacije, rekonstrukcije ali druge variacije že obstoječih materialov uporabnik krije strošek le-teh glede na porabljeni čas izvajalca, skladno z veljavnim cenikom. To plačilo ne vključuje odkupa nobenih avtorskih ali materialnih pravic novega izdelka, temveč le krije strošek priprave za enkratni tisk pri izvajalcu. Vse pravice ostanejo last izvajalca. Vsaka druga uporaba datotek je predmet dodatnega sporazuma in plačila, kar mora biti sklenjeno v pisni obliki. Izvajalec uporabniku predloži ogledno elektronsko verzijo, kot dokaz opravljene storitve. Elektronske verzije za tisk so predmet dodatnega stroška, ki je definiran glede na enkratno ali trajno uporabo (različni tipi pravic). Do izvornih datotek uporabnik ni upravičen, lahko pa terja njihov izbris ali odkup. 


16. Pridržek lastninske pravice

Izvajalec si pridrži lastninsko pravico na izročeni stvari vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz predmetne pogodbe. Če je uporabnik gospodarski subjekt, si izvajalec pridrži lastninsko pravico na izročeni strani vse dotlej, dokler niso plačane vse terjatve iz poslovnega razmerja. Uporabnik ima pravico stvar prodati tretjim osebam; če je uporabnik gospodarski subjekt, odstopa izvajalcu že sedaj vse terjatve, ki jih pridobi do tretjih z odtujitvijo stvari, in sicer v višini zneska na računu (vključno z DDV). Izvajalec odstop sprejema. Za izterjavo teh terjatev ostaja uporabnik upravičen tudi po odstopu. Pravica izvajalca, da sam izterja terjatev, s tem ostaja neokrnjena. Izvajalec se zavezuje, da terjatev ne bo terjal, dokler uporabnik izpolnjuje svoje obveznosti plačevanja prejetih zneskov, ni v zamudi s plačilom, ne poda predloga za uvedbo prisilne poravnave ali stečaja ali ne obstoji nevarnost plačilne nesposobnosti. V nasprotnem primeru lahko izvajalec zahteva, da ji poslovni naročnik poda spisek odstopljenih terjatev in dolžnikov iz teh terjatev, vse podatke, potrebne za izterjavo, izroči vse potrebne priloge in dolžnike obvesti o odstopu terjatev. Če poslovni uporabnik zamudi s plačilom, lahko izvajalec prekliče upravičenost, dano za izterjavo. Izvajalec se zavezuje, da bo na zahtevo uporabnika sprostila zavarovanja, do katerih je upravičena, v kolikor vrednost celotnih zavarovanj za 25% preseže znesek zavarovanih terjatev; izvajalec ima pravico do izbire takšnih zavarovanj. V primeru kršitve pogodbe, še posebej v primeru zamude s plačilom stranke, sme izvajalec odvzeti stvar ali za vmesno obdobje terjati uporabnino zanjo. Uporabnik je zavezana vrniti stvar. Odvzem stvari ne pomeni odstopa od pogodbe, razen če je izvajalec to izrecno izjavil.


17. Valuta zapadlosti plačila, pravica do pobota in pridržna pravica

V kolikor ni v sprejemu oz. potrditvi naročila drugače določeno, zapade končna bruto cena naročila v plačilo nemudoma po sklenitvi pogodbe (prejemu sprejema naročila). Stroške plačila plača uporabnik. Uporabnik sme pobotati terjatev samo z nesporno ali pravnomočno ugotovljeno terjatvijo. Upniku pripada pridržna pravica le v primeru, ko njegova nasprotna zahteva izhaja iz istega pravnega razmerja. Razen v sklopu primera po 417. čl. OZ, lahko uporabnik zahtevke iz te pogodbe odstopi tretjim, le s predhodnim pisnim soglasjem izvajalca.


18.  Pavšalizirani zahtevki

Pogodbeni stranki se dogovorita za pavšalizirano plačilo za nadomestilo škode (pavšalizirani zahtevek) nastale izvajalcu v naslednjih primerih:

a)       izvajalec po določitvi naknadnega roka zaradi opustitve sodelovanja stranke (zlasti če uporabnik ne pošlje ustreznih datotek brez napak) odstopi od pogodbe;

b)       izvajalec po določitvi naknadnega roka zaradi zamude pri plačilu stranke veljavno odstopi od pogodbe v skladu z 470. čl. OZ;

c)        izvajalec odstopi od pogodbe brez postavitve dodatnega roka na podlagi zadnjega odstavka 5. člena teh pogojev (primeri nedopustnih vsebin);

d)       izvajalec ima zaradi nekega drugega razloga, za katerega odgovarja uporabnik, zakonsko pravico za razdrtje pogodbe in to veljavno uveljavlja pred dobavo;

e)       uporabnik odpove svoje naročilo, ne da bi obstajala pravica uporabnika do razdrtja pogodbe (npr. pravica do odstopa pri potrošnikih, pravica do odstopa ali odpovedi, pravica do ugovora);

f)        kadar izvajalec v primeru trajajočega pravnega razmerja z uporabnikom, ki nima statusa potrošnika v skladu z drugim odstavkom 1. člena ZVPot-1, odpove pogodbo;

g)       kadar uporabnik odpove pogodbo izvajalcu v primeru trajajočega pravnega razmerja brez razloga oz., brez da bi za odpoved obstajal tehten razlog.

h)       uporabnik poda neupravičeno reklamacijo oz. uveljavlja jamstveni zahtevek iz neupravičenih razlogov

Pavšalizirani zahtevek znaša 7,00 EUR pri bruto vrednosti naročila do 30,00 EUR; 15,00 EUR pri bruto vrednosti naročila med 31,00 EUR in 500,00 EUR in 25,00 EUR pri vrednosti naročila 500,01 EUR ali več. Če je avtomatiziran postopek izvedbe naročila že stekel na način, da se ga ne da več prekiniti, ali pa je tisk že izveden, kot osnova za določitev pavšaliziranega zneska odškodnine izvajalec določa neto vrednost naročila (torej znesek naročila brez obračunanega DDV). Uporabnik lahko dokaže, da izvajalcu škoda ni nastala, ali mu je nastala manjša škoda oz. izdatek oz. da je terjano plačilo previsoko. Izvajalec lahko vselej dokaže, da je povzorčena škoda višja od pavšaliziranega zneska.


19. Odgovornost

Izvajalec odgovarja le za škodo, ki jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti. V primeru lahke malomarnosti je odgovornost v celoti Izključena. Izvajalec pa ne odgovarja za škodo, ki ne nastane na sami dobavljeni stvari, posebno ne za izgubljeni dobiček ali drugo premoženjsko škodo stranke. Ta oprostitev odgovornosti ne velja glede odgovornosti za škodo v primeru smrti, telesne poškodbe in okvare zdravja, ki jo namenoma ali iz malomarnosti povzroči izvajalec, njen zakoniti zastopnik ali njen delavec pri delu ali v zvezi z delom. V primeru izključitve odgovornosti izvajalca velja enako tudi za osebno odgovornost njegovih delavcev, pooblaščencev in pomočnikov. V primeru kršitve za pogodbo bistvene obveznosti, obveznost katere vpliva in omogoča pravilno izpolnitev pogodbe in v katero lahko pogodbeni partner redno zaupa (ti. kardinalna obveznost), odgovarja izvajalec le do višine škode, ki je bila ob sklenitvi pogodbe običajno predvidljiva in ne presega vrednosti pogodbe.


20. Zaupnost

Tako uporabnik kot izvajalec ne smeta omogočiti tretjim osebam dostopa do poslovnih in obratovalnih skrivnosti ter ostalih zaupnih informacij iz poslovnega odnosa in iz področja vsakokratne druge stranke. To velja tudi po prenehanju pogodbenega razmerja.


21. Podatki uporabnikov

Uporabnik z registracijo soglaša, da so njegovi podatki uporabljeni v namene poslovnega in komercialnega obveščanja. Soglasje za komercialno obveščanje in trženje lahko uporabnik kadarkoli prekliče. O shranjenih podatkih se uporabnik lahko pozanima pri izvajalcu, ter zahteva njihovo spremembo ali izbris.  

Vse posredovane podatke bo izvajalec hranil skladno z zakonodajo in internimi akti o varstvu podatkov, uporabljal pa izključno za potrebe lastnega poslovanja. Izvajalec lahko izvaja komercialno obveščanje po elektronski ali klasični pošti, predvsem o novostih in akcijskih ponudbah, vsako tako sporočilo pa vsebuje navodila z možnostjo odjave. Taka sporočila ne bodo presegala 60 sporočil letno.

Izvajalec si pridržuje pravico do objave imena uporabnika na spisku referenc, ter pravico, da brez izrecnega dovoljenja uporabnika pošlje tretji stranki primere naročil kot kvalitativne vzorce. Uporabnik lahko to ob oddaji naročila odkloni le v primeru, če ima za to prevladujoč interes, ki ga pisno opredeli.

Izvajalec si pridržuje pravico do poročanja o plačilni disciplini uporabnikov za to pristojnim podjetjem / agencijam.


22. Pogodbeni jezik

Kot edini veljavni pogodbeni jezik določamo slovenščino.


23. Pomoč uporabnikom in postopek obravnave pritožb

Z dodatnimi pojasnili, kakor tudi za obravnavo morebitnih pritožb v zvezi s poslovanjem izvajalca, blagom in/ali nudenimi storitvami je izvajalec uporabnikom na voljo tudi preko elektronskega naslova info@aeroprint.si.

24. Uporaba prava, sodna pristojnost, delna ničnost

Za te pogoje poslovanja in za vsa pravna razmerja med izvajalcem in uporabnikom velja pravo Republike Slovenije. Naročnikom v primeru nesporazumov svetujemo reševanje sporov izvensodno, preko EU portala na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL. V kolikor so pogodbene stranke gospodarski (pravni) subjekti, je za vse eventualne spore pristojno Sodišče v Ljubljani. Izvajalec sme zoper uporabnika sprožiti in voditi sodni postopek pri vsakem zakonsko pristojnem sodišču. V kolikor bi kakšno določilo teh pogojev poslovanja ali drugih dogovorov bilo ali postalo nično, to ne vpliva na vse druge določbe pogojev poslovanja ali drugih pisnih dogovorov.

Z uporabo strani in infrastrukture izvajalca, predvsem pa z oddajo povpraševanja in naročila se smatra, da je uporabnik prebral te splošne pogoje poslovanja, jih razumel in se z njimi v celoti strinja in jih sprejema.


Pogoji zadnjič posodobljeni 1.9.2016


---

OBRAZEC ZA UVELJAVLJANE PRAVICE NAROČNIKA DO ODSTOPA OD POGODBE (Obr. OP)

Uporabnik:
[Ime in priimek uporabnika
Poštni naslov uporabnika

email in telefonska številka uporabnika]


Aero Print d.o.o.
Vojkova cesta 58
1000 Ljubljana
e-mail: 
info@aeroprint.si


Obveščam vas, da odstopam od pogodbe za dobavo [specifikacija naročila], naročenega dne [vnesti datum naročila] in prejetega dne [vnesti datum prejema] iz razloga (opcijsko)  [vnesti razlog odstopa]

Dobavljeno vračam na vaš naslov  [navesti način vračila].Podpis potrošnika (le če se obrazec pošilja v papirni obliki)
OBRAZEC ZA UVELJAVLJANE REKLAMACIJE (Obr. UR)

Uporabnik:
[Ime in priimek uporabnika
Poštni naslov uporabnika

email in telefonska številka uporabnika]

Aero Print d.o.o.
Vojkova cesta 58
1000 Ljubljana
e-mail: 
info@aeroprint.si


Obveščam vas, da uveljavljam reklamacijo na prejeto blago po pogodbi za dobavo [specifikacija naročila], naročeno dne [vnesti datum naročila] in prejeto dne [vnesti datum prejema] iz razlogov [vnesti opis reklamacije in spisek napak]

Prilagam naslednja dokazila [navesti seznam dokazil].

Predlagam naslednje [predlog rešitve reklamacije].


Podpis uporabnika  (le če se obrazec pošilja v papirni obliki)

 

Vse vsebine, koncepti in besedila na spletnih straneh izvajalca so avtorsko selo in kot take zaščitene. Prepovedano je vsakršno kopiranje, posnemanje in povzemanje brez jasne navedbe vira z neposredno povezavo. Kršitelji nosijo materialno odgovornost zlorabe pravic.Izjava o zasebnosti Aero Print d.o.o.

 

1.       Splošno

Spletne storitve so v ponudbi podjetja Aero Print d.o.o., Vojkova cesta 58, Ljubljana (izvajalec). Podrobne informacije o izvajalcu so na voljo v pogojih poslovanja.

Osebne podatke in druge informacije, ki jih izvajalec pridobi z uporabo spletnih strani ali drugega poslovnega odnosa skrbno čuva skladno z zakonodajo Republike Slovenije, EU prepisov ter dobrih poslovnih praks. Izvajalec podatke tako uporablja izključno za izvajanje lastnih storitev. Podatkov ne deli za oglasne ali marketinške namene, tretjim strankam pa jih posreduje le na podlagi pogodbenih ali zakonskih določil.

Izvajalec si pridržuje pravico do objave poslovnih informacij na referenčnih listah ipd., skladno s pogoji poslovanja.

2.       Uporaba podatkov

Podatke izvajalec uporablja za izvajanje in promocijo lastnih storitev, kakor tudi za obveščanje o poslovanju in izvedbah morebitnih naročil. V tem primeru jih lahko izvajalec posreduje tretjim pogodbenim osebam, npr. za potrebe dostave, fakturiranja ipd.

Izvajalec si pridržuje pravico do posredovanja podatkov o plačilih plačilnim in bonitetnim agencijam.

V primeru vsakega posredovanja podatkov tretjim strankam, so le-te zavezane varovati te podatke na osnovi enakih določil, kot jih varuje izvajalec.

 

3.       Piškotki

Piškotke uporabljajo vse sodobnejše spletne strani za izboljšanje uporabniške izkušnje. Gre za majhne tekstovne datoteke, ki se shranijo na lokalnem računalniku in služijo hrambi podatkov, pomembnih za popolno delovanje spletnih sistemov. Lahko jih izbrišete ali izključite njihovo uporabo, vendar v takem primeru izgubite določene funkcionalnosti.

 

4.       Beleženje dostopov

Za interne namene in analizo izvajalec na strežniku shranjuje podatke o obiskanosti in dolžini ogledov posamičnih strani, za kar uporablja tudi orodje Google Analytics. Za varnostne potrebe shranjuje tudi podatke o obsiku in IP naslove obiskovalcev. Ti podatki se avtomatično brišejo 60 dni po nastanku.

V kolikor uporabljate javni računalnik ali ga delite z drugimi izvajalec svetuje, da se po vsakem obisku odjavite iz vašega uporabniškega računa.

5.       Varnost podatkov

Vsi podatki, ki jih izvajalec shranjuje na strežniku so zavarovani z vrsto varnostnih sistemov ki preprečujejo nepooblaščen dostop ali vdor. 

6.       Vpogled v osebne podatke

Vsak uporabnik lahko od izvajalca zahteva vpogled v osebne podatke in njihovo urejanje ali izbris. to lahko naredi s pisno zahtevo na naslov izvajalca. Pri tem lahko nastanejo stroški, za katere izvajalec lahko bremeni uporabnika.

 

Zadnja posodobitev izjave: 1.9.2016

Comments