ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

ครู  เจ้าหน้าที่ อัพโหลดไฟล์เอกสารประเมินตนเองประจำปี 2563 ที่นี่

https://forms.gle/e4Yd5vByK83zaxQv5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำสั่งวิทยาลัยการอาชีพสังขะประกอบการจัดทำ SAR  ประจำปี 2563

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_ydS6s6Y6fQ_ih2ojcAmP9xfLCqMbGk64C4zFN1_Mnk/edit?usp=sharing

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2563

  อัพโหลดเอกสารหลักฐาน  ตามประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน   ที่นี่
ผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2563

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2563

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ตามประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน   ที่นี่

 ผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2562

  อัพโหลดเอกสารหลักฐาน  ตามประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน   ที่นี่
https://classroom.google.com/c/MTcwMjEzMDEyMzY4?cjc=aevksrh ผู้รับผิดชอบประเด็นการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2562

  ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  ตามประเด็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน   ที่นี่

ปฏิทินการนิเทศติดตามเอกสารหลักฐานงานประกันคุณภาพ ฯ 2563

  • ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา 
  • รายงานการส่งไฟล์ข้อมูลรายการประเด็นการประเมิน ด้านที่ 1 ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา


ċ
เครื่องมืองานประกันคุณภาพ 61-62.rar
(862k)
วงศ์เจริญ ยอดทอง,
24 ก.ย. 2563 22:43