เรื่องแจ้งให้ทราบ


-----------------------------------------------------
2. เอกสาร Logbook สำหรับครู (คู่มือ Logbook) ( Logbook)
-----------------------------------------------------
3. แบบรายงานผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งครู รายปีการศึกษา วฐ.2 (ดาวน์โหลด)
-----------------------------------------------------
4. รายชื่อหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก (ดาวน์โหลดรายละเอียด)
-----------------------------------------------------
5. แบบสำรวจข้อมูลครู - บุคลากรและลูกจ้างประจำ ปีการศึกษา 2561 

******************************************************************************************************************************

เอกสารเกี่ยวกับอบรมครูครบวงจร

1. เอกสารเปลี่ยนหลักสูตรอบรมคูครู 10,000 บาท (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3) (เอกสาร4)
------------------------------------------------------------------------
2. เอกสารประกอบการยืมเงินอบรมครูคูปอง 10,000 (เอกสาร1) (เอกสาร2) (เอกสาร3)
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
4. บันทึกข้อความขอยกเลิกหลักสูตร (เอกสาร1)
-------------------------------------------------------------------------
5. แบบติดตามและประเมินผล ฯ  (เอกสาร1)
------------------------------------------------------------------------
6. ส่งแบบติดตามและประเมินผล (ส่งพร้อมภาพถ่าย) 
------------------------------------------------------------------------
7. แบบพัฒนาตนเอง (ID-PLAN) (ดาวน์โหลดแบบ ID-PLAN)
----------------------------------------------------------------------

ข้อมูลสรุปการขอเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21,ว22
    
    
    4. การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  หนังสือนำ   เอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แจ้งให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนรายชื่อ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2559 โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บ (** ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลทั้ง 2 เว็บ  และดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวัน ศุกร์ ที่ 18  สิงหาคม 2560 ก่อน 12.00 น.**)