เรื่องแจ้งให้ทราบเอกสารการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ประจำปี พ.ศ. 2561
ให้ข้าราชการครูดำเนินการส่งเอกสารเรื่อง ย้ายที่งานบุคลากร ภายในวัน ศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2561
>> ดาวน์โหลดแบบคำร้องขอย้าย  ไฟล์1  ไฟล์2


ข้อมูลสรุปการขอเลื่อนวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21,ว22
    
    
    4. การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่  หนังสือนำ   เอกสารแนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 แจ้งให้โรงเรียนจัดทำทะเบียนรายชื่อ นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประเภทต่างๆ ตั้งแต่ปี 2559 โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ทั้ง 2 เว็บ (** ให้ดำเนินการกรอกข้อมูลทั้ง 2 เว็บ  และดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวัน ศุกร์ ที่ 18  สิงหาคม 2560 ก่อน 12.00 น.**)

ขั้นตอนการส่งใช้คืนเงินยืมราชการ

1. รายงานการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708)

2. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.111) สำหรับเบิกค่าพาหนะ 


3. เอกสารการจองที่นั่งหลักสูตร

4. ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียน

5. ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าห้องพัก / ใบแจ้งรายการของโรงแรม (Folio)

5. นำส่งเอกสารทั้งหมดที่งานบุคคลโรงเรียนเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ขั้นตอนการยืมเงินเพื่อเข้ารับการอบรมโครงงบพัฒนาครู 10,000 บาท
   
   1. ดาวน์โหลดใบลงทะเบียนหลักสูตรที่ต้องการไปอบรม
   2. นำเอกสารข้อ 1 ไปดำเนินการออกคำสั่งไปราชการที่งานวิชาการ 
   3. ดาวน์โหลดเอกสารการยืมเงินจากเขต ประกอบด้วย
  •  หนังสือนำส่งสัญญายืม 2 ชุด
  •  ประมาณการในการยืมเงิน 2 ชุด
  •  งบหน้าค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร
  • หนังสือขออนุญาตไปราชการผ่าน สพม.39 (กรณีอบรมนอกเขตพื้นที่ สพม.39)
  • เอกสารลงทะเบียนอบรมในระบบ/หลักสูตรอบรม
  • แบบขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมสำเนาบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประจำตัว
  • ส่งยืมเงินก่อนเข้ารับการอบรม อย่างน้อย 7 วัน
  • ดาวน์โหลดการยื่มเงินจากเขต
    4. นำส่งเอกสารทั้งหมดที่งานธุรการโรงเรียนเพื่อรวบรวมส่ง สพม.39