หน้าหลัก

โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : คลิกเพื่ออ่าน

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

เข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รอบแรกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562Scan  QR  Code  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัครประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 รอบแรก

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 ประจำปีการศึกษา 2562
Scan  QR  Code  เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์การรับสมัคร

สนามสอบ ม.4 -
-