หน้าหลัก

โครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค : คลิกเพื่ออ่าน


เงื่อนไขการเป็นนักเรียนใหม่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ( โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561ตัวอย่างสัญญาให้ทุนการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา  2561


ประกาศโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   รอบแรก

ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค )

ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 รอบแรก : คลิก


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โครงการพัฒนาโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค   ปีการศึกษา 2561 รอบแรก


ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบชั้น ม.1
ปีการศึกษา 2561 รอบแรก 
(ผ่าน สสวท.)           ( รายชื่อทั้งหมดคือรายชื่อนักเรียนทะเบียนรับเลขที่  1-2487 
หากนักเรียน หรือ ผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่พบรายชื่อ
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่   
ครูกุศลิน ทิพย์มโนสิงห์   0954268631 
หรือ 
ครูอุไรวรรณ  จุลสิกขี  0937936032)