รหัส 3204 - 2010 
ชื่อวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Data Communication and network)
หน่วยกิต  3 (4 คาบต่อสัปดาห์)

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. สามารถใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. เห็นคุณค่าในเรื่องการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
มาตรฐานรายวิชา
1. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. อธิบายความสำคัญของการสื่อสารและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ปฏิบัติการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
องค์ประกอบของการสื่อสารข้อมูล ตัวกลางและอุปกรณ์ มาตรฐานการสื่อสารข้อมูล ชนิดของสัญญาณและ
วิธีการส่งสัญญาณข้อมูล สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่าย โครงสร้างของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ โพรโตคอล การออกแบบ ระบบเครือข่ายกับอินเตอร์เน็ต บริการต่าง ๆ บนอินเตอร์เน็ต
ตัวอย่างของเครือข่ายและประโยชน์ของเครือข่ายแต่ละประเภท
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น