หน้าแรก

วีดีโอจาก ThaiKasetTV https://www.youtube.com/watch?v=QbbDWuneZGM

 
 ครูสมหมาย จันทร์ฟุ้ง

2501-2313 การเลี้ยงโคเนื้อ 1-3-2  (ต้องเรียนรายวิชา 2501-2002 ก่อน)  

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. เข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับโคเนื้อและกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อ
2. สามารถวางแผน เตรียมการและดำเนินการเลี้ยงโคเนื้ออย่างมีระบบตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและผลกระทบต่อระบบนิเวศ
3. มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพเกษตร และมีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ขยัน อดทนและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโคเนื้อ หลักการและกระบวนการเลี้ยงโคเนื้อ
2. วางแผนการเลี้ยงโคเนื้อตามความต้องการของตลาดและสภาพพื้นที่
3. เตรียมพันธุ์ โรงเรือนอุปกรณ์และอาหารสำหรับเลี้ยงโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
4. จัดการเลี้ยงดูและให้อาหารโคเนื้อแต่ละระยะตามหลักการและกระบวนการ
5. จัดการสุขาภิบาลโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
6. จัดการผลผลิตโคเนื้อตามหลักการและกระบวนการ
7. บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานฟาร์มโคเนื้อตามหลักการ
8. จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายการเลี้ยงและจำหน่ายโคเนื้อ

คำอธิบายรายวิชา
          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญ การตลาดและสภาวการณ์ของการเลี้ยงโคเนื้อ มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ ประเภทและพันธุ์โคเนื้อ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงโคเนื้อ โรงเรือนและอุปกรณ์ อาหารและการให้อาหาร การวางแผนการเลี้ยงโคเนื้อ การจัดการเลี้ยงดูโคเนื้อระยะต่างๆ การจัดการสุขาภิบาลและของเสียในฟาร์ม โรคและ การป้องกัน การบันทึกข้อมูลงานฟาร์ม การจัดการผลผลิต การจำหน่ายและทำบัญชี