ความเป็นมา

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้ปรับปรุงระบบอีเมลเพื่อการเรียนการสอนโดยร่วมมือกับ Google ภายใต้โดนเมนของมหาวิทยาลัย mail.pbru.ac.th ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนร่วมกันและทำงานร่วมกันผ่านเครื่องมือ ต่างๆ จึงมีการจัดระเบียบบัญชีรายชื่อ (ที่อยู่อีเมล) ให้สอดคล้องกับการสื่อสารภายในองค์กร ระหว่างองค์กร ความภูมิใจในองค์กร ความสะดวกแม่นยำในการระบุตัวตน และประโยชน์เชิงเทคนิคต่อองค์กร เช่น การใช้งานระบบนัดหมาย ระบบแจ้งเตือนทางSMS ระบบประชุมทางไกล ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์พกพา และโปรแกรม social media จึงขอแจ้งแก่ท่านผู้ใช้บริการ ดังนี้

        1) ด้านบัญชีรายชื่อของระบบใหม่ มีการปรับชื่อบัญชีเป็นรูปแบบ xxxx.xxx@mail.pbru.ac.th โดยชื่อผู้ใช้จะประกอบด้วย <ชื่อจริงภาษาอังกฤษ>.<อักษร 3 ตัวแรกของนามสกุลภาษาอังกฤษ> เช่น คุณ Smart Jingjai จะมีที่อยู่อีเมล คือ Smart.Jin@mail.pbru.ac.th

        2) ด้านการจัดการบัญชีรายชื่อเดิม บัญชีในรูปแบบเดิมที่ท่านมีอยู่ ณ ปัจจุบัน (เช่น xxxx@pbru.ac.th) ยังสามารถใช้ได้ แต่จะมีข้อจำกัดในการได้รับบริการใช้โปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนบางประการ รวมถึงระบบสื่อสารองค์กร เช่น ระบบกลุ่มติดต่อ 

หมายเหตุ: รหัสผ่านบนโดนเมน mail.pbru.ac.th จะแยกจากรหัสผ่านบนระบบสารสนเทศภายใน การเปลี่ยนรหัสจากระบบใดระบบหนึ่งจะไม่ทำให้รหัสเปลี่ยนแปลงตามกัน
การใช้งาน Google ภายใต้โดเมน @mail.pbru.ac.th ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

        1.    URL  ตรง ในการเข้าใช้งาน อยู่ที่ https://sites.google.com/a/pbru.ac.th/pbru-gapps-help/home
        2.    URL  สำหรับการเข้าใช้งานจากหน้าหลักของเว็บไซต์กลาง อยู่ที่
 www.pbru.ac.th
                2.1    เข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.pbru.ac.th
                2.2    คลิกที่เมนูบริการออนไลน์


                2.3    คลิกที่เมนู PBRU Google

                2.4    จะปรากฏหน้าจอการเข้าใช้งานของ Google ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาราชภัฏเพชรบุรี