ซื่อสัตย์สุจริต ความคิดฉับไว คุณธรรมเป็นใหญ่ คือหัวใจการบัญชี