/หน้าแรก/

/ยินดีต้อนรับ
 --------------https://sites.google.com/esdc.go.th/coding-pbn3/home?authuser=1

https://sites.google.com/esdc.go.th/pbn3-gbl/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

จำนวน 43 หลักสูตร


-----------------
https://sites.google.com/esdc.go.th/pbn3onlinetraining/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81?authuser=4

****************
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/nithes64/home
******************

https://sites.google.com/esdc.go.th/clt-pbn3/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81*****************

จำนวน 10 หลักสูตร
https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hlaksutr-xbrm-xxnlin/

****************https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/hxng-smud-dicitxl-sphp-phechrburn-khet-3/home


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/haelng-reiyn-ru-thxng-thin-sphp-ph-chr-burn-khet-3/home


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/computing-science-pbn-3/


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/dltv-dlit/homehttps://sites.google.com/pbn3.go.th/good-product/school


https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/rongreiyn-khunphaph-sphp-phechrburn-khet-3/

https://account.deep.go.th/account/auth/login#

แนะนำ DEEP แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


http://score.pbn3.go.th/index.php
http://vige.pbn3.go.th/
-----------------------------------------------------

สมรรถนะผู้เรียนดาวโหลดได้ที่

 
 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก‎‎‎(Active Learning)‎‎‎

สมรรถนะผู้เรียน

 
 

มาตรการและแนวทางการนิเทศ

 

การจัดการเรียนรู้เชิงรุก‎(Active Learning)‎

MOU ปี 2563

 
  

ยินดีค่ะ

แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

Learning Media สื่อแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น
1) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอหนองไผ่
ในลิงค์ https://youtu.be/69oK15PpaK8
2) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอวิเชียรบุรี
ในลิงค์ https://youtu.be/69oK15PpaK8
3) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอบึงสามพัน
ในลิงค์ https://youtu.be/teltdq94oGk
4) สื่อแหล่งเรียนรู้ในอำเภอศรีเทพ
ในลิงค์ https://youtu.be/u8glXSMMRB0

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/klum-ni-thes-sphp-phechrburn-khet-3/home
https://www.facebook.com/groups/180817419123659/

https://sites.google.com/a/pbn3.go.th/k-m-kar-cadkar-khwam-ru/home

ปรับเปลี่ยนเมนูการใช้งานเว็บไซต์ DLTV

คู่มือแนะนำขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ DLTV 

และการดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน 

เพียงคลิกเมนูดังต่อไปนี้ ชมสด ชมล่วงหน้า ชมย้อนหลัง 

"คลิก !!! เพื่อดาวน์โหลดคู่มือ"

http://www.dltv.ac.th/content/content-detail/10111/1001?fbclid=IwAR04HbScMGjmkX7FVdP_4aZNP6nDCPY-LZfWSY6BXFmeqkzmC9pkCkWL2G0https://www.north68.sillapa.net/sp-pnb3/

//ล่าสุด !!สรุปผลการแข่งขัน สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ลำดับที่ 9
ระดับภาคเหนืองานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ
และเทคโนโลยี ของนักเรียน ครั้งที่ 68 

ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาคเหนือ จังหวัดพะเยา
ระหว่างวันที่ 21 - 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 มีผลการแข่งขันดังนี้//อันดับที่ 9 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้ 112 เหรียญทอง 79 เหรียญเงิน 28 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 219 เหรียญ

วันที่ & เวลา

ยินดีต้อนรับ


เครื่องมือสำหรับชั้นเรียน

รู้จัก CIPPA Model รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คลิก 
CIPPA Model สอนอย่างไรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง > คลิก 
เทคนิคการสอนสำหรับคุณครูทุกแบบที่ใช้กับนักเรียน > คลิก
แบบประเมินแผนฯ 1 > คลิก
@ แบบประเมินแผนฯ 2 > คลิก
@ แบบสังเกตชั้นเรียน > คลิก
@ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอน > คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการสอนด้วยตนเอง คลิก
@ แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ > คลิก
@ คู่มือนิเทศการสอนภายในโรงเรียนด้วยวิธีการสังเกตการสอน > คลิก


นายธีรภัทร์ ภาวะรีย์
รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3


ดร.ปาริชาติ เข่งแก้ว
ผอ.กลุ่ม นิเทศติดตามฯ
------------------------------------

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1E6fU44ooCHc7z41JW648y8o42ZU5sJkEhttps://drive.google.com/drive/folders/1DX3M8mIVjiYzVHaTiUB2YpBx6IxBNuSg


นโยบาย.เครื่องมือการขับเคลื่อนการศึกษา


ผลสอบO-NET

ผลโอเน็ต สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
https://www.facebook.com/groups/180817419123659/

/คลังข้อสอบออนไลน์
/ตัวอย่างงานวิจัย

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.1

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ป.4
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ป.4

มัธยมศึกษาตอนต้น

เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาการคำนวณ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ วิทยาศาสตร์ ม.1
เอกสารแนวทางการจัดการ การออกแบบและเทคโนโลยี ม.1

-------------------------------------

ดาวน์โหลดแผนการสอน
วิชาวิทยาการคำนวณ ม.1 ฟรี ไฟล์ word

ลิงค์ดาวน์โหลดแผนการสอนไฟล์ word แก้ไขได้ https://goo.gl/ANBWGf

โลกกว้างทางการศึกษา


 •  สื่อ บูรณาการ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 > คลิก 
   8 ทักษะจำเป็น เพื่อก้าวสู่ ‘ความเป็นพลเมืองดิจิทัล’ (Digital Citizenship) & คนของศตวรรษที่ 21 อย่างภาคภูมิ > คลิก
   ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 > คลิก
   สภาการศึกษา จัดเสวนา ยกกำลังสองศักยภาพผู้เรียน ผ่านการประเมินที่หลากหลาย เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยตระหนักถึงความหลากหลายของผู้เรียน > คลิก 
   (คลิป)สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
   (คลิป)10 ซุปเปอร์ฮีโร่สมรรถนะของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 คลิก
   The Inside-Out School: A 21st Century Learning Model > คลิก
   วิธีสร้างการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 > คลิก
   ครูไทย 4.0 (ดร.ดิเรก พรสีมา) > คลิก
   แนวคิดเทคนิคการเรียนการสอน PITCs For Teach (ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด) > คลิก
   เตรียมปรับโฉมห้องเรียนยุคศตวรรษที่ 21 (ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า) > คลิก
   ห้องเรียนยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
   ห้องเรียนยุคใหม่สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
   ลักษณะของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21สาระน่ารู้ > คลิก
   การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์นิยมโดยใช้ ICT เป็นฐาน ของห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 คลิก
   การศึกษาศตวรรษที่ 21 คลิก
   เปลี่ยนกระบวนทรรศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
   (คลิป) เครื่องมือการจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 คลิก
   (คลิป) ครูไทยในอนาคตและครูในศตวรรษที่ 21 คลิก
   (คลิป) การบริหารการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช > คลิก
   (คลิป) กรอบแนวคิด การจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช > คลิก
   (คลิป) สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21 โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช คลิก
   (คลิป) วิถีสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คลิก
   (คลิป) 21st Century Education Thailand by Maceducation คลิก
   (คลิป) 21st Century Education คลิก
   (คลิป) Teaching in the 21st Century คลิก
   (คลิป) 21st century skills คลิก
   (คลิป) ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) คลิก
   Smart Classroomห้องเรียนอัจฉริยะ (ประพันธ์ กาวิชัย) คลิก
   โครงการ Smart Learning & Smart Classroom คลิก
   โครงการ Mobile Smart Class Room ต้นทุนต่ำ คลิก
   การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาการเรียนการสอน (ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์) คลิก
   SMART CLASSROOM: ห้องเรียนในยุค 4.0  ตอนที่ 1  |  ตอนที่ 2 
   การประเมินผลในศตวรรษที่ 21 (Assessment in 21th Century) > คลิก

 •  หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับ รางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ คลิก 
   คู่มือการใช้หน่วยการเรียนรู้ Active Learning > คลิก 
   คู่มือจัดการเรียนรู้แบบ AL: Active Learning 
      - สพป.สุรินทร์ 1 > คลิก
      - ม.ราชภัฏกำแพงเพชร > คลิก
      - AL กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
      - ม.ราชภัฏสกลนคร > คลิก
      - ตัวอย่างการใช้กระบวนการ AL (สพป.สุพรรณบุรี เขต 3) > คลิก
   ตัวอย่างการจัดการเรียนการสอนแบบ Active learning > คลิก 
   ตัวอย่างกิจกรรมเพื่อส่งเสริม Active Learning > คลิก 
   ตัวอย่าง เอกสารอ้างอิง Active Learning > คลิก 
   แผนการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กิจกรรมบูรณาการ Active Learning > คลิก
   การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แบบ Active Learning > คลิก
   กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) > คลิก
   ตัวอย่าง เอกสารสรุปและรายงานผลการนิเทศเชิงรุก (Active Learning) > คลิก
   รูปแบบการสอนตามแนวคิดของกาเย่ > คลิก
   แบบการคิด (Cognitive Style) > คลิก

 •  แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ > คลิก   
   แนวทางการดำเนินงานส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน (8 ต.ค. 56) คลิก
   มาตรฐานห้องสมุดโรงเรียน ปี 2556 (8 ต.ค. 56) > คลิก
   10 วิธีฝึกให้ลูกมีนิสัยรักการอ่าน > คลิก 
   "วันรักการอ่าน"  คลิก 
   ห้องสมุดดิจิทัล : ปัจจุบันและอนาคต  คลิก 
   ทำความรู้จักกับ ห้องสมุดดิจิตอล คลิก 
   ฐานข้อมูลสำหรับห้องสมุดดิจิทัล คลิก 
   ห้องสมุดดิจิทัล : ทำไม่ยาก แต่ทำอย่างไร ? คลิก 
   TAG: ห้องสมุดดิจิทัล แนวโน้มที่น่าสนใจเกี่ยวกับห้องสมุดและเทคโนโลยี คลิก 
   โครงการห้องสมุดดิจิตอลเพื่อการเรียนรู้ สสค.คลิก
   ห้องสมุดไร้หนังสือจะถือว่าเป็นห้องสมุดได้หรือไม่ คลิก 
 • เอกสารความรู้ : ครู

  @ ลักษณะของแผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการสอนที่ดี > คลิก 
  ตัวอย่างการใช้ ICT เพื่อเก็บงานสู่การประเมินครูผู้ช่วยฯ ห้องเรียนครูจุฑารัตน์ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี > คลิก  (ไซต์นี้ แชร์เฟซบุ๊กไม่ได้เนื่องจากขัดต่อมาตรฐานที่เว็บกำหนดไว้ แต่เข้าดูได้) 
  เปลี่ยน “ครู” เป็น “โค้ช” > คลิก 
  @ 5 รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
  8 เทคนิคการสอนแนวใหม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน และใช้ได้ผล > คลิก
  @ สมรรถนะของครูผู้สอนในศตวรรษที่ 21 ที่ ศธ.กำหนด > คลิก
  @ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ > คลิก
  @ เทคนิคการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน > คลิก
  @ รูปแบบวิธีการสอน: การเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ปี 2562 > คลิก
  ยุทธศาสตร์การสอนแบบ Cognitive Constructivist Approach คลิก
  55 วิธีการจัดการเรียนรู้สำหรับครู คลิก
  @ การเรียนรู้แบบ 7 E > คลิก
  @ การปฏิรูปการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21 > คลิก
  มาตรฐานวิชาชีพครู > คลิก
  @ วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 > คลิก
  @ การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 > คลิก
  คลิป วิถีการสร้างการเรียนรู้ฯ 21 คลิก
  Using Bloom’s Taxonomy In The 21st Century: 4 Strategies For Teaching (by Terry Heick) คลิก
  249 Bloom’s Taxonomy Verbs For Critical Thinking คลิก
  A Bloom’s Digital Taxonomy For Evaluating Digital Tasks คลิก
  6 Alternatives To Bloom’s Taxonomy For Teachers คลิก
  What Project-Based Learning Looks Like In Math คลิก  เอกสารความรู้ : ศึกษานิเทศก์

  @ รูปแบบการสอน Best Practice จากงานสัมมนา > คลิก 
  @ การนิเทศการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) โดยใช้กระบวนการ Coaching & Mentoring > คลิก 
  @ การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PIDREO > คลิก
  @ คลิปบรรยายการนิเทศทางการศึกษา > คลิก 
  @ เทคนิคการนิเทศแบบสังเกตการสอนและเยี่ยมชั้น > คลิก 
  @ สื่อการบรรยายศึกษานิเทศก์แนวใหม่ > คลิก  
  @ นวัตกรรมการเรียนรู้จากฟินแลนด > คลิก 
  @ C-Teacher (ถนอมพร เลาหจรัสแสง) > คลิก 
  @ ผลการจัดการศึกษาในรอบ 1 ทศวรรษของ สพฐ. (วิเคราะห์โดย สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 
  @ รายงานผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ O-net, NT (บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย) ปีการศึกษา 2557 / 2558 / 2559 > คลิก
  @ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ > คลิก
  @ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างเครื่องมือประเมินความสามารถด้านการคิด > คลิก
  @ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสร้างเครื่องมือประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ > คลิก
  @ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ในการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและการตรวจให้คะแนนที่ได้มาตรฐาน > คลิก
  @ เอกสารประกอบการพัฒนาศักยภาพครูและศึกษานิเทศก์ในการสร้างแบบทดสอบแบบอัตนัย > คลิก
  @ แนวทางการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา > คลิก
  @ รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (14-16 ตุลาคม 2560) "Creative Learning for SMT Teachers เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อครูไทย 4.0 > คลิก
  @ นิเทศการศึกษาแนวใหม่ > คลิก
  @ Learning Theory > คลิก
  @ รวมทฤษฎีการเรียนรู้ > คลิก
  @ การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ > คลิก
  @ แนวทางการนิเทศเต็มพิกัด > คลิก
  @ การสอนงานและปรึกษาดูแล > คลิก
  @ การนิเทศแบบ Coaching > คลิก
  @ ทักษะสำคัญที่โค้ชใช้โค้ชชิ่ง > คลิก
  @ หลักสำคัญของการโค้ชชิ่ง > คลิก
  @ แก่นสำคัญของการเป็นโค้ชชิ่ง > คลิก
  @ G.R.O.W.โมเดลโคชชิ่ง > คลิก
  @ คลิป การโค้ชชิ่ง > คลิก
  @ เอกสารมาตรฐานวิชาชีพ ศน. > คลิก
  @ มาตรฐานวิชาชีพศึกษานิเทศก์ > คลิก
  @ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (1) > คลิก
  @ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (2) > คลิก
  @ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา (3) > คลิก
  @ มาตรฐานกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งศึกษานิเทศก์ > คลิก
  @ ระเบียบ กฎหมายการศึกษา > คลิก
  @ สาระสำคัญ พรบ.การศึกษา > คลิก
  @ A Visual Summary: 32 Learning Theories Every Teacher Should Know > คลิก
  @ แนวทางการตรวจสอบผลงานของตนเอง > คลิก
  @ A Visual Summary: 32 Learning Theories Every Teacher Should Know > click


 • ą
  ติ๊ก ศึกษานิเทศก์,
  29 มี.ค. 2563 04:30
  Ċ
  ติ๊ก ศึกษานิเทศก์,
  22 ก.ย. 2563 22:52
  Ċ
  ติ๊ก ศึกษานิเทศก์,
  22 ก.ย. 2563 22:52
  Comments