เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

โพสต์29 มิ.ย. 2561 00:19โดยโรงเรียนพยัคฆภูมิ วิทยาคาร   [ อัปเดต 3 ก.ค. 2561 20:59 ]


ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูศราวุธ ภูมิเขตร์

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดแสดงทรรศนะรายวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
 เรื่อง การเตรียมบทพูดและการฝึกทักษะการพูดแสดงทรรศนะ (การพูดเดี่ยว) โดยคุณครูอรรณพ อันปัญญา

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยคุณครูศราวุธ  ภูมิเขตร์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี วิชาเพิ่มเติมเคมี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยคุณครูบุษรา ดาทอง

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
ช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  ม. 5  รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
รหัสวิชา  ค32101  โดยคุณครูวิมาดา  มงคลพิศ  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  (เล่มเอกสาร)

1-1 of 1