เผยแพร่ผลงาน

https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing บทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพุทธศาสนา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมคุณและข้อหลักธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 เรื่อง พระรัตนตรัย (ธรรมคุณ 6) 
โดยคุณครู
วรรณิภา ดีแก่นทราย

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดแสดงทรรศนะรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การเตรียมบทพูด
และการฝึกทักษะการพูดแสดงทรรศนะ (การพูดเดี่ยว) โดยคุณครูอรรณพ อันปัญญา 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูศราวุธ  ภูมิเขตร์

https://drive.google.com/open?id=1jc6Tw5JAqMiHji0tcBE7z7r5O9ub_Grx การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยคุณครูสราวุธ ภูมิเขตร์

https://drive.google.com/open?id=1av76gq7Ntctn-jdl0HTxeFXvtaHvOuPS การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

Comments