เผยแพร่ผลงาน

https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing รายงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดยนางสาวฉวีวรรณ  อันทริน  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
บทเรียนโมดูลสื่อประสมธรณีวิทยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1   เรื่อง   โครงสร้างโลก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
โดยคุณครูขนิษฐา  หล้าสุดตา  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร     คู่มือ     บทเรียน     
https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ เรื่อง  เศษส่วน 
นางสาวอัญชลีพร  สีขาวอ่อน โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย
https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ วิชาเพิ่มเติมชีววิทยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โดยคุณครูจารุวรรณ  สาขจร  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมดุลเคมี วิชาเพิ่มเติมเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
โดยคุณครูบุษรา  ดาทอง  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร


https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing รายงานการศึกษาค้นคว้าผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยเทคนิค KWLH - PLUS  พื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์
เรื่อง การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงในยุค4.0 ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
โดยคุณครูธัญพร  วาเสนัง

https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing รายงานการวิจัย การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยคุณครูธัญพร  วาเสนัง

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคำประพันธ์ ประเภทกลอนสุภาพ ประกอบการสอนโดยวิธีเลือกสรร

สำหรับนักเรียนชั้นมัะยมศึกษาปีที่ 2   โดยนายพรชัย  จันทโศก  บทคัดย่อ   ส่วนหน้า   ส่วนเนื้อหา
https://drive.google.com/file/d/1REmyCmM6mhnqKMxwYsQNck2w0Q0F-FUs/view?usp=sharing ทเรียนสำเร็จรูป รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม (พระพุทธศาสนา)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ธรรมคุณและข้อหลักธรรมสาคัญในกรอบอริยสัจ 4 เรื่อง พระรัตนตรัย (ธรรมคุณ 6) 
โดยคุณครู
วรรณิภา ดีแก่นทราย

ชุดกิจกรรมเสริมทักษะการพูดแสดงทรรศนะรายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เรื่อง การเตรียมบทพูด
และการฝึกทักษะการพูดแสดงทรรศนะ (การพูดเดี่ยว) โดยคุณครูอรรณพ อันปัญญา 

 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยคุณครูศราวุธ  ภูมิเขตร์

https://drive.google.com/open?id=1jc6Tw5JAqMiHji0tcBE7z7r5O9ub_Grx การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารชีวโมเลกุล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยคุณครูสราวุธ ภูมิเขตร์

https://drive.google.com/open?id=1av76gq7Ntctn-jdl0HTxeFXvtaHvOuPS การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปช่วยพัฒนาทักษะด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
โดยคุณครูเพ็ญนภา พินิจกิจ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร

Comments