รายการ วันที่
  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  ประจำปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/home
 13 ก.พ. 2562
 ประกาศผลสอบวัดคุณภาพทางการเรียน Pre-Gifted  ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/home 13 ก.พ. 2562
 เฉลยข้อสอบการทดสอบวัดคุรภาพทางการเรียน Pre-Gifted P.W.   ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา   ๒๕๖๑  
  คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1               
  คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1              
  วิทยาศาสตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  สังคมศึกษาฯ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4  
 
 ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4
  ภาษาอังกฤษ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4  
 10 ก.พ. 2562
    ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่องประกาศผลสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
  ครั้งที่ 12  ปีการศึกษา 2561  ชิงโล่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
             
  ประกาศ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3  กุมภาพันธ์ 2562
 ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการทดสอบวัดคุณภาพทางการเรียนวิทยาศาสตร์ PW Science Test 2019 ชิงแชมป์พยัคฆภูมิวิทยาคาร ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 (ฉบับแก้ไข)                             ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
    ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขต 
(ฉบับแก้ไข)          ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร)
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1                                                    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร)                ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 (ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร)
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2                                                    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร)                ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร)
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3
    ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ร.ร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร)
 25 มกราคม 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียดเพิ่มเติม  22 มกราคม 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  รายละเอียด  แบบแปลนบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว
19 ธันวาคม 2561
                                        
       
    

Embed gadget