รายการ วันที่
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรี่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิมhttps://drive.google.com/file/d/1edCC8Wjw9wfoNPehVtT1EKUsaNGB87To/view?usp=sharingNew    
  11 มี.ค. 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ประจำปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/homeNew   10 มี.ค. 2562
   ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ประจำปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/homeNew  9 มี.ค. 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  ประจำปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/home  4 มี.ค. 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนโควตาศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการพัฒนาความสามารถพิเศษทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม รายละเอียด 27 ก.พ. 2562
   ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่อง กำหนดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 https://drive.google.com/file/d/1dsZIQlBgBKCjSajOh52kHbS40aOro188/view?fbclid=IwAR3k8lYdJ_wIKrrOIqdF3TqfWmN63X9h1T2Lu4BU-1C_vr-AfCVE97QX7pA 22 ก.พ. 2562
  รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
  ประจำปีการศึกษา 2562 https://sites.google.com/a/ses26.go.th/pw-project/home
 13 ก.พ. 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร เรื่องการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายละเอียดเพิ่มเติม  22 มกราคม 2562
  ประกาศโรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
  รายละเอียด  แบบแปลนบ้านพักครูแบบ 8 ครอบครัว
19 ธันวาคม 2561
                                        
       
    

Embed gadget