ข้อมูลสหวิทยาเขต8


ข้อมูลพื้นฐานของสหวิทยาเขต 8
        สหวิทยาเขต 8 จังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ประกอบไปด้วยจำนวน  11  โรงเรียน ดังนี้
 ชื่อโรงเรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียน ตำแหน่ง
 1. โรงเรียนปทุมราชวงศา   นายพิชิต  กะมณี      ประธานสหวิทยาเขต8
 2. โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม  นายสมัย บุตรภักดิ์  รองประธานสหวิทยาเขต8
 3. โรงเรียนพนาศึกษา ว่าที่ ร.ท.วิเศษ แก้วมีศรี รองประธานสหวิทยาเขต8
 4. โรงเรียนชานุมานวิทยาคม นายวัชรินธร วันสุดล เลขานุการสหวิทยาเขต8
 5. โรงเรียนลือวิทยาคม นายจำรัส โสภา 
 6. โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ นายสุกิจ จันทบาล 
 7. โรงเรียนคำเขื่อนแก้ววิทยาคม นายอชิระ วิริยสุขหทัย 
 8. โรงเรียนจิกดู่วิทยา นายสุเมธ หน่อแก้ว 
 9. โรงเรียนศรีเจริญศึกษา นายธีระพล พยัคฆพล 
 10. โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม นายพิศาล จันทป 
 11. โรงเรียนมัธยมแมด  นายสิทธิชัย กองเพียร