DLIT โรงเรียนลือวิทยาคม

8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา