ทีมพัฒนาเว็บไซต์

 
 นายพิชิต  กะมณี
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา
E-mail : -
ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ
 
 นายเกริกเกียรติ  หิรัญนุเคราะห์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ
E-mail : -
ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ
 
 นายจิเรศ  ปัญญามูล
ตำแหน่ง ครู คศ.3
E-mail : -
ทำหน้าที่ : ที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในการพัฒนาระบบ
 
 นายเจษฎา  ศิริโภค
ตำแหน่ง ครู คศ.2
E-mail : krujet@hotmail.com
ทำหน้าที่ : วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบ
 
 


นางสาววริณศิญา  พงษ์เกษ
ตำแหน่ง ครู คศ.2
E-mail : krupicnic@hotmail.com
ทำหน้าที่ : วิเคราะห์ออกแบบ พัฒนาระบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
 
 นายสังข์วาล   สิมมะลี
ตำแหน่ง ครูพิเศษ
E-mail : -
ทำหน้าที่ : รวบรวมรูปภาพและวิดีโอเพื่อจัดทำสารสนเทศ
 
 นายเติมพงศ์  พุทธิเสน
ตำแหน่ง ครู คศ.1
E-mail : -
ทำหน้าที่ : รวบรวมรูปภาพและวิดีโอเพื่อจัดทำสารสนเทศ
 
 นางนงลักษณ์ อุปสุข
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
E-mail : -
ทำหน้าที่ : รวบรวมรูปภาพและวิดีโอเพื่อจัดทำสารสนเทศ

Comments