งานแนะแนวผลการสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย

สถิติผู้สำเร็จการศึกษา
ลิงค์เว็บไซต์มหาวิทยาลัยต่างๆ
รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร URL
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://www.ku.ac.th
มหาวิทยาลัยกรุงเทพhttp://www.bu.ac.th 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีhttp://www.bkkthon.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกริกhttp://www.krirk.ac.th 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตhttp://www.kbu.ac.th  
มหาวิทยาลัยขอนแก่นhttp://www.kku.ac.th
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยhttp://www.chula.ac.th 
มหาวิทยาลัยชินวัตร http://www.siu.ac.th   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://www.cmu.ac.th 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นhttp://www.stjohn.ac.th 
มหาวิทยาลัยทักษิณhttp://www.tsu.ac.th  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ http://www.kmutnb.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครhttp://www.mut.ac.th 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://www.sut.ac.th 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.tu.ac.th 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ http://www.dpu.ac.th 
มหาวิทยาลัยนเรศวรhttp://www.nu.ac.th 
มหาวิทยาลัยบูรพาhttp://www.buu.ac.th 
มหาวิทยาลัยปทุมธานีhttp://www.ptu.ac.th
มหาวิทยาลัยพายัพhttp://www.payap.ac.th
มหาวิทยาลัยมหาสารคามhttp://www.msu.ac.th  
มหาวิทยาลัยมหิดลhttp://www.mahidol.ac.th  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.mju.ac.th 
มหาวิทยาลัยรังสิตhttp://www.rsu.ac.th
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์http://www.rajapark.ac.th
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตhttp://www.rbac.ac.th
มหาวิทยาลัยรามคำแหงhttp://www.ru.ac.th
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย http://www.ait.ac.th
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://www.wu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ http://www.swu.ac.th
มหาวิทยาลัยศรีปทุม http://www.spu.ac.th
มหาวิทยาลัยศิลปากรhttp://www.su.ac.th
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ http://www.psu.ac.th
มหาวิทยาลัยสยาม http://www.siamu.ac.th
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชhttp://www.stou.ac.th
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย http://www.utcc.ac.th
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ http://www.hcu.ac.th
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ http://www.au.edu
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย http://www.eau.ac.th
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ http://www.sau.ac.th
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีhttp://www.ubu.ac.th
Comments