โครงสร้างการบริหารงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

- แนวปฏิบัติในการให้บริการสื่อสารและประชาสัมพันธ์

            การประชาสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถานศึกษา

กับชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับความรู้ความเข้าใจอันดี และให้การสนับสนุนร่วมมือซึ่งกันและกัน      

วิสัยทัศน์       เป็นสื่อกลาง สร้างไมตรี  หน้าที่ประชาสัมพันธ์  นำข่าวสารสู่สาธารณชน

พันธกิจ

                    1.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียน

                    2.เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

                    3.ประกาศยกย่อง เชิดชูกิจกรรม ผลงานของครูและนักเรียนให้เป็นที่ปรากฏ

                    4.เสริมสร้างภาพลักษณ์ความก้าวหน้าด้านวิชาการของโรงเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ 

กลยุทธ์

                    1.บริการและพัฒนาระบบสื่อสารในการประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัย ได้มาตรฐานสากล

                    2.ประสานสัมพันธ์และให้ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน

                    3.เป็นแบบอย่างที่ดีในการให้ความช่วยเหลือและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

                    4.แนะนำโรงเรียนให้เป็นที่ศรัทธาและชุมชนยอมรับยกย่อง

เป้าหมายในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

                    1.เพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

                    2.เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อถือไว้วางใจและสร้างความนิยมให้แก่ชุมชน อันนำมาซึ่งการให้ความสนับสนุนเกื้อกูลแก่โรงเรียน ตลอดจนให้ความสนใจและการมีส่วนร่วมในการดูแลการจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วย

                    3.เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียน บ้าน และชุมชนมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยอาศัยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครู นักเรียน และบุคคลในชุมชนเป็นสื่อประสานการประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น

                     4.เพื่อประเมินผลความต้องการของผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน เพื่อให้โรงเรียนได้สนองความต้องการอย่างแท้จริงของสังคมและชุมชนได้อย่างถูกต้อง

                     5.เพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจอันดีต่อโรงเรียน และเป็นที่เชื่อถือศรัทธาตลอดไป

เครื่องมือและสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์

                      1.การจัดป้ายนิเทศหรือป้ายประกาศ

                      2.การกระจายเสียงภายในโรงเรียน

                      3.จดหมายข่าว, เว็บไซต์โรงเรียน www.patum.ac.th ,แผ่นพับแนะนำโรงเรียน

                      4.การจัดทำวารสารของโรงเรียน

                      5.การแจ้งกิจกรรมของโรงเรียน

                      6.การใช้สื่อมวลชน สื่อสังคม (Social Media) เพจ Facebook โรงเรียนปทุมราชวงศา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ หน้าที่และความรับผิดชอบ

    1.จัดทำแผนพัฒนางาน/โครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เสนอฝ่ายบริหารเพื่อจัดสรรงบประมาณ

    2.ติดตามรวบรวมและเผยแพร่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

    3.ให้ข่าวสาร ข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนแก่สื่อมวลชน เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณและร่วมงานที่ได้รับเชิญจากหน่วยงานอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

    4.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนทางอินเตอร์เน็ต

    5.ให้การต้อนรับ ตอบข้อซักถาม การให้ข่าวสารและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่บุคคล หน่วยงานอื่น ๆที่มาติดต่อ หรือมาเยี่ยมชมโรงเรียน

    6.จัดทำวารสาร  ข่าวสาร แผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ข่าวความเคลื่อนไหว ตลอดทั้งความรู้และวิทยาการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน

    7.ให้บริการการสื่อสารโทรคมนาคมในโรงเรียน และการติดต่อภายในเป็นระบบ สะดวกต่อการใช้ บริการ

    8.จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เสนอข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหว กิจกรรมของโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน

ที่ได้รับรางวัล ทำความดี

    9.บันทึกภาพกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และจัดเก็บภาพให้เป็นระบบ

   10.ปฏิบัติหน้าที่เป็นพิธีกร พิธีการ ในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเมื่อมีกิจกรรม พิธีกรหน้าเสาธงในวันที่มีการเข้าแถวที่สนาม พิธีกรต้อนรับผู้มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานโรงเรียน ตลอดจนพิธีกร งานสัมพันธ์กับชุมชนที่มาขอใช้บริการ

   11.เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารโดยผ่านเสียงตามสาย ให้คำปรึกษา และดูแลการจัดรายการของคณะกรรมการสภานักเรียนประชาสัมพันธ์

   12.ซ่อมแซมบำรุง รักษาอุปกรณ์ เครื่องเสียงและระบบเสียงตามสาย

   13.ประเมินสรุปและรายงาน ผลการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ตามแผนงาน/โครงการ

   14.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

    
Comments