ข่าวกิจกรรมภายใน


การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่)

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต ]


วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ การแสดงต้อนรับคณะกรรมการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอำนาจเจริญ ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการประกวดร้องเพลงวรรณคดี ม.ต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดร้องเพลงวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

โรงเรียนปทุมราชวงศา ซ้อมแผนอัคคีภัย

โพสต์18 มิ.ย. 2562 02:31โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 18 มิ.ย. 2562 05:13 ]


วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๔๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ซ้อมแผนอัคคีภัย ณ บริเวณอาคารเรียน ๔ ซึ่งประมวลภาพได้ดังนี้


การจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย ในรายการประกวดพินิจวรรณคดี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 22:57โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดพินิจวรรณคดี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้

ต้อนรับครูชาวต่างชาติคนใหม่ ๑/๒๕๖๒

โพสต์16 มิ.ย. 2562 19:04โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2562 19:10 ]


เช้าวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๑๕ น. กิจกรรมหน้าเสาธงวันนี้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้แนะนำคุณครูชาวต่างชาติคนใหม่ ซึ่งจะทำการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนปทุมราชวงศา ยินดีต้อนรับเข้าสู่รั้วฟ้า-ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
คณะบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวน PLC

โพสต์15 มิ.ย. 2562 01:44โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 15 มิ.ย. 2562 02:14 ]

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ นำทีมผู้บริหารและวิทยากรแกนนำ PLC โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับคณะบุคลากรเครือข่ายโรงเรียนชุมพลบุรี ๓ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งได้มาศึกษาดูงานการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ณ ห้องประชุมบริดจสโตน ซึ่งประมวลภาพบรรยากาศได้ดังนี้โครงการวิทิสาสมาธิ ระดับชั้น ม.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:47โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปฏิบัติวิทิสาสมาธิ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม รักพรม ผู้อำนวยการ และข้าราชการครู โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาไทย การประกวดวรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์14 มิ.ย. 2562 02:26โดยวริณศิญา พงษ์เกษ   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2562 04:55 ]

วันศุกร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๒๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาไทย ในการประกวดวรรณกรรมพิจารณ์  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้


กิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์13 มิ.ย. 2562 05:32โดยวริณศิญา พงษ์เกษ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. โรงเรียนปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรม เลือกตั้งประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยและวินัยนักเรียน ณ ห้องประชุมบริดจสโตน โรงเรียนปทุมราชวงศา ซึ่งมีภาพบรรยากาศดังนี้
1-10 of 650