กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ภาษาไทย


นางรัตนา แสนแดง  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3 วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ค.ม. การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/1-3/7 แนะแนว ม.3
เบอร์โทร 081-9994249
นางสาวณิชารินทร์ ลาหาญ
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. บริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 3/8,5/1-5/8 แนะแนว ม.5
เบอร์โทร 087-2633639


นางแรมใจ ปลดเปลื้อง
ครู คศ.3  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่  2/8, 6/1-6/8 แนะแนว ม.6
เบอร์โทร 087-1091459

นางสาวนันทิยา วงศ์วิจิตร
ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา ศษ. บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน 4/1-4/8,1/8 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 088-3450675

ว่าที่ ร.ต. แมน บุญวัง
ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศษ.บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน ม.1/1-1/7 แนะแนว ม.1

เบอร์โทร 088-0494924

นางสาวกมลรัตน์   บุญยืน

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศศ.บ.ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน -

เบอร์โทร -

 นางสาวกัญญ์วรา   เพ็งภา

ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา ศน.บ. การสอนภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน -

เบอร์โทร -

นางสาวเบญญาภา ปทุมราษฎร์
พนักงานราชการ 
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. ภาษาไทย
ปฏิบัติการสอน มัธยมศึกษาปีที่ 2/1-2/7,แนะแนว ม.2
เบอร์โทร 098-8297885
Comments