หน้าแรก

ตารางเรียน ตารางสอน

 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
  รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ง31101)
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  คำชี้แจง
  ให้นักเรียนเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ ภายใต้โดเมนของโรงเรียนปทุมราชวงศา (email@patum.ac.th)
  เช่น  pr5912345@patum.ac.th
  เข้าสู่ระบบ ==> [ Login ]

  ส่ง 1 ก.ค. 2561 21:46 โดย Jetsada Siriphok
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ห้องเรียนออนไลน์

 • สัปดาห์ที่ 20 นำเสนองาน และแบบทดสอบหลังเรียน(รวม)
  คำสั่ง
  ให้นักเรียนนำเสนองาน จากผลงานการสร้างชิ้นงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในชั่วโมงที่ผ่านมา เพื่อเป็นการประเมินผล จากนั้น ให้นักเรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียน(รวม) และทำ แบบสำรวจความพึงพอใจ
  ส่ง 25 มี.ค. 2559 08:42 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 19 จัดทำชิ้นงานจากโปรแกรมสำเร็จรูป
  คำสั่ง
  จากการศึกษาการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป ได้แก่ Audacity, Adobe Flash CS5 และ Google SketchUp Pro 8,0 ให้นักเรียน แบ่งกลุ่ม 3-5 คน เพื่อจัดทำชิ้นงานอันเกิดจากโปรแกรมสำเร็จรูปข้างต้น แล้วเตรียมนำเสนอหน้าชั้นเรียน ในสัปดาห์ต่อไป
  ส่ง 24 มี.ค. 2559 08:57 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 18 แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4
  คำสั่ง
  ให้นักเรียน Login เข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมล์ของนักเรียน ภายใต้รูปแบบโดเมนเนม ของโรงเรียนปทุมราชวงศา ( email@patum.ac.th ) เช่น pr5812345@patum.ac.th จากนั้นให้เข้าทำ "แบบทดสอบหลังเรียน-หน่วยที่ 4
  ส่ง 24 มี.ค. 2559 08:51 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 17 แบ่งกลุ่มสรุปองค์ความรู้
  คำสั่ง
  1. ให้นักเรียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ในหัวข้อที่ 4.4 เรื่อง ตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
  2. ให้นักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม  โดยให้แต่ละกลุ่มศึกษา ตามที่กำหนดให้ดังนี้
       กลุ่มที่ 1 ศึกษาโปรแกรม Audacity  กลุ่มที่ 2 ศึกษาโปรแกรม Adobe Flash CS5 
       กลุ่มที่ 3 ศึกษาโปรแกรม Google SketchUp Pro 8,0
  ส่ง 24 มี.ค. 2559 08:48 โดย Jetsada Siriphok
 • สัปดาห์ที่ 16 แบ่งกลุ่มสรุปองค์ความรู้
  คำสั่ง
  1. ให้นักเรียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ในหัวข้อที่ 4.2  เรื่อง หลักการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน  เสร็จแล้วให้นักเรียนศึกษาหัวข้อต่อไป
  2. ให้นักเรียนศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน ในหัวข้อที่ 4.3  เรื่อง ตัวอย่างซอฟต์แวร์สำเร็จรูปที่เหมาะสมกับงาน แล้วแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม ให้ศึกษาเนื้อหา เพื่อออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน คือ
  กลุ่มที่ 1 (เลขที่ 1-11) ให้นำเสนอ เรื่อง การใช้งานสำนักงานและงานนำเสนอทั่วไป
  กลุ่มที่ 2 (เลขที่ 12-22) ให้นำเสนอ เรื่อง การใช้งานการประมวลผล
  กลุ่มที่ 3 (เลขที่ 23-33) ให้นำเสนอ เรื่อง การใช้งานสื่อประสม

  ส่ง 24 มี.ค. 2559 08:50 โดย Jetsada Siriphok
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 20 รายการ ดูเพิ่มเติม »