ประวัติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โรงเรียนภราดานุสรณ์


โรงเรียนภราดานุสรณ์ เป็นโรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 112 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัด คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ประเภทสามัญศึกษา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ

โรงเรียนภราดานุสรณ์ เดิมชื่อว่า โรงเรียนการรถไฟอุปถัมภ์ เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 โดยใช้อาคารสถานที่ทำการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (สถานีรถไฟอุตรดิตถ์เก่า) มาดัดแปลงเป็นอาคารเรียน

ปัจจุบันโรงเรียนภราดานุสรณ์เปิดทำการสอนเป็น 3 ระดับชั้น คือระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาลศึกษาปีที่ 1) จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี นายณรงค์ โภชนจันทร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนภราดานุสรณ์คนปัจจุบัน