ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559
        - ครูและบุคคลากร  ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และบริการอาหารเครื่องดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพ
        - ครูและบุคคลากร  อบรมสุดยอดเทคนิคการสอนสำหรับครูยุคใหม่  (Excellent Teaching Techniques-Thailand Education 4.0) ณ  MCC HALL  เดอมอลล์งามวงศ์วาน  ชั้น 4  จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2559
        - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด  ณ  โรงเรียนภราดานุสรณ์

วันที่ 6-9 ธันวาคม 2559
        - การแข่งขันกีฬาสีภายใน  โรงเรียนภราดานุสรณ์

วันที่ 13-16 ธันวาคม 2559
        - ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคเหนือ  ครั้งที่ 66  ณ  จังหวัดลำปาง
            นักเรียนโรงเรียนภราดานุสรณ์  ระดับประถมศึกษา  เป็นตัวแทน  2  รายการ,  ระดับมัธยมศึกษา  เป็นตัวแทน  2  รายการ

วันที่  17  ธันวาคม  2559
        - ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"  ครั้งที่  35  ระดับประเทศ  ณ  จังหวัดปทุมธานี
        - ครูภาษาอังกฤษเข้าอบรมเทคนิคการสอน  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น  โรงแรมอมรินทร์ลากูน  จังหวัดพิษณุโลก
        - นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระบบโควตา ของ วิทยาลัยอาชีวศึกษา รายงานตัว (บิดาและมารดา ต้องนำนักเรียนไปรายงาน พร้อมชำระเงินจำนวน 1,740 บาท ในวันรายงานตัว) >> ประกาศผล โควตาอาชีวศึกษา <<


วันที่  19  ธันวาคม  2559
        - อาจารย์ดลกนก  โภชนจันทร์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการโรงเรียน  สังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1


ช่องข้อความ