หน้าแรก





     นักศึกษาระดับ ปวส ที่ต้องเรียนปรับให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ติดต่อห้องหลักสูตร อาคาร 6
   
   

 
Classroom
ห้องเรียนออนไลน์ : สร้างงานที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องเปลืองกระดาษ
Drive
เก็บงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่ปลอดภัยที่เดียว