หน้าแรก

 

Download

ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส.
ประจำปีการศึกษา 2563
 ส่งใบสมัครภายใน 30 ต.ค.62 นี้เท่านั้น 
 ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ประกาศ ณ 3/10/62 
 ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ประกาศ ณ 12/12/61 
 รับรองรายงานการประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561ประกาศ ณ 12/12/61
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.. 2561 ประกาศ ณ 15/11/61
 กรอกใบสมัครการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ที่นี่  ประกาศ ณ 15/11/61
  กำหนดการแข่งขันทักษะการขายสินค้าออนไลน์ วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.. 256  ประกาศ ณ 15/11/61
  แบบฟอร์มเครื่องมือประจำตัวผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ 5/11/61
 ตารางครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจำหน้าประตูวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ประกาศ ณ 25/10/61 
 โครงการวิชาชีพ 2/2561  
ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 ประกาศ ณ 3/10/61
 ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 ประกาศ ณ 30/8/61
 สรุปโครงการวิชาชีพ 1/2561  
  ใบสมัครแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับหน่วย ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561การแข่งขันทักษะวิชาชีพ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ประกาศ ณ 23/8/61
 รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางาน Digital Media และสาขางาน Mobile Business Developers ประกาศ ณ 16/8/61
 รายชื่อครูแนะแนวประจำแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ประกาศ ณ 16/8/61
แบบฟอร์ม PLC ประกาศ ณ 31/7/61
 กลุ่ม PLC ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561    ประกาศ ณ 10/7/61 
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน 2561  ประกาศ ณ 6/7/61
  แบบฟอร์มส่งไฟล์เวิร์ด IDPlan   คู่มือและแบบฟอร์ม PLC    ประกาศ ณ 3/7/61
  แบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง ศึกษาดูงาน  ประกาศ ณ 26/6/61
  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปี ๒๕๖๑ ประกาศ ณ 6/6/61
 งบประมาณค่าวัสดุฝึกของแผนกฯ และแบบฟอร์มกรอกข้อมูล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (ส่งภายใน 4 มิ.ย.61ที่ห้องแผนกฯ 740 ถ้าไม่สะดวกปริ้นแบบฟอร์มติดต่อขอรับได้ที่ห้องแผนกฯ 740 นะค่ะ)      ประกาศ ณ 2 มิ.ย.61
 รูปแบบฟอร์มทำเล่ม อวท. 2561  ประกาศ ณ 26/5/61
 สรุปกิจกรรม อวท. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 4 โครงการ  ประกาศ ณ 26/5/61
 ตารางครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจประจำหน้าประตูวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 ระกาศ ณ 26/5/61
  โครงการวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
 แบบฟอร์มใบเบิกค่าสอน และใบขอเบิก Summer 2560  ประกาศ ณ 2/4/61
 กรอกรายละเอียดจัดซื้อหนังสือเทอม 1/2561ระกาศ ณ 2/4/61
 กรอก สผ.1(แบบโครงการฝึกงานประมาณการค่าใช้จ่าย) ประจำปีการศึกษา 1/2561 ประกาศ ณ 2/4/61
 ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 3 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560  ประกาศ ณ 26/2/61
 รับรองรายงานการประชุมแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560   ประกาศ ณ 26/2/61
 ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคทฤษฎี) ระดับ ปวช.  ประกาศ ณ วันที่ 14/2/61
  ข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง ระดับ ปวส.   ประกาศ ณ วันที่ 14/2/61
 ข้อมูลการสอบมาตรฐานวิชาชีพ(ภาคปฏิบัติ) Webpage ระดับ ปวช. ประกาศ ณ วันที่ 14/2/61
 ประมวลภาพงานคอมปริทัศน์'60 และงาน Open House ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 14/2/61
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการนิทรรศการวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจกิจกรรมคอมพิวเตอร์ปริทัศน์’๖๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ประกาศ ณ 30/1/61

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการของกลุ่มงานพัฒนาวิชาชีพด้านธุรกิจและบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 20 โครงการ ประกาศ 23/1/61
 ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ครั้งที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ประกาศ ณ วันที่ 23/1/61
 กำหนดโครงการปัจฉิมนิเทศเพื่อแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2560 
 เพิ่มเติมข้อมูล นักเรียน ปวช.3 โควต้า ให้สมบูรณ์
 กรอกข้อมูลนักเรียนโควต้า ปวส. ปีการศึกษา 2561 
 โครงการวิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
 งานประกันคุณภาพ
 ประชุมครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
แบบฟอร์มประมาณการวัสดุสำนักงาน(สผ.1) เทอม 2/2560 
จัดซื้อหนังสือเทอม 2/2560