ประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์และเครื่องมือประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561
***อ้างอิงข้อมูลจาก http://bet.obec.go.th/index/?p=6746