คำสั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคาร 62

- คำสั่งที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมค่าย "ยุวชนคนรักษ์วัฒนธรรม"