คำสั่งโรงเรียนพนัสพิทยาคาร 61

- คำสั่งที่ 2/2561 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ระดับสนามสอบ