...ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม !!...


ประกาศจากโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม
ด้วยโรงเรียนป่าแดดวิทยาคมมีความประสงค์จะทำการประมูลร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายอาหารในโรงอาหารให้กับนักเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม ซึ่งมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาประมาณ 454 คน คณะครูและบุคลากร จำนวน 38 คน โดยให้มีอาหารบริการจัดจำหน่าย และบริการจ้างเหมาในราคาที่เป็นธรรม มีความสะอาด ถูกสุขลักษณะและเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ของทางราชการและของโรงเรียน

 ดร.วันรักษ์ ขันหอม
ผู้อำนวยการโรงเรียน