สัญลักษณ์โรงเรียน


ตราประจำโรงเรียน 

ยึดรูปแบบผอบทองเหลือง

ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทองเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนปะอาวที่รู้จักกันทั่วไป

ความหมายที่ต้องการสื่อ

-  เส้น รูปร่างภายนอก(Out line) หมายถึง ตัวโรงเรียนหรือสถานศึกษา

-  ลายเส้นที่เกี่ยวร้อยกันอยู่ข้างใน หมายถึง ดอกบัวอันเป็นตราประจำจังหวัดความร่วมมือและความเป็นเอกภาพ-  ลายเส้นบนและยอด  หมายถึง เป้าหมายในการทำงาน

            -  ป้ายชื่อโรงเรียน หมายถึง ความภาคภูมิใจ


 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธประชานาถ

 สีประจำโรงเรียน
สีประจำโรงเรียน

 “ขาว – เหลือง”

ขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์ สะอาด

เหลือง  หมายถึง  ปัญญาอันเป็นแสงสว่าง คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญประจำโรงเรียน

สะอาด  พัฒนา  สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

 ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นยางนา

 อักษรย่อ
อักษรย่อ

ป.อ.
Comments