คณะผู้บริหาร

 

ว่าที่ร้อยตรี อุดม ร่วมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะอาว

   
 
นายประหยัด  โพธิ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายงานบุคลากร
 
นางสาวสุทิน เข็มเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
และสินทรัพย์
 
นางนุชนี  ทาตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 
นางกัลยา รุ่งเรือง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
 

Comments