https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/home/%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%9C.png


https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/home/%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9-%D7%A9%D7%9B%D7%A8.jpg     

שלום לכולם,

עו"ה יגישו בקשות למענק שעות, לשנת הלימודים תשע"ו, באמצעות המערכת החדשה.

המערכת הינה אינטראקטיבית ומאפשרת לעו"ה לקבל תשובה ראשונה מיד עם שליחת הבקשה.

ניתן לקבל גם מידע אישי בנושאים:

שכר / כ"א בהוראה וותק, דרגה, וכו' פיתוח מקצועי

הכניסה למערכת החדשה פורט עובדי הוראה

הבמה המרכזית

  
פתרונות ותשובות, בתחום הפיתוח המקצועי:

אופק חדש, עוז לתמורה, ניהול עצמי של הקורסים שלך ועוד...
 
כניסה למדור הפיתוח המקצועי:

עדכונים, הרשמה, מידע אישי, מעקב.


נא ללחוץ על הקישור כדי ללמוד על הנושא השנתי.הקוד האתי של מרכזי הפסג"ה

רחוב מעלה קק"ל 4, ת"ד 506, מיקוד 1410501

טלפקס: 04-6720482, 04-6722219

דוא"ל pisgatv@gmail.com


להפעלת הריבוע הלבן:
בכרום: ללחוץ על המגן האפור, 
בקצה שמאלי של שורת הכתובת. 
באקספלורר: לאשר את ההודעה,
בתחתית המסך: "הצג את כל התוכן".


https://sites.google.com/a/p.tveria.tzafonet.org.il/pisga-tverya/home/%D7%96%D7%A8%D7%A7%D7%95%D7%A8.png