การอบรมระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
 วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  ในภาพอาจจะมี 1 คน การมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา
ปีการศึกษา 2559
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน
การมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียน นักศึกษา

ปีการศึกษา 2559 นายวิทยา พลศรี
ผู้อำนวยการวิทยาลัย