Анотации на документи на османотурски език, съхранявани в Републикански архив на
Република Турция

Всички права са запазени. Никаква част от текста не може да бъде използвана без изрично писмено разрешение.

http://sasedna.blogspot.com30 октомври 1912/ 17 тешрини евел 1328


Таблица (4 страници) с имената и възрастта на 42-ма души, жители на Кум махала в Димотика, убити, изнасилени или пострадали по друг начин при навлизането на българската армия в града на 17 тешрини евел 1328 [30 октомври 1912] г. Посочени са и пораженията върху имуществото им, както и подробности за начина, по който са загинали или пострадали.


сигн: ВСА 272.0.0.11, 7.1.4, л. 9-10*


* 2 листа, изписани от двете страни. Факсимилетата са представени в 4 кадъра: 1234.


анотирал: Севдийе Али3 - 8 декември 1912 / 20 - 25 тешрини сани 1328


Протокол подписан от първенци на с. Саръ ХъдърДимитри  Йорги-оглуВангел Йорги-оглу, Михаил Йорги-оглу, Ахмед Пехливан и Латиф Чавуш Мехмед-оглу. Съобщава се, че между 20 - 25 тешрини сани 1328 [3 - 8 декември 1912] г., двама българи от [съседното] с. Кумарлъ -  Христаки Домузджи-оглу и Михаил Димитри са станали причини за убийството на 10 мюсюлмани [жители на с. Саръ Хъдър], като са информирали 1 български офицер и 4 войници, че четата на Хаджи Селим все още притежава оръжие. Специално е отбелязано, че гърците Дмитри Марин-оглуКонстанди Парашкев-оглуЙоргаки Парашкев-оглуЯни Йордан-оглуЯни Йован-оглу и Димитри Йорги-оглу са направили всичко по силите си, за да защитят своите съселяни мюсюлмани и техните семейства. Част от телата на жертвите са били изхвърлени във водите на р. Арда, а останалите са били оставени насред селото. Жертвите са изброени поименно.


сигн: ВСА 272.0.0.11, 7.1.4, л. 11


анотирал: Севдийе Али15 юли 1913 - 20 септември 1913 / 2 темуз 1329 - 7 ейлюл 1329 г. 

        34 писма (телеграми, съпроводителни писма, преписи на протоколи и петиции), изпратени от канцеларията на одринския валия до Министерство на вътрешните работи на Османската империя. Подписани са от първенци на православното население [срещат се и български имена] от градове и села от Одрински вилает. Съдържат сведения за деветмесечната окупация на Одринска Тракия от българските войски, т.е. за периода от 1 тешрини евел 1912 [1 октомври 1912] г. до 30 хазиран 1913 [30 юни 1913] г. Разказват за изтърпените жестокости от българската окупационна власт и чети. Включват данни за цифровите измерения на понесените материални щети. Молбата на населението е да се даде справедлива оценка на щетите, както и за намеса на османското правителство за запазване на статуквото. Изразява се надежда земите им да останат в границите на Османската държава. Изказват благодарност към османските войски и желанието и занапред да бъдат охранявани от тях. Документите са подписани от духовни лица, кметове, чиновници, видни граждани и селски първенци от: Софлу, Ортакьой [Ивайловград], Димитри кьой [Димитровче], Куру кулаклъЧавушлуКуруфуну[?], КулаклъЧобанлъКоруджиКабаоюкПазарли,АдаБабалиДишбудакКоюн йериНусух бейКюплюДервишКати кьойЮскюдар [Щит], МихаличПаша махалеЛефке [Левка], Кайък кьойХанджас[?], Ада Чънаранарджанлъслъ[?], Димотика, Мидия, Шейх махалеХанджазлъ[?].

сигн: BCA 272.0.0.1, 7.1.3, 7.9.1913

* забележа: Архивната единица съдържа 34 отделни листа, част от които са обработени и описани изключително подробно, но във формат различен от представените тук анотации.

анотирал: Севдийе Али12 август 1913 / 30 темуз 1329

Препис на списък (джедвел), съдържащ имената и възрастта на 25 души от с. Сейменли. Изброените лица са станали жертва на съвместните действия на българската войска и местното християнско население на 4 срещу 5 тешрини сани 1328 [17/18 ноември 1912] г. Документът е подписан от кмета, имама и членовете на съвета на старейшините на с.Секбанли.

сигн: ВСА 272.0.0.11, 7.1.4, л. 12

анотирал: Севдийе Али


24 август 1913 / 11 август 1329

л. 6 - Писмо от валията на Одрин [вер. Хаджи Абдил Бей - бел. ред] до Министерството на вътрешните работи на Османската империя с дата 21 рамазан 1331 [24 август 1913] г. Съобщава се, че в деня на превземането на Узункьопрю от османската армия, изтеглящите се български военни части са извършили погром. Част от [телата] на избитите [от отстъпващите българи] османски военнопленници и мюсюлманско население са заснети. По два екземпляра от фотографиите са били приложени към писмото.

л. 5 - Чернова на писмо, заведено под № 121 и с дата 28 август 1329 [10 септември 1913] г., от началника на Първи отдел „Кореспонденция” към Министерство на вътрешните работи до Министерство на Външните работи. Дословно предава информацията, получена от валията на Одрин, и уточнява, че получените фотографии са общо 180 броя. В допълнителна бележка е посочено, че 30 от фотографиите са вече отпечатани.

л. 7 - Снимка без съпровождащ текст.


сигн: ВСА 272.0.0.11, 7.1.4, л. 5л.6л. 7*


* Хронологически л. 6 е преди л. 7.


анотирал: Севдийе Али31 август 1913 / 18 агустос 1329


Докладна записка от валията на Одрин до Министерството на вътрешните работи. От местното управление [каймакамство Джиср-и Мустафа паша] е получено сведение за труп, открит на брега на езеро в околностите на с. Чермен, каза Джиср-и Мустафа паша. Тялото е било забелязано предния ден. В резултат на извършения оглед е установено, че тялото е на мюсюлманин. Трупът е бил в напреднал стадий на разлагане и рани не са открити. Но тъй като главата е била отделена от тялото се предполага, че става дума за убийство, като по всяка вероятност жертвата е докарана и убита тук, като извършители са българи от с. Чирмен.


сигн: ВСА 272.0.0.11, 7.1.4, 24.12.1913, л. 4


анотирал: Севдийе Али6 септември 1913 /  24 агустос 1329

Писмо, заведено под № 1071, изпратено от канцеларията на великия везир до Министерство на вътрешните работи. Мухтарите и съветите на старейшините на селата Семенли,СаманаСаръ Хъдър и Кумарлъ са съставили списъци с имената на пострадалите от жестокостите на българите. Същите са изпратени до Главното командване на армията. Изготвени са и четири преписа до местното управление в Димотика. Военното командване е изпратило препис на тези списъци, заедно с прикрепено съпроводително писмо, до министерството на външните работи.


анотирал: Севдийе Али


24 декември 1913 / 11 кануни евел 1329

Съпроводително писмо № 641 от Генералната дирекция на Министерството на вътрешните работи, до Министерство на външните работи. Информира за изпращането на два регистъра, съдържащи списък с броя и имената на убити от българите жители от казите Малкара и Чорлу. Преписката, получена от Одрин, дава сведения и за нападения и разрушенията срещу населението от селищата в околностите на ТекфурдагСофлиМирефтеХайраболуЛола Бергос и чифлиците в околностите на Истанбул. Вилаетската управа на Одрин следва да представи тази информация на Великото везирство. Допълнение под основния текст съобщава за предстоящо изпращане на още 6 преписки и телеграми.

сигн: ВСА 272.0.0.11, 7.1.4,  24.12.1913, л. 1

анотирал: Севдийе Али9 март 1921 / 9 март 1337

Писмо от директора на турското училище (рюшдие) в Ямбол Мехмед Зеки, бивш османски чиновник в Скопие (до преди 12 г.), до Министерството на външните работи "на Османското правителство в Анкара" (л. 3). Съдържа емоционално описание на окаяното положение на мюсюлманите бежанци от гръцките войски в Тракия. Според Мехмед Зеки 10 400 души мюсюлмани са се отправили към българската граница. Към момента 1/3 от тях са се върнали обратно, а останалите са разпръснати из вътрешността на България. В самия Ямбол се намират 300 ханета, които се в крайно тежко положение и са принудени “да се влачат по улиците”. Има много болни и починали. Самият Мехмед Зеки е помогнал на значителна част от болните да бъдат настанени в болница, а организирането и разходите за погребенията са били за негова сметка. Писмото завършва с молба към турските власти да се смилят над окаяното състояние на бежанците и да окажат съдействие.

На 14 март министърът на външните работи на Турция изпраща тезкере (л.1), заведено под номер 697, придружено от препис на писмото на учителя от Ямбол, до председателството на турското правителство. Изказано е мнение, че към момента страната не разполага с достатъчно финансов ресурс и е необходимо свикване на правителствено заседание, където да се прецени и вземе решение относно вида и количеството помощ, което да бъде оказано.

На 22 март е проведено заседание на Министерския съвет и в резултат на 23 март от канцеларията на председателя на правителството до Министерството на финансите е изпратено тезкере под номер 6/288 (л. 2). Приложено е и писмото от Мехмед Зеки. Изисква се експертно становище по въпроса за оказване помощ за мюсюлманите бежанци в България.

На 29 март министърът на финансите изпраща до Председателството на Министерския съвет своето становище по въпроса (л. 4). В настоящия момент държавната хазна на Турция не разполага с никакви резерви и за съжаление няма възможност да се предвиди отпускане на финансова помощ за мюсюлманите бежанци от Тракия в България.

сигн: BCA 30.10.0.0, 116.806.4, Dosya: 974, л. 1л. 2л. 3л. 4

анотирал: Стоян Шиваров


14-15 септември 1922 / 14-15 септември 1338

    5 съобщения с кратки новини относно международното положение, изпратени по безжичен телеграф. Споменават се преговорите между Германия и Белгия на конференцията във Венеция, заболяването на американския президент Хардинг, гръцката окупация на Измир, отразена в западната преса.
    В последното съобщение [л. 3] се предава опровержението от страна на Българското правителство на новините за струпване на български военни части по тракийската граница, както и за предполагаемата дейност на български чети в района на Неврокоп [Гоце Делчев].


анотирал: Стоян Шиваров20 декември 1922 / 20 кануни евел 1338


Няколко телеграфни сведения относно ситуацията в България и нейната вътрешна и външна политика, изпратени до председателя на турското правителство Хюсеин Рауф Бей. [В горния ляв ъгъл на документа е изписано "Западен фронт".]

    - В настоящия момент българската армия е напълно неспособна за каквито и да е било действия.

    - Българите са обезсърчени от [Лозанската] конференция и се обявяват за автономия на Западна Тракия.

   - Вътрешното положение в България е изключително сериозно. Следствие от събитията в Кюстендил [Кюстендилската акция на ВМРО] правителството е мобилизирало 7 000 селяни. Те са причинили размирици в София и още няколко по-малки града, след което са се оттеглили.

    - Общественото мнение в страната симпатизира на Турция.


анотирал: Стоян Шиваров


27 март 1923 / 27 март 1339


Няколко телеграфни сведения, адресирани до председателя на турското правителство.


Информатор от Пловдив дава сведения за политическата ситуация в България. Постигнато е разбирателство с държавите от Съглашението сумата от два милиарда франка, които България дължи като репарации, да бъде редуцирана с 550 милиона франка. В местния печат въпросът за тази редукция не се споменава, а се набляга върху удължаването на срока за погасяване на дълга. От английска страна са предложили на България Източна Тракия при условие, че се постигне съгласие с Гърция за съвместни действия. Това предложение е било прието единствено от Стамболийски и близките му привърженици. Други четирима от министрите са го отхвърлили и по-тази причина са извадени от кабинета [вер. промените от 9 февруари 1923 г.].


сигн: BCA 30.10.0.0, 54.357.4, Dosya: 4964


анотирал: Стоян Шиваров


19 юни 1923 /19 юни 1339


Решение на Министерския съвет на Турция от 19.6.1339 [19.6.1923 г.], с което се забранява в-к "Зия", печатан [на османотурски език] в България и пропагандиращ комунистически идеи, да бъде допускан на територията на Турция. Вестникът, издаван в България, се разпространява съгласно член 18 от Договора за обществените пощи, но от Истанбулски вилает са посочили необходимостта това да бъде прекратено. Решението на Министерския съвет на Турция е взето въз основа на официално съобщение от Вътрешно министерство, заведено на 7.6.1339 г. [7.6.1923 г.] под номер 2070/18232, съгласно член 35 от Закона за печата, според който печатането, разпространението или допускането в страната на вестници, списания или други печатни материали, разпространяващи комунистически идеи, може да бъде забранено с решение на Министерския съвет. Решението е подписано от министър председателя, всички министри и от председателя на парламента на Турция.


сигн: BCA. 30.18.1.1, 7.21.13, Sayı: 2532, Dosya: 8617, 19.6.1923


анотирал: Стоян Шиваров19 септември 1923 / 19 септември 1339

Докладна записка от министъра на външните работи на Турция Исмет [Иноню] до Министерския съвет. Според информация, получена от Енвер бей, генерален консул на Турция в София, мюсюлманите от каза Неврокоп са на прага да се изселят в Турция. От главното мюфтийство са изпратили циркуляр до [районните] мюфтийства, че в настоящия момент изселници няма да бъдат приемани. Въпреки това по места все още са останали [мюсюлмани], възнамеряващи да се изселят. От министерството подчертават, че докато не бъдат настанени мюсюлманите преселници от Гърция, не е възможно приемането на бежанци от други места и молят да бъде взето нарочно решение по въпроса.

сигн: BCA 30.10.0.0, 239.615.6


анотирал: Стоян Шиваров


2 юли 1924 / 2 юли 1340


    Решение на Министерския съвет на Република Турция от 2.7.[1]340 [1924] г. Жителят на българската махала Хаджи Зекерия в Кърк Килисе [Лозенград] Стояноглу Танаш от родаСаръкоглу, регистриран в махалата Хатидже хатун, дом номер 27/9, роден 1304 [1888 / 1889] г. без позволение се е сдобил с българско поданство. Въз основа на тази информация и в съответствие с чл. 6 от Закона за [турското] гражданство Министерството на външните работи e изпратило предложение от 30 юни [1]340 г. турското поданство на лицето да бъде отнето. Предложението е прието. Решението е подписано от президента, министър председателя и всички министри на Р. Турция.

сигн: BCA 30.18.1.1, 10.32.19, Sayı: 662, Dosya: 217


анотирал: Стоян Шиваров25 август 1924 / 28 агустос 1340


Докладна записка с дата 25.8.1340 г. [25.8.1924 г.], подписана от заместник на министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Дирекцията за обществена сигурност. Съобщава се за преминаването от Гърция в България с влак №8 (конвенционал) на 14 срещу 15.8.1924, заедно с един вагон натоварен с имущество, на 27 души българи бежанци от нахия Порой, спадаща към Селяник [Солун].

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.

 

BCA 30.10.0.0, 219.479.6, Dosya: 40036, 25.8.1924

 

анотирал: Стоян Шиваров2 септември 1924 / 2 ейлюл 1340


Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност, съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. На 25 срещу 26 август, с влак №8, транзит през гара Кулели за Мустафапаша [Свиленград] са преминали 45 души, българи бежанци от Дойран в Гърция, заедно с два вагона, натоварени с имущество.


сигн: ВСА 30.10, 219.479.7, 02.09.1924


анотирал: Стоян Шиваров7 септември 1924 / 7 ейлюл 1340


Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет, върху бланка на Дирекцията за обществена сигурност с дата 7.9.1340 г. [7.9.1924 г.]. От Одрински вилает съобщават, че на 27-ти срещу 28-ти август 1340 г. (27/28.8.1924 г.) с влак №8, [транзит] от Гърция за България са преминали 84 души, българи бежанци, заедно с 3 вагона натоварени с имущество. 13 семейства с 50 души са от Козлу, спадащо към Гюмюрджина; 7 семейства с 27 души са от село Шапчъ; 3 семейства със 7 души са от касабата Кукуш.

Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи и ръководството на Генералният щаб.


анотирал: Стоян Шиваров


7 септември 1924 / 7 ейлюл 1340


Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет, върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 7.9.1340 г. [7.9.1924 г.]. От Одрински вилает съобщават, че на 29-ти срещу 30-ти август 1340 г. (29/30.8.1924 г.) с влак №8, [транзит] от Гърция за България са преминали 75 души, българи бежанци от град Дойран, заедно с 3 вагона натоварени с имущество.

Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи и ръководството на Генералният щаб.анотирал: Стоян Шиваров28 септември 1924 / 25 ейлюл 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 28.9.1340 г. [28.9.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. В нощта на 17 срещу 18.9.1924 г. транзит  за България, заедно с 5 вагона натоварени с имущество, са преминали 40 ханета, 155 души – българи бежанци от град Кълкъш [Кукуш] в Гърция.


Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи и ръководството на Генералният щаб.


BCA 30.10.0.0, 219.479.10, Dosya: 400310, 28.9.1924


анотирал: Стоян Шиваров29 септември 1924 / 29 ейлюл 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 29.9.1340 г. [29.9.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. В нощта на 23 срещу 24.9.1924 г. транзит от Гърция за България са преминали 6 ханета, 29 души жители на с. Йенидже, Солунско и 25 ханета, 120 души жители на с. Коюнлу, Гюмюрджинско или общо 149 души българи бежанци.


Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи и ръководството на Генералният щаб. 


BCA 30.10.0.0, 219.479.11, Dosya: 400311, 29.9.1924


анотирал: Стоян Шиваров8 октомври 1924 / 8 тешрини евел 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 8 тешрини евел [1]340 г. [8.10.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. В нощта на 1.10.1924 г. с влак №8, пътуващ от Истанбул за България, транзит през Кулели за Мустафапаша [Свиленград] са преминали 31 ханета, 135 души българи бежанци, жители на Гюмюрджина, заедно с три вагона натоварени с имущество.

 

Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи. 


BCA 30.10.0.0, 219.479.12, Dosya: 400312, 8.10.1924

 

анотирал: Стоян Шиваров10 ноември 1924 / 10 тешрини сани 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 10 тешрини сани [1]340 г. [10.11.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. В нощта на 29 срещу 30.11.1924 г. с влак №8 (конвенционал), през Кулели за Мустафапаша [Свиленград] са преминали 30 ханета, 280 души българи бежанци, жители на с. Буюк Дербенд [Голям Дервент], Софулийско в Западна Тракия, Гърция. В нощта на 28 срещу 29.11.1924 г. по същия начин са преминали 270 души българи бежанци, жители на касабата Енидже Вардар.

 

Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи, Генералният щаб.


BCA 30.10.0.0, 219.479.14, Dosya: 400314, 10.11.1924

 

анотирал: Стоян Шиваров


11 ноември 1924 / 11 тешрини сани 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Дирекция та за обществена сигурност с дата 11тешрини сани [1]340 г. [11.11.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. В нощта на 1 срещу 2.11.1924 г., през Кулели, с влак №8 (конвенционал), пътуващ от Истанбул за Мустафапаша [Свиленград] са преминали 8 ханета, 49 души българи бежанци, жители на касабата Гюмюлджине [Гюмюрджина].


BCA 30.10.0.0, 219.479.15, Dosya: 400315, 11.11.1924

 

анотирал: Стоян Шиваров12 ноември 1924 / 12 тешрини сани 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 12 тешрини санш [1]340 г. [12.11.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. В нощта на 3 срещу 4.10.1924 г. с влак №8 от Гърция за България са преминали 18 ханета, 95 души българи бежанци, жители на касабата Енидже Вардар в Гърция, заедно с четири вагона натоварени с имущество.

 

Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи, ръководството на Генералният щаб. 


BCA 30.10.0.0, 219.479.16, Dosya: 400316, 12.11.1924

 

анотирал: Стоян Шиваров16 ноември 1924/ 16 тешрини сани 1340

Докладна записка от съветник към Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 16.11.1340 г. [16.11.1924 г.]. Сведение за преминаването транзит през гара Кара Агач на 3.11.1924 г. на 33 ханета, 155 души гърци от нахия Козлуджа [Орешник] в България към Гърция и за 45 ханета, 240 души българи от селата Каракурджали и Калайджи Баля, Гюмюрджинско към България в нощта на 3-ти срещу 4-ти ноември 1924 г. Сведенията са докладвани от управата на Одрински вилает. 

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.


сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.706.47, Dosya: 43347, 16.11.1924


анотирал: Стоян Шиваров17 ноември 1924 / 17 тешрини сани 1340

Докладна записка, подписана от заместник министър на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 17 тешрини санш [1]340 г. [17.11.1924 г.], съдържаща сведение изпратено от Одрински вилает. На 4 срещу 5.10.1924 г. с влак №8 от Гърция за България са преминали 29 ханета, 150 души българи бежанци, жители на с. Куш Бали, спадащо към касабата Енидже Вардар в Гърция, заедно със седем вагона натоварени с имущество. И на 5.10.1924 от България за Гърция са преминали 3 ханета, 17 души гърци бежанци, жители на нахия Юскюдар [с. Щит]. 


Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи, ръководството на Генералният щаб. 


BCA 30.10.0.0, 219.479.17, Dosya: 400317, 17.11.1924

 

анотирал: Стоян Шиваров25 февруари 1925/ 25 шубат 1341

Докладна записка 
с дата 25.2.1341 г. [25.2.1925 г.], подписана от министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. Съобщава се за преминаването с влак №8 (конвенционал) в нощта на 17 срещу 18.2.1925 на 30 ханета, 150 души българи, бежанци от с. Хаджълар, Гюмюрджинско към България. Информацията е докладвана от управата на Одрински вилает. 

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.


сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.707.12, Dosya: 43365, 25.2.1925


анотирал: Стоян Шиваров5 март 1925/ 5 март 1341

Докладна записка с дата 25.2.1341 г. [25.2.1925 г.], подписана от министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. Съобщава се за преминаването с влак №8 в нощта на 18 срещу 19.2.1925 на 16 ханета, 110 души българи (общо четири вагона), бежанци от с. Хаджълар, Гюмюрджинско към България. С влак №9 (конвенционал) от касабата Каваклъ [Тополовград], България за Гърция са преминали 14 ханета, 56 бежанци гърци. Информацията е докладвана от управата на Одрински вилает. 

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.

 

сигн: BCA 30.10.0.0, 253.707.16, Dosya: 43369, 5.3.1925

 

анотирал: Стоян Шиваров14 март 1925/ 14 март 1341


Докладна записка с дата 14.3.1341 г. [14.3.1925 г.], подписана от министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. Съобщава се за преминаването с влак №8 (конвенционал) на 7 ханета, 30 души българи, бежанци от с. Бодима [Бодама], Гюмюрджинско към България. Информацията е докладвана от управата на Одрински вилает. 

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.

 

сигн: BCA 30.10.0.0, 253.707.27, Dosya: 43380, 14.3.1925

 

анотирал: Стоян Шиваров14 март 1925/ 14 март 1341


Докладна записка с дата 14.3.1341 г. [14.3.1925 г.], подписана от министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. Съобщава се за преминаването с влак №9, пътуващ от България, на 10 ханета, 56 души гърци, бежанци от касабата Каваклъ [Тополовград], към Гърция. Информацията е докладвана от управата на Одрински вилает. 

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.

 

сигн: BCA 30.10.0.0, 253.707.28, Dosya: 43381, 14.3.1925

 

анотирал: Стоян Шиваров21 март 1925/ 21 март 1341

Докладна записка от 21 март 1925 г. от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция, изготвена въз основа на сведения от вилаетската управа в Одрин от 18 март 1925, до Министерския съвет относно събитията през последните 24 часа. 1 - Гърци са изпратили с влак 10 чувала с хляб за Кулели  и Кум Чифлик [Орестиада]; 2 - Преди 2 дни, в местност на половин час от гара Мустафапаша (Свиленград) e бил открит труп на българин преселник (мухаджир) екзекутиран от български комитаджии по подозрение, че е шпионирал в полза на гърците.


сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.7, Dosya: 43390, 21.03.1925


анотирал: Стоян Шиваров23 март 1925 / 23 март 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерския съвет. В документа се съобщава, че в нощта на 6 срещу 7 март 1341 (1925) г. българско население (мухаджири) от Гюмюрджина (15 ханета или 42 души) са отпътували за България с международен влак №8; А гръцкото население (мухаджири) от Каваклъ (Тополовград) - 27 ханета или 125 души са отпътували за Гърция с международен влак №9. Сведението е предоставено от одринската вилаетска управа.


сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.13, Dosya: 43396, 23.03.1925


анотирал: Стоян Шиваров5 април 1925/ 5 нисан 1341

 

Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. Сведение за заминаването на гърци от нахия Козличе [Орешник], Кавакли [Тополовград], (30 семейства, 125 души) с международен влак (конвенционал) № 8 за Гърция. Властите в Одрински вилает регистрират, че са преминали през гара Караагач.

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, Генералният щаб на турската армия.

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.25, Dosya: 433108, 5.4.1925

анотирал: Севдийе Али


5 април 1925/ 5 нисан 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на  Дирекция за обществена сигурност. Сведение за прехвърлянето на българи – преселници от Гърция към България, родом от село Чалъбашъ,  Гюмюрджинско (21 семейства,  70 души)  в нощта на 27 срещу 28 март 1341 [1925] г., пътуващи с международен влак № 8. Същевременно областната управа на Одрински вилает дава сведения и за преминаването от България към Гърция на преселници - гърци от село  Куклен (5 семейство, 30 души), Асеновградско (Станимака).

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.28, Dosya: 433111, 5.4.1925


анотирал: Севдийе Али7 април 1925 / 7 нисан 1341

[л. 1]


Докладна записка, подписана от министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. 


Съобщава, че лице на име Рудолф Полак, член на комунистическата партия, е преминало границата в търсене убежище от репресиите на българското правителство. Същият, който е унгарски поданик, е дал сведения относно дейността на “болшевишкото движение в България”. От вилаетската управа в Истанбул изпращат препис, прикачен към настоящия документ, на изявленията му в резюме. Сведението е изпратено и до ръководството на Генералния щаб на Турската армия.


[л. 2]


Препис на докладна записка, изпратена от вилаетската управа в Истанбул, от дата 24 март 1341 [24 март 1925] г., заведена под номер 776:


Лицето Рудолф Полак, член на комунистическата партия, е преминал границата, за да търси убежище от репресиите на българското правителство. Пред управата на Одрински вилает (според докладна № 1481/96 от 21 март 1341 г.) същият е заявил, че трябва да замине за Русия. Доктор Рудолф Полак е унгарски поданик. По неговите думи фракцията Стамболийски [sic], под ръководството на лицето Цанко Бакалов, на Земеделската партия се е присъединила към Българската комунистическа партия в подготовката на всеобщо въстание, в което ще се включат още Обединени земеделци и офицери от армията. За целта в страната вече успешно са внесени достатъчно количество оръжия и боеприпаси. Въстанието ще започне до 3 седмици и ще постигне крайните си цели. В случай на реакция от страна на Румъния по време на въпросното въстание, то тогава Съветска Русия ще навлезе в Бесарабия, като обяви за своя цел създаване на съвети на Балканите, които да включат и Румъния, Сърбия, Гърция и Турция. Понастоящем с кораби от Русия за България се прехвърлят много комунисти. Предвижда се и някои пощи на територията на България да окажат съдействие още от началото на въстанието. Горните сведения са преценени като представляващи интерес и с оглед на това са изпратени в Министерството.


сигн: ВСА 30.10, 219.479.7, л. 1 и л. 2


анотирал: Стоян Шиваров8 април 1925 / 8 нисан 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на  Дирекция за обществена сигурност.


Областната управа на Одрин дава сведение за преминаването от Гърция в България в нощта на 28 срещу 29 март 1341 (1925) г. на българи – преселници (26 семейства, 100 души) от село Манастър, Гюмюрджинско, които пътуват с международен влак номер 8. Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи, Генералният щаб на турската армия.


сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.30, Dosya: 433113, 8.4.1925


анотирал: Севдийе Али


13 април 1925 /13 нисан 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерския съвет върху бланка на Първи отдел на  Дирекция за обществена сигурност.


Сведение от областната управа на Одрин за преминаването в нощта на 2 срещу 3 април 1341 (1925) г. на българи – преселници (30 семейства, 118 души) от селата Йеникьой и Дамлар, Гюмюрджинско, пътуващи от Гърция към България и за гърци - преселници от град Кавакли [Тополовград] (33 семейства, 140 души) на 3 април 1341 (1925) г. преминали в Гърция. Уведомени са: Министерски съвет, Министерство на външните работи, Генералният щаб на турската армия.

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.33, Dosya: 433116, 13.4.1925


анотирал: Севдийе Али

 

13 април 1925 /13 нисан 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерския съвет върху бланка на Първи отдел на  Дирекция за обществена сигурност.


Сведение за преминаването на българи (6 семейства,  7 души) в нощта на  1 срещу 2  април 1341 (1925) г. от село Дербенд в Дедеагач, Гърция за България. Същевременно друга група гръцки - преселници от град Кавакли [Тополовград] (35 семейства, 210 души), в нощта на 2 срещу 3 април 1341 (1925) г. преминали от България за Гърция. Уведомени са: Министерски съвет, Министерството на външните работи, Генералният щаб на турската армия.

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.34, Dosya: 433117, 13.4.1925


анотирал: Севдийе Али19 април 1925/ 19 нисан 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерския съвет върху бланка на Първи отдел на  Дирекция за обществена сигурност.


Сведение на областната управа на Одрин за преминаването от България в Гърция с международен влак № 9 на 9 април 1341 година (1925) г. на гърци - преселници от град Кавакли [Тополовград] (55 семейства, 306 души). Уведомени са: Министерски съвет, Министерството на външните работи, Генералният щаб на турската армия.

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.37, Dosya: 433120, 18.4.1925


анотирал: Севдийе Али29 април 1925/ 29 нисан 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерския съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност.


Сведение за прехвърлянето от Гърция за България в нощта на 13 срещу 14 април 1341 (1925) г. с международен влак № 8 на българи - преселници от „Новата махала” на град Сяр, от село Кър бей и от град Гюмюрджина - общо 48 семейства, 225 души и за преминаването от България за Гърция на друга група гърци - преселници от град Кавакли [Тополовград] (46 семейства, 215 души). Уведомени са: Министерски съвет, Министерството на външните работи, Генералният щаб на турската армия.

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.42, Dosya: 433125, 29.4.1925


анотирал: Севдийе Али


11 май 1925 / 11 май 1341

 

Препис от доклад на консула на Р. Турция в Пловдив, изпратен от Главна дирекция "Политически въпроси" към Министерство на външните работи на Турция до Министерски съвет относно дейността на комунистически чети на територията на България. Съобщава се, че около 6 часа на 8-ми май в село Щеркова [Щърково], отстоящо на 3 часа път от Татар Пазарджик [Пазарджик], комунистическа чета е обкръжила и принудила да се предадат близо 100 души във военни униформи и под командването на офицери. След като са прибрали сума възлизаща на около 400 000 лева, комунистите са се изтеглили към планината и са взели със себе си един от предалите се, който е заявил, че също е комунист. По следите им са изпратени пехотни и конни части от Пазарджик или Филибе [Пловдив], но до момента няма сведения да са постигнати резултат. Има непроверена информация за подобна акция на комунистическа чета при село Белова [Белово], Татар Пазарджишка околия, но подробности не са известни.


BCA 30.10.0.0, 239.616.3, Dosya: 42628, 19.5.1925, f. 1

BCA 30.10.0.0, 239.616.3, Dosya: 42628, 19.5.1925, f. 2


анотирал: Стоян Шиваров10 юни 1925 /10 юни 1341


Решение на Министерския съвет на Република Турция от 10.6.1341 [10.6.1925 г.]Жителят на Рум махалеси [Гръцката махала] Излато Йота Василеко, по народност българин, преди време е заминал за Филибе [Пловдив] и имотът му е бил конфискуван от правителството. Упълномощено от Излато лице е подало заявление с искане за връщане на имота. След проверка, извършена от юридическия отдел на финансовото министерство, е установено, че въпросният имот е отнет в полза на хазната, съгласно закона от 15 април [1]339 г. От външното министерство също е направена проверка и е установено, че на турското малцинство в България се създават значително повече затруднения, отколкото на българското малцинство в Турция, а също и по въпроса за изоставените от последните имоти. След преглед на резултатите от проверката от хазната предлагат да се вземе решение за отсрочка на прилагането на закона. Предложението е прието и документът е подписан от президента [Мустафа Кемал], министър председателя и всички министри на Република Турция.


сигн: BCA 30.18.1.1, 14.36.15, Dosya: 2063, 10.6.1925, f. 1

сигн: BCA 30.18.1.1, 14.36.15, Dosya: 2063, 10.6.1925, f. 2


анотирал: Стоян Шиваров11 юни 1925 /11 хазиран 1341


Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерския съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност.

Сведение, предоставено от Вилаетската управа на Одрин, за преминаването в България  в нощта на 2 срещу 3 юни 1341 (1925) г. с международен влак № 8 на българи  - преселници от Дедеагач (435 души). Уведомени са: Министерски съвет, Министерството на външните работи, Генералният щаб на турската армия.

 

сигн: BCA. 30.10.0.0, 253.708.51, Dosya: 433134, 11.6.1925


анотирал: Севдийе Али

 

28 юни 1925 / 28 хазиран 1341

Докладна записка с дата 28.6.1341 г. [28.6.1925 г.], подписана от министъра на вътрешните работи на Р. Турция, до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност. Съобщава се за преминаването от Гърция в България с влак №8 (конвенционал) на 11 срещу 12.6.1925 на 406 души българи, бежанци от селата на Дедеагач. 

Уведомени са Министерски съвет, Министерството на външните работи, ръководството на Генералният щаб.

 

сигн: BCA 30.10.0.0, 219.479.25, Dosya: 400325, 28.6.1925

 

анотирал: Стоян Шиваров22 юли 1925/ 22 юли 1341


Решение на Министерския съвет на Р. Турция от 22 юли 1341 [1925] г., подписано от президента Мустафа Кемал [Ататюрк] и от целия Министерски съвет.

      Статия озаглавена „Да живее шапката”, поместената в излизащия в гр. Пловдив вестник „Коджа Балкан”, подбужда антитурски настроения. Ето защо с решение от 22 юли 1341 [1925] г. се забранява допускането на вестник „Коджа Балкан” на територията на Турция. 


    Статията ”Да живее шапката”, написана от Ахмед Бехчет и поместена в бр. 22 от 27 юни 1341 [1925] г. на излизащия на арабица в Пловдив вестник "Коджа Балкан", третира проблемите на реформите в Р. Турция за премахване на феса и препоръката да се носят сламени шапки или каскет. Поради изключително острата критика на недостатъците в социалните и  икономически реформи в Турция и нуждата от реална промяна, вестникът е забранен на турска територия. - бел. пр.


сигн: BCA 30.18.1.1, 14.44.14, Sayı: 2222, Dosya: 86, 22.07.1925

в-к. "Коджа Балкан" от 27 юни 1925 г. (сигн: НБКМ, Ор. В 5338)


анотирал и коментирал: Севдийе Али2 август 1925 / 2 август 1341


Препис от докладна записка, адресиран до ръководството на Генералния щаб и до Министерство на външните работи на Република Турция, върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 19.8.1341 г. [19.8.1925 г.], съдържаща сведение изпратено от командването на западните гранични войски. От затвора в Бургас са избягали 44 български комунисти и са побягнали по посока на границата, преследвани от български конни части. На 2.8.[12]41 г. 12-ти граничен батальон, охраняващ границата, е пресрещнал един от бегълците. Последният се е предал доброволно и заявил, че останалите му другари също искат да се предадат. Два взвода от 3-та рота на същия батальон са задържали други 30 души от бегълците в момент на преминаване на българо-турската граница югозападно от Кабаккале. В тях е намерено следното оръжие: четири пушки, два револвера, две касатури. Задържаните са ескортирани към централата и са им снети показания, от които стана ясно, че някои от останалите комунисти бегълци, след сблъсък с български конни части на юг от Гьоктепе, са се разпръснали по посока на Търноваджък [Малко Търново], също с намерение да преминат границата. По време на цялата операция турските части не са дали нито една жертва.


сигн: BCA 30.10.0.0, 239.616.14, Dosya: 42638, 20.8.1925, f. 1

сигн: BCA 30.10.0.0, 239.616.14, Dosya: 42638, 20.8.1925, f. 2


анотирал: Стоян Шиваров2 август 1925 / 2 август 1341


Решение на Министерския съвет на Р. Турция от 2 август 1341 [1925] г. подписано от президента Мустафа Кемал [Ататюрк], министър председателя Исмет [Иньоню] и от целия Министерски съвет. 

Лицето Авадиш [Аведис], син на Магърдич Кебабчиян от град Егин [Кемалие, вилает Ерзинджан), известен още като Кебапчияник, художник и щамповач на платове, е приел българско гражданство и с българския си паспорт се е завърнал в Истанбул, без да получи съответното разрешение. Съгласно член шести от Закона за гражданството той се лишава от турско гражданство.


сигн: BCA 30.18.1.1, 14.48.12, Sayı: 2300, Dosya: 233, 02.08.1925


анотирал: Севдийе Али25 август 1925 г.


Писмо [на френски език] от Димитър Станчов до Исмет Паша [министър председател на Турция], изпратено на 25 август 1925 г. от Варна [л. 2 и л. 1]. През есента на същата 1925 г. Станчов възнамерява да заведе жена си и дъщеря си на няколкодневна екскурзия в Истанбул, като отпътува по море от Варна. Той се обръща към Исмет Паша с молба за съдействие при оформянето на необходимите визи, както и препоръки, които да улеснят пристигането, престоя и преминаването през митницата. Според текста на писмото Станчов не се притеснява от обичайните формалности, но с една дума от страна на “негово превъзходителство” турския министър председател би могло същите да бъдат заобиколени. В края на писмото Димитър Станчов, който се е подписал като “пълномощен министър”, отбелязва, че често си спомня за запознанството си с “негово превъзходителство” и би се радвал ако двамата успеят да се срещнат отново.


Полученото писмо е преведено на Османотурски език [л. 4] и заедно с пояснителна бележка [л. 5] от министъра на Външните работи на Турция на 31 август е изпратено до Министър председателя. Станчов е представен като “бивш посланик на България в Англия”.


Официалният отговор [на френски език] на Исмет Паша е с дата 26 септември 1925 г. [л. 3В него се отбелязва, че до турското консулство във Варна са били изпратени инструкции за издаване на необходимите документи, а първият секретар - аташе към испанската легация в София ще достави на Станчов дипломатическия пропуск (laissez-passer diplomatique).


сигн: BCA 30.10.0.0, 45.290.12, Dosya: 3712


анотирал: Стоян Шиваров6 септември 1925 / 6 септември 1341


Докладна записка относно Стефан Кулоглу 45 годишен от Кавак махала на град Ески Загра [Стара Загора]. Преди 15 години се заселва в Турция като през последните 5 и половина години се е установил в нахия Бозуюк, Мугла вилает. Същият е решил да приеме Исляма, обрязал се е и е приел името Хидайет. Съгласно установения ред той е отправил молба за вписването му в регистъра за гражданско състояние. Гореспоменатото е потвърдено от сведение, пристигнало през месец март 1341 [1925] г.


Съгласно предишна заповед е направено проучване, от което става ясно, че въпросният е запазил българското си гражданство, но приема и турско такова.  Пристигнало е и решение за турското му гражданство от 30.08.1341 [1925] г. под № 336/ 22550.

      

Разпоредено е да се състави докладна записка, с която да се уведоми Министерството на външните работи на Турция за изпълнението на необходимите действия. Тъй като все още не е приключила процедурата и не е вписан в регистъра за гражданско състояние, е разпоредено и съставяне на уведомление за Дирекцията в Бозаюуюк.


сигн: BCA 51.0.0.0, 13.114.41, 06.09.1925

анотирал: Севдийе Али


октомври 1925 / 6 тешрини евел 1341

Докладна записка от Министерството на вътрешните работи на Р. Турция до Министерски съвет върху бланка на Първи отдел на Дирекция за обществена сигурност с дата 6.10.1341 г. [6.10.1925 г.], съдържаща телеграфно сведение изпратено от вилает Къркларели [Лозенград]. Комунистите в България са преминали към действие. От комунистите са били убити около 30 души. Две села в Осман пазаръ [Омуртаг] – Чатак [Тича] и Йенидже [?] и едно в Бургаско са били опожарени, а част от жителите им избити с автоматично оръжие. Изправено пред есените размирици Българското правителство е предприело широкомащабни арести.

Уведомени са още Министерството на външните работи и ръководството на Генералният щаб.

 

сигн: BCA 30.10.0.0, 239.616.17, Dosya: 42641, 6.10.1925

 

анотирал: Стоян Шиваров12 октомври 1925 / 12 тешрини евел 1341

Докладна записка от министъра на вътрешните работи на Р. Турция до Министерски съвет, с отделно копие и до Министерството на външните работи, върху бланка на Първи отдел на Дирекцията за обществена сигурност.


Съобщава се за получена молба (с дата 26 септември 1341 г.) от наместника на Българската екзархия в Истанбул митрополит Борис, с която се иска официална санкция за назначаването на бившия митрополит на Скопие Неофит [Неофит Скопски] за духовен глава на българската общност в Лозенград. Отбелязано е, че същият наскоро е пристигнал в града. Съгласно процедурните изисквания от управата на вилает Къркларели [Лозенград] следва да проучат въпроса и да изготвят становище.


Към настоящия момент Българската екзархия се нуждае от свещенослужители за българските църкви във вилаетите на [Източна] Тракия. Същите са представители на българската общност и имат правото да се обръщат към правителството по църковни и духовни въпроси.


След края на Балканските войни митрополит Неофит е бил изпратен в Одрин, но статутът му на представител на [българската общност] не е бил официално признат. След покана от вече сваления български крал Фердинанд, той заминава за Скопие в качеството си на митрополит. Той се е върнал там [в Скопие] и по времето на Първата световна война е бил сред най-изявените и дейни водачи на българските размирици [sic].


Поради тези именно причини се препоръчва Неофит да не бъде приеман за митрополит и молбата [на Българската екзархия] да се отхвърли.


Видно е, че от една страна българите настояват за съблюдаване клаузите на Договора за приятелство [т.нар. Ангорски договор], а в същото време от екзархията продължават да изпращат в Тракия попове комитаджии. Струва се да се наблюдават действията на екзархията дали не излизат извън рамките на нейните правомощия.

сигн: ВСА 30.10, 239.616.18, Dosya: 42642, 12.10.1925


анотирал: Стоян Шиваров22 ноември 1927 г.

5 отделни документа издадени от Канцеларията на президента, Министерския съвет и Министерството на финансите на Р. Турция през месец ноември 1927 г. Данъкът десятък от минал период [1924 г.] за селата Дишбудак, Адатепе, Шевкетие, Гюреджи, Чардак и Кюнклюсу [Чатал тепе], спадащи към каза Лапсеки е бил отдаден на илтизам след проведен от държавната хазна търг. Приходите от тези села принадлежат на вакъфа Ментеше, управляван от мютевелията на Мевлевихането в Гелиболу. Министерството на финансите посочва имената на мюлтезимите, победители в търговете, както и сумата, която те ще получат. За село Кюнклюсу търгът е спечелен от Кьосеоглу Емин [л. 3]. Издадено е съдебно решение за забрана на събирането на паричната равностойност на десятъка, но тази практика е продължила в с. Чардак [л. 4]. Финансовото министерство издава решение мюлтезимите, победители в търговете, да бъдат компенсирани за пропуснати ползи, породени от споменатото съдебно решение.

сигн: BCA 30.11.1.0, 36.32.9, Sayı: 878, 22.18.1927. л. 1, л. 2, л. 3, л. 4, л. 5.

анотирал: Севдийе АлиВсички права са запазени. Никаква част от текста не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, прехвърляна, запаметявана или публикувана по какъвто и да е начин, без предварителното писмено разрешение.

за контакт: