Ревидирана Блумова таксономија

У овој табели налази се приказ ревидиране Блумове таксономије циљева учења.

Циљеви за поједини ниво описани као исходи учења

Глаголи којима се описује очекивани исход

I ниво ДОСЕТИТИ СЕ (ЗНАЊЕ)

Могућност репродукције у изворном облику

Ученик  ће моћи: дефинисати, набројати, описати, поновити, именовати, испричати

II ниво СХВАТИТИ (РАЗУМЕВАЊЕ)

Уочавање и повезивање главних идеја, описивање тока догађаја или процеса

Ученик  ће моћи: класификовати, препознати, издвојити, сажети, преобликовати, изразити, објаснити

III ниво ПРИМЕНИТИ (ПРИМЕНА)

Решавање проблема у новој ситуацији применом стеченог знања и правила на нов начин

Ученик  ће моћи: применити, изабрати, показати, употребити, извести, решити, испланирати, приказати

IV ниво АНАЛИЗИРАТИ (АНАЛИЗА)

Рашчлањавање информација како би се утврдили узроци и последице, извели докази и закључци и подржале генерализације

Ученик  ће моћи: анализирати, проценити, упоредити, разликовати, коментарисати, закључити, прорачунати, проверити, преиспитати

V ниво ПРОЦЕЊИВАТИ (ЕВАЛУАЦИЈА)

Могућност вредновања и критичког односа према  чињеницама, могућност процене исправности идеја и/или квалитета рада

Ученик ће моћи: проценити, заступати мишљење, изабрати опцију, подржати, вредновати, одбранити став

VI ниво СТВАРАТИ (СИНТЕЗА)

Могућност стварања нових идеја, решења, синтеза битног, уочавање нових образаца

Ученик  ће моћи: преуредити, скупити, створити, планирати, организовати, развити, формулисати, предложити


Comments