osnovna predstavitev dejavnosti

SESTAVINE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA  V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA:        

1. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

3. KOSILO

4. SAMOSTOJNO UČENJE

 

1. USTVARJALNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA

Ustvarjalno preživljanje prostega časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi in počitku. V tem delu učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča ukvarjanje z različnimi vsebinami po njihovi izbiri. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki naj imajo določen cilj, ob čemer upošteva in omogoča razvoj njihovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, socialnem, telesno-gibalnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.

Aktivnosti potekajo v okviru vsebin, ki jih ustvarjajo učenci, medtem ko je učitelj animator in ne vodja dejavnosti. Učitelj lahko učence motivira za aktivno odzivanje na aktualne kulturne, umetniške, športne in druge dogodke, ki se jim zdijo zanimivi, in jih vzpodbudi, da svoje izdelke predstavijo vrstnikom, staršem in učiteljem. V okviru OPB bomo učencem ponudili tudi različne interesne dejavnosti.2. SPROSTITVENE DEJAVNOSTI

Sprostitvene dejavnosti so namenjene počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvijajo v aktivni in pasivni obliki. Sprostitvene aktivnosti naj se časovno ujemajo z biološko manjšo aktivnostjo – sposobnostjo učencev. Po možnosti naj bodo organizirane neposredno po kosilu. V tem času naj se učenec spočije in si nabere novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence vzpodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi. Učitelj mora imeti stalen pregled nad učenci.

Metode, s katerimi dosega cilje, so: igra (športne, družabne, razvedrilne, socialne, rajalne, opazovalne igre), likovno ustvarjanje, poslušanje glasbe, ogled videokaset, branje, pogovor, sprehod… Aktivnost in prostor si učenci s pomočjo učitelja izberejo sami glede na možnosti: učilnica, igralnica, knjižnica, telovadnica, igrišče, okolica šole.


3. KOSILO

Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo s poudarkom na kulturi prehranjevanja in prehrana učencev v organizaciji šole.      


    
   

4. SAMOSTOJNO UČENJE

Učenci samostojno opravljajo različne učne aktivnosti. Pridobljeno znanje poglobijo, razširijo, ter ga znajo uporabiti v novih situacijah. Pri urah samostojnega učenja učence navajamo na samostojno opravljanje učne obveznosti. Samostojno učenje traja 50 minut, med učenjem po potrebi organiziramo rekreativen odmor. Po opravljenih učnih obveznostih učence dodatno zaposlimo glede na njihove sposobnosti.