Predstavitev in organizacija vrtca

ORGANIZACIJA IN POSLOVNI ČAS VRTCA 

Poslovni čas enote VRTCA je prilagojen potrebam okolja, v katerem se nahaja enota. Delovni čas poteka od 5.30 do 16.30 vsak dan, razen ob sobotah in nedeljah, ko je vrtec zaprt. 

Naš vrtec bo letos obiskovalo 130 otrok (ob predpostavki, da bodo vsi oddelki zapolnjeni glede na normativ) prvega in drugega starostnega obdobja, ki bodo razporejeni v 7 oddelkov. V prvo starostno obdobje so vključeni otroci od 1. do 3. leta starosti. V drugo starostno obdobje so vključeni otroci od 3. leta starosti in do odhoda v osnovno šolo.

Vrtec odpiramo ob 5.30 uri in ga zapremo ob 16.30 uri.

Otroci se zjutraj zbirajo v igralnici Metuljčki v pritličju vrtca do prihoda prve naslednje vzgojiteljice ob 6.30 oz. ob 7.00 uri (glede na potrebe in število otrok zjutraj). V tem delu vrtca (v pritličju) se nahajata še dva oddelka in sicer Lunice ter Palčki (jaslični oddelki).

Prav tako se otroci v popoldanskem času, od 15.00 ure (otroci jasličnih oddelkov) oz. od 15.30 ure naprej (otroci iz starejših oddelkov, ki se nahajajo v 1. nadstropju vrtca), zbirajo v igralnici Metuljčki, kjer ob igri počakajo do odhoda domov.

Otroci jasličnih oddelkov (Lunice in Palčki) ter oddelek Metuljčki se družijo v popoldanskem času od 15.00 ure do 15.15 oz. do 15.30 ure v igralnici Metuljčki. Od 15.30 ure dalje pa se jim pridružijo še ostali otroci iz starejših oddelkov iz 1. nadstropja (Sončki, Mehurčki, Oblački in Zvezdice).

Otroke sprejema stalna vzgojiteljica oz. vzgojitelj. Ob sprejemu si bomo prizadevali, da bi bil prihod vsakega posameznika prijeten, stik med staršem in strokovnimi delavci pa prijazen, oseben in zaupen.

V primeru predvidene bistveno manjše prisotnosti otrok med prazniki oziroma med počitnicami bomo racionalizirali poslovanje v smislu združevanja oddelkov. O tem bomo starše pravočasno obveščali preko oglasnih desk za starše.

 

KAKO POTEKA DAN V VRTCU     

Jutranji čas je namenjen individualnim stikom, pogovoru, igri v različnih kotičkih, odkrivanju, raziskovanju ali pa jutranjemu počitku, spanju, če ga otrok potrebuje ali želi.
Čas prehranjevanja
je prilagojen otrokom v posameznih oddelkih in ritmu življenja v vrtcu.
Zajtrk
poteka med 8.00 in 8.30 uro. Dopoldan imajo otroci na razpolago sadje in čaj.
Kosilo
poteka med 11.00 in 12.30 uro. Hrana je raznolika. Trudimo se slediti smernicam zdravega prehranjevanja. V popoldanskem času od 13.30 ure naprej imajo otroci popoldansko malico.
Popoldanska malica je namenjena otroku v času bivanja v vrtcu in ne odnašanju malice domov. Strmeli bomo k temu, da si za popoldansko malico otroci vzamejo čas in jo tudi pojedo.
Dopoldan življenje v vrtcu poteka v vsaki skupini po njihovem programu. Otroci so vključeni v dejavnosti po želji, vodene dejavnosti in spontane dejavnosti. Pridobivajo si izkušnje na vseh področjih otrokovega razvoja: gibanja, jezika, družbe, umetnosti, narave in matematike.
Čas počitka v vrtcu poteka različno. Počitek je lahko na ležalniku ali »aktiven počitek«, kjer se otrok ukvarja s kakšno umirjeno dejavnostjo.   

Potrebo po počitku zagotavljamo v skladu z življenjskim ritmom in željami posameznega otroka in staršev. Otroci, ki počitka ne potrebujejo, imajo možnost spontanih dejavnosti oziroma aktivnega počitka.                                                                                                                                                                                            Dan v vrtcu se zaključi s spontano igro v igralnici ali na prostem.

ORGANIZACIJA DELA MED PRAZNIKI

Kadar so prazniki v koledarskem letu razporejeni tako, da se predvideva večja odsotnost otrok, pripravimo anketo, v katero starši vpišejo prisotnost svojega otroka in jo potrdijo s podpisom. Zaradi organizacije dela v vrtcu se v tem času upošteva odsotnost otroka le na podlagi vpisnih prijav na anketi. V primeru majhnega števila prijavljenih otrok organiziramo združevanje oddelkov v skladu z upoštevanjem normativov.


STROKOVNE IN VSEBINSKE SMERNICE

Izvajali bomo vzgojno-izobraževalni program v okviru nacionalnega dokumenta Kurikula za vrtce (1999) ter nadaljevali s stalnimi in že utečenimi oblikami dela, ki temeljijo na procesnem pristopu načrtovanja in izvajanja dela s predšolskimi otroki.

Prednostna naloga v tem šolskem letu bo izhajala iz področja DRUŽBE. Človek je del družbenega okolja, v katerem raste, živi in deluje. Da bi otroci lahko sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga pozneje aktivno spremljali, morajo postopoma spoznati bližnje družbeno okolje (vsakdanje življenje ljudi, družinsko življenje, delovna okolja in poklice, kulturno življenje, javno življenje itn.) in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Otroci spoznajo svoj domači kraj in se seznanijo s tem, kako so ljudje tod živeli v prejšnjih časih, hkrati pa se postopoma seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v širši družbi in svetu.

Vključevanje v širše okolje pomeni tudi vključevanje v kulturo, v kateri živimo.

Vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni ritem itn. otroku omogočajo občutek pripadnosti, ustvarjajo prijetno vzdušje in omogočajo vzpostavljanje vezi med vrtcem in družinskim življenjem.

Na podlagi tega smo se odločili, da bomo letošnjo prioritetno nalogo poimenovali z naslovom:

SKUPAJ ZA LEPŠI SVET.

Njene vsebine in cilji pa bodo hkrati  nadgrajevale in poglabljale vsebine, ki smo si jih začrtali in izvedli v preteklem šolskem letu s področja jezika v korelaciji z vsemi ostalimi področji dejavnosti v vrtcu (gibanje, umetnost, matematika in narava).

S tem želimo oz. otroci morajo imeti možnost:

-          doživeti vrtec kot okolje, v katerem so enake možnosti za vključevanje v dejavnosti in vsakdanje življenje ne glede na spol, telesno in duševno konstitucijo, nacionalno pripadnost, kulturno poreklo, veroizpoved, itn.,

-          spoznavati sami sebe in druge,

-          oblikovati osnovne življenjske navade in spoznavati razlike med različnimi kulturami,

-          seznaniti se z varnim in zdravim načinom življenja.

Čim bolj se približati vertikalnemu načrtovanju VRTEC – ŠOLA.

Spremenjeni učni načrti tudi od vrtca zahtevajo sodobne  pristope dela, saj sta učenje in poučevanje v zgodnjih razvojnih obdobjih ključna za nadaljnji razvoj, učenje in izobraževanje.


CILJI PREDŠOLSKE VZGOJE

  • Razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih, razvijanje samopodobe, samospoštovanja,
  • otrok spoznava, da vsi pripadamo družbi in smo vsi pomembni,
  • razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v skupinah,
  • razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev, čustvenega doživljanja in izražanja,
  • spodbujanje radovednosti in veselja do različnih dejavnosti, raziskovanja, eksperimentiranja, zamišljanja v svetu domišljije, ustvarjanja,
  • spodbujanje govorno jezikovnega razvoja za učinkovito rabo jezika v vseh govornih situacijah in kasneje pri branju in pisanju,
  • razvijanje izražanja in komuniciranja z umetnostjo,
  • spodbujanje gibalnih sposobnosti in spretnosti,
  • navajanje in spodbujanje k samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.

 

METODE

Pogovor, razlaga, poslušanje, pripovedovanje, gibalno prikazovanje, demonstriranje, vodenje, od vodenja k improvizaciji, petje, igranje na inštrumente, inštrumentalno ustvarjanje, likovno ustvarjanje, dela, igre, opazovanja, raziskovanja, eksperimentiranja, animacije, objektivnega zapisa opazovanja, anketnega vprašalnika, analize, evalvacije…

Comments