Pravice staršev in otrok v vrtcu

STARŠI IMATE PRAVICO

 

 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke (kurikulum), do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu.
Ob vstopu v vrtec le ta staršem omogoča postopno uvajanje v vrtec v skladu z dogovorom.


OTROCI IMAJO PRAVICO

 

 • Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši, oziroma njihovi zakoniti zastopniki.
 • Otrokom, vključenim v javne vrtce zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn. Optimalen razvoj vključuje tudi možnost poglobljenega razvoja na določenem področju.
 • Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu.
 • Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.


OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA SO

 

 • Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati domov v spremstvu odraslih oseb, izjemoma je lahko spremljevalec brat ali sestra, vendar ne mlajši od 10 let – v tem primeru so starši dolžni podati pisno izjavo, ki jo dobijo pri vzgojiteljici ali svetovalni delavki vrtca.
 • Ob prihodu v vrtec so starši oz. tisti, ki spremlja otroka – dolžni pripeljati otroka do vzgojiteljice, prav tako morajo obvestiti vzgojiteljico, da so prišli po otroka (ob odhodu iz vrtca).
 • V primeru, da otrok v vrtcu zboli ali se poškoduje, starše o tem obvestimo. Zato potrebujemo vaše podatke o tem, kje ste dosegljivi med otrokovim bivanjem v vrtcu in vas prosimo, da dosledno javite vsako spremembo teh podatkov in po obvestilu vzgojitelja pridete v najkrajšem času po otroka.
 • Vrtec je namenjen zdravim otrokom, saj se bolan otrok v vrtcu slabo počuti in ogroža zdravje ostalih otrok.
 • V primeru bolezni, starši seznanijo vrtec o vrsti otrokovega obolenja.
 • Starši javijo odsotnost otroka do 8.00 ure zjutraj – odbitek dnevnega deleža pri oskrbnini.
 • V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok.
 • Vrtec ne more sprejeti odgovornosti za izgubo nakita ali poškodovanje igrač, ki jih otrok prinese od doma.
 • Spoštovati sprejete dogovore in naš poslovalni čas.
 • Sporočiti spremembo podatkov (sprememba naslova, telefonske številke...).
 • Otroka primerno obleči in obuti, da bo varen in sproščen pri igri v vrtcu in na prostem.
 • Prihajati po otroka pravočasno ( otrok je lahko v vrtcu praviloma največ 9 ur),
 • Pravočasno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca.
Comments