Praktische informatie


Hier kunt u informatie over de volgende onderwerpen vinden:

Gezonde School
Gebarencursus
Gebarenfilmpjes
Gebruik van foto's
Jaarplanning
Klachtenregeling
Leerlingenvervoer
Nieuwsbrief
Ouderbetrokkenheid
Ontwikkelingsperspectief
Overblijven
Schorsing
Schoolfotograaf
School(tand)arts
Schoolkrant
Schoolreizen
Uitstapjes
Vakanties/vrije dagen
Verlofregeling
Verzekering
Ziekmelding en Leerplicht
Gezonde School

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald voor voeding. Dit vignet hebben wij gekregen omdat we op school veel aandacht besteden aan goede gezonde voeding. Klik hier voor meer informatie over dit vignet.

Goed en gezond eten en drinken
Dit is een belangrijke basis om goed te kunnen functioneren op school, maar ook thuis op de opvang of bij de sportvereniging. Onze school wil graag een ‘Gezonde School’ zijn. Om dit te realiseren rekenen we op de medewerking van de ouders. Samen met ouders willen we de leerlingen wennen aan en bewust maken van verantwoorde keuzes in voeding, drinken en een gezonde leefstijl. Per dag mogen de leerlingen meenemen:
1 stuk fruit;1 pakje drinken. De school zorgt verder voor water of thee (zonder suiker); Brood (liefst bruin), met hartig beleg.

Ook een verjaardagstraktatie zien wij het liefst gezond. Er zijn hele leuke traktaties te maken, die bijdragen aan de gezondheid. In onze nieuwsbrief en in de schoolkrant presenteren wij hiervoor regelmatig wat tips. Ook op internet kunt u hier veel over vinden. Kijk bij voorbeeld op www.voedingscentrum.nl en zoek op ‘traktatie’.

Op school wordt aan de leerlingen natuurlijk ook aandacht voor gezonde voeding gevraagd. Dit gebeurt bij voorbeeld tijdens de kooklessen, tijdens de Smaaklessen en op geschikte momenten tijdens de schooldag, vooral tijdens de ochtend en lunchpauze. Ook de door de school ontwikkelde gebarenfilmpjes met voedingsonderwerpen zoals koken, broodmaaltijd en fruit zijn regelmatig aanleiding om over gezonde voeding te praten.

Gebarencursus
Elk schooljaar is er een cursus ondersteunende gebaren voor ouders.

Gebarenfilmpjes
Op de Van Koetsveldschool werken we volgens de principes van de Totale Communicatie. Een van de onderdelen daarvan is het Nederlands met Gebaren (NmG). Deze gebaren wordt gebruikt ter ondersteuning van de gesproken taal. Door het gebruik van gebaren begrijpen veel kinderen de taal beter. Daarbij is het voor kinderen die minder goed kunnen praten een manier om zichzelf duidelijk te maken.Iedere week krijgen de ouders een filmpje gemaild met daarin de gebaren die ook in de klas worden behandeld. Op het Youtube kanaal van onze Logopedie kunt u gebarenfilmpjes met verschillende thema's bekijken, zoals de verschillende feestdagen, seizoenen, maanden van het jaar, eten en drinken en nog veel meer. Klik hier voor het Youtube kanaal.

Gebruik van foto's en video binnen en buiten de school
Voor het gebruik van foto's en video-opnamen van kinderen binnen de school (denk aan sportdag, schoolreisjes e.d.) wordt geen toestemming gevraagd. Dit geldt ook voor het maken van foto's en video t.b.v. interne activiteiten, zoals begeleiding van kinderen of ter illustratie tijdens ouderavonden of koffieochtenden. Om het contact tussen het kind en thuis te bevorderen mogen ook foto's gebruikt worden. Foto's kunnen het makkelijker maken om over school te praten. Het kind kan thuis aan ouders, broertjes en zusjes laten zien wat het heeft meegemaakt, wie er jarig was, wie zijn/haar beste vriend(in) is enz. Hierdoor kan de (taal) ontwikkeling bevorderd worden. Mocht u als ouder toch bezwaar hebben dat uw kind gefotografeerd of gefilmd wordt, dan kunt u dat met de directie komen bespreken. Voor het gebruik van foto's en video-opnamen van kinderen buiten de school wordt wel toestemming gevraagd aan de ouders.

Jaarplanning
Aan het begin van het schooljaar krijgen ouders een schoolgids-folder. Hierin staan o.a. de schoolvakanties en enkele belangrijke data.

Klachtenregeling
Klik hier voor informatie over de klachtenregeling

Leerlingenvervoer

Klik hier voor informatie over het leerlingenvervoer (busvervoer)

Nieuwsbrief
Maandelijks verzorgt de school een nieuwsbrief voor alle ouders. Hierin wordt allerlei interessante en belangrijke informatie gegeven.
Onderaan deze pagina kunt u de meest recente nieuwsbrief van het lopende schooljaar downloaden.

Ouderbetrokkenheid
Wij stellen de betrokkenheid van ouders erg op prijs. De opvoeding van een kind is een gedeelde verantwoordelijkheid van ouders en school. Overleggen kan natuurlijk telefonisch, maar ook op de ouderavond, tijdens de gesprekken over het ontwikkelingsperspectief en de ouderkoffieochtenden. Daarnaast kunnen ouders ook meehelpen bij het organiseren van activiteiten in- en buiten de school, zoals de sportdag, het sinterklaas- en kerstfeest en excursies. Zonder de hulp van ouders zouden deze activiteiten niet kunnen plaatsvinden.

Ontwikkelingsperspectief (OPP)
Voor al onze leerlingen stelt de school een ‘Ontwikkelingsperspectief (OPP) op. Dit OPP wordt 2 keer per jaar met de ouders besproken en na goedkeuring, door ouders en school ondertekend.

Overblijven
De Van Koetsveldschool heeft een continurooster. De kinderen gaan tussen de middag niet naar huis. Elke dag wordt er in de groep gezamenlijk met de leerkracht en assistent gegeten. Kinderen nemen van thuis fruit voor de ochtendpauze en brood en drinken voor de lunch mee. Eens per week krijgen de kinderen een warme maaltijd, waarvoor een bijdrage van de ouders wordt gevraagd. De school draagt hier, uit het eigen budget, ook aan bij. De leerlingen van de onderbouw helpen bij de voorbereiding van de warme maaltijd met snijwerk en dergelijke. De leerlingen van de bovenbouw krijgen kooklessen. Zij werken mee aan het boodschappen doen en het bereiden van de maaltijd.

Schorsing
Bij calamiteiten, met name op gedragsgebied, kan de school overgaan tot schorsing.
In eerste instantie voor een dag, mochten de problemen niet opgelost worden daarna voor meerdere dagen.
Ouders kunnen bij het bestuur bezwaar aantekenen (schriftelijk).
Bij zeer ernstige calamiteiten kan het bestuur over gaan tot verwijdering na alle mogelijkheden onderzocht en geprobeerd te hebben het kind op een andere school onder te brengen, gedurende een periode van zes weken.
Het besluit tot schorsing en/ofverwijdering wordt schriftelijk meegedeeld aan de ouders/ verzorgers.
Ouders kunnen binnen 30 dagen na dagtekening schriftelijk bij het schoolbestuur om herziening van het besluit vragen.

Schoolfotograaf
Jaarlijks laten we een schoolfotograaf een foto van uw kind en zijn groep maken. U kunt de foto's daarna kopen, maar dat is niet verplicht.

Schooltandarts
De schooltandarts bezoekt de school twee keer per jaar en behandelt alle kinderen die niet elders onder behandeling zijn. Als er tussentijds problemen met het gebit zijn, kan er een afspraak met de tandarts gemaakt worden om zo snel mogelijk de problemen te verhelpen. Ouders moeten zelf deze afspraak maken, op school zijn de telefoonnummers van de tandarts beschikbaar. Om tandbederf zoveel mogelijk te voorkomen mogen kinderen onder schooltijd niet snoepen en vragen we ouders bij verjaardagen een gezonde traktatie te verzorgen. Klik hier voor meer info over de schooltandarts.

Schoolarts
Via de GGD is er één dag per week een schoolarts aanwezig. Haar taak ligt voornamelijk in het deelnemen aan de Commissie voor de Begeleiding en het onderzoeken van kinderen in het kader van de aanmelding of een herhalingsonderzoek. Bij urgente problemen kan ze geraadpleegd worden door de leerkrachten.

Schoolkrant
Voor elke vakantie krijgen de leerlingen een schoolkrant mee naar huis. Hierin staat leuke informatie. Elke groep verzorgt een deel van de krant met tekeningen en leuke rubriekjes.

Schoolreis
Naast de uitstapjes die per klas gemaakt worden, gaat elke klas ook eens per jaar op schoolreis.
Een hele belevenis, want hoewel een groot deel van de leerlingen op school komt met een busje, is een uitstapje met de grote bus natuurlijk wel heel erg leuk!
In de onderbouw kiezen we voor een bestemming als Ballorig of KidZcity, waar de kinderen lekker binnen kunnen spelen en ravotten, maar ook Kinderboerderij Elsenhove in Amstelveen bezoeken we graag. Veel kinderen van de bovenbouw gaan graag naar een pretpark, waarbij we Drievliet al een aantal jaren op ons lijstje hebben staan. Uiteraard zijn er de nodige kosten aan een schoolreisje verbonden. In het eerste deel van het schooljaar wordt u door de leerkrachten daarover geïnformeerd. Er bestaat de mogelijkheid om te sparen voor het schoolreisje.

Uitstapjes

Ook buiten de school wordt geleerd. De kinderen gaan dan onder begeleiding naar een activiteit zoals:
Kinderboerderij
Naast de school ligt een leuke kinderboerderij. Deze wordt deels onderhouden door de leerlingen van het Wellantcollege. In het kader van onze lessen over de natuur gaan onze groepen regelmatig bij de kinderboerderij op bezoek.
Schaatsen
De Van Koetsveldschool ligt op loopafstand van de schaatsbaan Jaap Eden.
Voor de oudste kinderen bestaat de mogelijkheid om schaatsles te krijgen. Zij krijgen dan acht lessen van ervaren schaatsdocenten.       
Sportdag
Elk jaar wordt in het voorjaar een sportdag georganiseerd door de vakleerkracht gymnastiek.
Daarnaast is er voor een deel van onze leerlingen één keer per jaar op zaterdag een sportdag die georganiseerd wordt door de Internationale School te Amstelveen. De student van die school trekt dan de hele dag op met de leerlingen van onze school.
Evenementen
Af en toe krijgt de school een uitnodiging voor het bezoek van evenementen. We maken daar graag gebruik van als het aansluit bij ons onderwijsprogramma en organisatorisch te regelen is.
Overig
Een bezoek aan Artis, filmvoorstelling, kunstproject, museumles etc.

Vakanties en vrije dagen 2018 -2019
Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 28 september 2018  
Herfstvakantie maandag 22 oktober 2018 t/m vrijdag 26 oktober 2018
 Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 23 november 2018  
 Kerstvakantie maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
 Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 25 januari 2019  
 Voorjaarsvakantie maandag 18 februari 2019 t/m vrijdag 22 februari 2019
 Studiedag, leerlingen vrij woensdag 13 maart 2019  
 Studiedag, leerlingen vrij dinsdag 2 april 2019   
 Meivakantie vrijdag 19 april 2019 t/m vrijdag 3 mei 2019
 Hemelvaart donderdag 30 mei 2019 en vrijdag 31 mei 2019
 Junivakantie maandag 10 juni 2019 t/m vrijdag 14 juni 2019
 Studiedag, leerlingen vrij vrijdag 12 juli 2019  
 Zomervakantie maandag 15 juli 2019 t/m vrijdag 23 augustus 2019
 Eerste schooldag 2019-2020 maandag 26 augustus 2019  

Verlofregeling
Voor bijzondere omstandigheden kan extra verlof worden verleend door de directie van de school. Echter het mogen niet meer dan 10 dagen per schooljaar zijn en er moet sprake zijn van een dringende noodzaak. Het is de directie niet toegestaan kinderen aansluitend op de zomervakantie extra dagen vrij te verlenen. In alle gevallen dat kinderen dan niet op school zijn, moet de school dit bij de leerplichtambtenaar melden.

Verzekering
Het bestuur van de school heeft een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) voor de kinderen afgesloten. Bij eventuele problemen wordt altijd eerst de verzekering van het kind zelf aangesproken en pas als dat niet lukt, wordt gebruik gemaakt van de schoolverzekering.
Wij raden ouders aan altijd zelf een WA verzekering af te sluiten.
Overigens is het zo dat dit soort verzekeringen niet altijd alles dekt. Schade aan brillen valt bijvoorbeeld bijna altijd buiten de verzekering. Sieraden en dergelijke worden bij verlies/diefstal vaak niet vergoed. Het is goed daar rekening mee te houden.

Ziekmelding en leerplicht
Het LAS (een geautomatiseerd Leerling Administratie Systeem) is, op nadrukkelijk verzoek van de leerplichtambtenaren, met de registratie van al het schoolverzuim begonnen. Dit betekent dat de directie naast het “wettelijk schoolverzuim”: ongeoorloofd verzuim dat op drie achtereenvolgende dagen heeft plaatsgevonden, of bij vier opeenvolgende lesweken meer dan 1/8 deel van de lessen omvat, ook het “verzuim van minder dan drie dagen” aan het LAS moet melden. De melding komt dan bij de leerplichtambtenaar terecht, zodat deze meteen actie kan ondernemen.

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, bent u verplicht om voor 09:00 uur ‘s ochtends naar school te bellen. Ook als uw kind later komt vragen wij u de reden aan ons door te geven. Dit kan telefonisch op het nummer van school 020 - 6683821. Wanneer uw kind ongeoorloofd afwezig is, wordt er contact met u opgenomen. Al het verzuim, zonder toestemming van de directie, zijn we verplicht aan de leerplichtambtenaar door te geven.

Tot slot verwijzen we u naar onze schoolgids waarin u nog veel meer info over de school kunt lezen. U kunt de schoolgids hier downloaden.
Ċ
Camille van Ruth,
13 dec. 2018 07:06
Ċ
Camille van Ruth,
21 jan. 2019 08:53
Ċ
Camille van Ruth,
14 feb. 2019 06:14