Organisatie‎ > ‎

Afspraken en regels

Schoolregels
Binnen een school zijn er uiteraard allerlei regels om alles goed te laten verlopen en te zorgen voor een veilig leef- en leerklimaat. We beperken ons hier tot het benoemen van een aantal algemene schoolregels.

 • Voor schooltijd en erna staan elke dag twee personeelsleden op het plein om de overgang van de busjes naar school en omgekleerd veilig te laten verlopen.
 • De school is vanaf 8.30 uur toegankelijk voor de kinderen.
 • Tot 8.45 uur is er per bouw iemand ingeroosterd om erop toe te zien dat alles gezellig en ordelijk verloopt op de gangen en in de klas.
 • Ouders die hun kind zelf naar de klas brengen, worden verzocht bij aanvang van de lessen de groep te verlaten.
 • Om 15 uur begeleidt de leerkracht de kinderen naar de hal. Elke groep heeft daar een eigen plek. De chauffeurs halen daar de kinderen op voor het vervoer. Mocht een chauffeur verlaat zijn, dan blijft de leerling onder de hoede van zijn leerkracht of een ander personeelslid.
 • Tijdens de pauzes zijn er altijd genoeg mensen ingeroosterd om erop toe te zien dat de kinderen veilig spelen op het speelterrein.
 • Mocht er tijdens het spelen buiten of tijdens de gymnastiek een ongelukje plaatsvinden, dan wordt dit zo spoedig mogelijk aan de ouders gemeld. Tevens wordt dit aan de directie gemeld. Van alle incidenten wordt schriftelijk verslag gemaakt.
 • Als de situatie dusdanig ernstig is dat eerste hulp noodzakelijk is, dan wordt dit door school geregeld en worden ouders op de hoogte gesteld en gevraagd zo snel mogelijk naar school of de eerste hulp te komen.
 • Mocht een kind op school ziek worden, dan worden de ouders gebeld om hun kind op te komen halen. Indien dat echt onmogelijk is, kan het kind op een rustige plek slapen tot de busjes komen.
 • Jongens en meisjes verkleden en douchen zich gescheiden voor en na de gymnastieklessen onder begeleiding van een leerkracht en onderwijsassistente. Er zijn aparte kleedkamers en doucheruimtes. In het watergewenningsbad is dat niet mogelijk, omdat daar maar één kleedkamer is. Bij voorkeur wordt er ook daar op toegezien dat jongens en meisjes zich niet gelijktijdig omkleden en douchen.
 • Bezoekers en ouders hebben geen toegang tot de kleedkamers op momenten dat kinderen zich daar bevinden
 • Leerkrachten zijn voor en na school telefonisch bereikbaar voor ouders. Onder schooltijd bij voorkeur niet, omdat de leerkracht de klas niet alleen kan en mag laten. De directie is telefonisch wel onder schooltijd te bereiken.
In alle groepen worden vaste gedragsregels gehanteerd. Er is een vast dagritme.
Comments