Organisatie

Het team en w
ie doet wat?

Directeur
De directeur van de school heeft de algehele leiding over de school heeft. Zij is integraal verantwoordelijk voor het welzijn van de leerlingen en het personeel, de kwaliteit van het onderwijs, het personeelsbeleid, de huisvesting en de financiën van de school.

Onderwijsgevend personeel
 • Commissie voor de Begeleiding (CvB) Deze zorgt voor een goede afstemming tussen onderwijs, ondersteuning en zorg voor de leerlingen. Toelatingen, handelingsgerichte diagnostiek, verwijzingen en acute problematiek worden besproken. Het accent ligt op het handelingsgericht adviseren van de leerkracht. In de CvB zitten in ieder geval de directeur, de zorgcoördinator/orthopedagoog, de psycholoog, de maatschappelijk werker en de jeugdarts.
 • Teamleider De dagelijkse leiding over de school hebben de teamleiders Zij zijn ook voorzitter van de onder- of bovenbouw. In de bouwvergadering worden allerlei praktische- en organisatorische zaken besproken.
 • Intern begeleider De intern begeleider zorgt voor begeleiding en coaching van de leerkrachten bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze heeft veel didactische kennis en begeleidt de ontwikkeling van goede leerkrachtvaardigheden.
 • Groepsleerkrachten De groepsleerkrachten verzorgen het onderwijs, onderhouden de contacten met de ouder(s) en/of verzorger(s) en hebben de directe verantwoording over hun groep.
 • Vakleerkracht bewegingsonderwijs Iedere groep heeft tweemaal per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht.
 • Vakleerkracht muziek Deze vakleerkracht geeft wekelijks muzieklessen aan alle groepen. Deze vakleerkracht is 2 dagen per week op school.

Onderwijsondersteunend personeel
 • Onderwijsassistenten Zij ondersteunen de leerkrachten bij het verzorgen van de leerlingen en ondersteunen de leerkracht bij het verzorgen van onderwijs.
 • Administratief medewerkster Deze medewerker ondersteunt de directeur in het verzorgen van de leerlingenadministratie en het financieel beheer.
 • Conciërge Deze medewerker verricht klein technisch onderhoud, verzorgt koffie en thee, tevens is de conciërge Preventiemedewerker voor de fysieke veiligheid.

Extra ondersteuning en zorg
 • Zorgcoördinator De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de afstemming tussen het onderwijs en de zorg op school en zorgt ervoor dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden. Hij/zij behoort tot het managementteam (MT). 
 • Orthopedagoog De orthopedagoog richt zich op het verstandelijk functioneren, de persoonlijkheidsontwikkeling en het gedrag van leerlingen. Zij is lid van de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van de school.
 • Schoolarts De schoolarts is in dienst van de GGD. Zij is verantwoordelijk voor een juiste signalering, diagnosticering en advisering betreffende de lichamelijke ontwikkeling van de kinderen. De schoolarts heeft zitting in de Commissie voor de Begeleiding (CvB).
 • Logopediste De logopediste is niet in dienst van de school. De logopediste is deskundig op het gebied van spraak, taal, mondmotoriek, communicatie, sensorische informatieverwerking en eet- en drinkproblemen. De meeste leerlingen worden bij plaatsing onderzocht. Als het nodig is wordt een kind onder schooltijd behandeld. Ook ondersteunt en adviseert de logopedist de groepsleerkrachten op het gebied van mondelinge taalvaardigheid en totale communicatie. Voorwaarde is dat de ouders een verwijzing van een arts hebben.
 • Fysiotherapeut De fysiotherapeut is niet in dienst van de school. De fysiotherapeut werkt in overleg met schoolarts en/of huisarts aan de grove en de fijne motoriek van het kind. Voorwaarde is dat de ouders een verwijzing van een arts hebben.
 • Ergotherapeut De ergotherapeut is niet in dienst van de school. De fysiotherapeut werkt in overleg met schoolarts en/of huisarts aan de fijne motoriek van het kind en aan het trainen van algemene dagelijkse handelingen. Voorwaarde is dat de ouders een verwijzing van een arts hebben.
 • Muziekherapeut De muziektherapeut is niet in dienst van de school. Muziek therapie richt zich op het tot stand brengen van andere communicatieve vaardigheden, creativiteit en ontspanning van een leerling. Voorwaarde is dat de ouders een verwijzing van een arts hebben. 
 • Schooltandarts Deze is in dienst van de Schooltandartsendienst en bezoekt 2 keer per jaar de school. Ouders moeten toestemming geven voor de halfjaarlijkse controle en behandeling. Kijk voor meer informatie op  www.jeugdtandverzorging.nl .
 • Gecertificeerde bedrijfshulpverleners De school heeft 4 gecertificeerde bedrijfshulpverleners.

De groepen
Er zijn 13 groepen. De gemiddelde reguliere groepsgrootte is 12 leerlingen.  Voor leerlingen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben vanwege hun beperkte leerbaarheid (IQ <35), en/of gedrag en behoefte aan nabijheid, hebben we kleinere groepen van ca. 7 leerlingen ingericht. De groepen hebben namen als Vis, Kikker, Dolfijn en Haan. Elke groep heeft een eigen lokaal en een vaste leerkracht of twee duo-leerkrachten. De meeste groepen hebben daarnaast vaste onderwijsondersteuners of klassenassistenten.
Daarnaast hebben we een groep leerlingen die (meestal tijdelijk) speciale begeleiding nodig hebben voor hun gedrag omdat zij anders moeilijk tot leren komen en moeilijk in een grote groep kunnen functioneren. We noemen dit de IBL-groep. Ook hierin is plaats voor zeven leerlingen. Deze extra individuele begeleiding wordt geboden vanuit de financiering Specialistische Jeugdhulp Speciaal Onderwijs (SJSO) en wordt verzorgd door medewerkers van zorginstelling Cordaan Jeugd.