Onderwijsaanbod

Schoolklimaat

De Van Koetsveldschool biedt voor haar leerlingen, haar personeel als voor bezoekers een veilig, respectvol en vriendelijk klimaat.

Er gelden duidelijke regels  waar iedereen zich aan houdt. We

vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt en gestimuleerd wordt om het beste van zichzelf te laten zien. Leerlingen worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen.

Binnen het gebouw is licht en er zijn vrolijke kleuren gebruikt. Het gebouw is overzichtelijk, opgeruimd en schoon.

Ons schoolklimaat wordt verder gekenmerkt door:

 • De school werkt volgens de principes van ‘Schoolwide positive behavior support’ (SWPBS);

 • Er zijn duidelijke regels en afspraken in de school. We hanteren hiervoor zes ‘Gouden regels’ - Ik loop rustig in de school;

- Ik zorg goed voor mijn spullen;

- Ik ben aardig voor de ander;

- Ik luister naar de ander;

- Ik let op mezelf;

- Ik houd mijn handen bij mijzelf;

 • Correctie van gedrag gebeurt door het wenselijke gedrag te benoemen en/of de bijpassende gouden regel te noemen;

 • In de onderwijssituatie wordt klassenmanagement toegepast, waarbij (zelfstandig) werkregels gebruikt worden: Ik werk op mijn plaats; Ik werk stil; Ik wacht op hulp-ander werk; Klaar – ander werk. Deze werkregels zijn ook met een pictogram ondersteund (visueel gemaakte); Het gewenst gedrag wordt in verschillende onderwijsmomenten benoemd;

 • Het gewenst gedrag wordt systematisch positief bekrachtigd door aandacht en complimenten en/of beloningen;

 • De vaardigheden voor het gewenst gedrag worden systematisch aangeleerd;

 • De vaardigheden worden toegepast en bekrachtigd in alle schoolse situaties;

 • Er wordt een gezonde levensstijl bevordert. Onze school is een Gezonde School voor voeding. De leerlingen krijgen kooklessen, voedingsleer en smaaklessen. Bij de lunch wordt water en thee geserveerd en aan ouders worden adviezen gegeven over gezonde lunch en gezonde traktaties.

 • Omdat onze leerlingen gemiddeld kwetsbaar, makkelijk te beïnvloeden, te verleiden, te sturen, impulsief, lust bepaald en ongeremd zijn als het gaat om het bieden van weerstand tegen seksueel gedrag, seksueel getinte verleidingen en misbruik, wordt planmatig aandacht besteed aan weerbaarheid en seksuele ontwikkeling.
 • In het kader van de veiligheid voor medeleerlingen, personeel, andere omstanders of een leerling zelf kan het nodig zijn dat wij leerlingen op een verantwoorde manier tegenhouden of vastpakken. Om te voorkomen dat leerlingen weglopen wordt in sommige klassen de bovensluiting van de deur gebruikt en wordt tijdens de pauzes het buitenhek van het schoolplein afgesloten. Indien andere vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk zijn, wordt hierover vooraf met ouders overlegd.

Werken met ontwikkelingsperspectief
Het onderwijsaanbod richt zich op het behalen van de landelijk vastgestelde kerndoelen voor het onderwijs voor zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk).
Aan de hand van de (dossier) informatie van een kind, wordt door de Commissie voor de Begeleiding (CvB) van de school voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vastgesteld. Dit is een uitspraak ov
er het uitstroomniveau dat een kind op 12 jarige leeftijd kan bereiken. Ook de onderwijsbehoefte en de bevorderende en belemmerende factoren van de leerling worden aangegeven.

De leerkrachten verzorgen in een groep het onderwijs- en ondersteuningsaanbod van maximaal drie verschillende niveaus.
De belangrijkste leergebieden (vakken) zijn: mondelinge taal, schriftelijk taal, rekenen, praktische redzaamheid, sociaal- en emotionele ontwikkeling, weerbaarheid en seksuele vorming, leren leren, koken, spelontwikkeling, motoriek en expressie.

Methodes en leerlijnen
Voor alle leergebieden kunnen ouders precies zien aan welke doelen gewerkt wordt. De school heeft deze doelen namelijk gebundeld in een Doelenboekje. Onderstaand kunt u het Doelenboek downloaden. Alle doelen zijn ontleend aan de leerlijnen voor zeer moeilijk lerende kinderen van het CED. Deze leerlijnen zijn in niveaus ingedeeld waarbij de moeilijkheidsgraad steeds verder toeneemt.
De doelen van het CED zijn dekkend voor het realiseren van de verplichte kerndoelen voor het zmlk onderwijs. Wilt u meer zien van onze manier van werken aan doelen, klik dan hier.

Het Doelenboekje (onderaan deze pagina kunt u het doelenboekje downloaden)

Voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd onder de 4 jaar maken we gebruik van programma’s als Ervaar het maar, PEC’s, Teacch, Bronnenboek Kleuters, Nederlands met gebaren en picto’s (Communicatie in Print), STIP en eigengemaakte lessen.

Klik hier voor ons filmpje over het gebruik van STIP, onze methode voor de sociaal emotionele vorming.
Klik hier voor ons filmpje over het gebruik van PEC's, onze methode voor kinderen met autisme.

Voor leerlingen met een ontwikkelingsleeftijd boven de 4 jaar worden de volgende methoden gebruikt:
 • Rekenen: Rekenboog en Maatwerk
 • Mondelinge taal en communicatie: Logo 3000, Jules en Communicatie in print
 • Technisch lezen: Zeggen wat je ziet (pictolezen), Veilig leren lezen
 • Begrijpend lezen: Veilig leren lezen, Jippie
 • Spelling: Veilig leren lezen, Spelling Langs de Lijn
 • Schrijven: Schrijven leer je zo
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling: STIP, Een doos vol gevoelens
Daarnaast worden er veel (zelfontwikkelde) remediërende materialen gebruikt. 

Totale Communicatie
Op de Van Koetsveldschool werken we volgens de principes van de Totale Communicatie. Een van de onderdelen daarvan is het Nederlands met Gebaren (NmG). Deze gebaren wordt gebruikt ter ondersteuning van de gesproken taal. Door het gebruik van gebaren begrijpen veel kinderen de taal beter. Daarbij is het voor kinderen die minder goed kunnen praten een manier om zichzelf duidelijk te maken. Iedere week krijgen de ouders een filmpje gemaild met daarin de gebaren die ook in de klas worden behandeld. Klik hier voor alle gebarenfilmpjes.

Extra activiteiten in de school
 • Logopedie
 • Onze leerlingen kunnen onder schooltijd in ons gebouw logopedie krijgen met het doel de spraaktaalontwikkeling te bevorderen, als dit ondersteunend is aan het onderwijs.
 • Zwemmen
  De onderbouwgroepen zwemmen één keer per week in het watergewenningsbad op school. Daarnaast is er voor de kinderen waarvoor dit belangrijk is nog zwemles in het De Mirandabad.
  Voor kinderen met epilepsie wordt een aparte regeling getroffen in overleg met ouders en kinderarts.
 • Computeractiviteiten
  Alle groepen beschikken over twee computers, waarop de kinderen met aangepaste programma's kunnen werken
 • Koken
  In de onderbouw wordt 1 keer per week gekookt door de kinderen, in de bovenbouw gebeurt dit in sommige groepen onder leiding van een onderwijsassistent in het kooklokaal. Er wordt rekening gehouden met dieet wensen van de ouders i.v.m. religie.
 • Handenarbeid/knutselactiviteiten
  Veelal gebeurt dit in de klas.
 • Fysiotherapie

  Beeldende Vorming van Koetsveldschool 2017 Bovenbouw

 • Leerlingen van school kunnen onder schooltijd in ons gebouw fysiotherapie krijgen, als dit ondersteunend is aan het onderwijs.
 • Muziek
  Met als doel de muzische vorming en het ontdekken van muzikale talenten bij de leerlingen. Zo mogelijk wordt een leerling begeleid naar een muziekschool.
 • Dans
  Tijdens de muzieklessen wordt ook aan beweging en dans gedaan.  
 • Weerbaarheid en seksuele vorming. De school het predicaat Excellente School gekregen voor haar planmatige aanpak op het gebied van weerbaarheid en seksuele vorming voor haar leerlingen. Om een indruk te krijgen van de lessen klik hier.

 • Beeldende vorming. Naast muziek en dans wordt veel aan beeldende vorming gedaan. In bijgaand filmpje kunt u een indruk krijgen van de resultaten die wij met onze leerlingen weten te bereiken. Klik hier voor het filmpje van groep Kikker. Klik hier voor het filmpje van groep Pelikaan.

           
Ċ
Camille van Ruth,
20 sep. 2017 06:08